Aktuelt
Aktuelt
29.06.2020

Ber om innspill til nye UTFORSK

Diku lyser i 2020 ut inntil 100 millioner til høyere utdanningssamarbeid med prioriterte samarbeidsland utenfor Europa. Nå ber vi om innspill til UTFORSK og den neste utlysningen i programmet. 

Diku har laget utkast til et programdokument og en foreløpig utlysningstekst for nye UTFORSK, et virkemiddel under regjeringens Panoramastrategi. Programmet samler nå tidligere satsninger i UTFORSK, Nord-Amerikaprogrammet, Russlandsprogrammet og InternAbroad, og lyser ut midler til prosjekter med samarbeidspartnere i Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan, USA og Canada. Diku inviterer høyere utdanningsinstitusjoner til å komme med innspill til programmet og utlysningen. Frist for å sende inn innspill er 31. august 2020.

Send inn innspill 

Utlysningen skal etter planen offentliggjøres i september 2020. Programmet vil bli utformet på bakgrunn av resultatgjennomganger, føringer fra Kunnskapsdepartementet og innspill vi mottar. 

Det er utarbeidet to dokumenter til det nye programmet, et programdokument med endringsteori og resultatrammeverk, og en utlysningstekst. Programdokumentet skal skissere de overordnede rammene for programmet for hele programperioden. Utlysningsteksten er knyttet til den enkelte utlysning og i denne omgang til utlysing av midler høsten 2020.

Frist for å sende inn innspill er 31. august 2020. Innspill sendes til utforsk@diku.no. For spørsmål vennligst ta kontakt med Hilde Elin Haaland-KramerTorill Iversen Wanvik eller Synne Lysberg.  

Alle innspill er velkomne, men vi ønsker spesielt innspill knyttet til følgende: 

Tidspunkt for utlysning og søknadsfrist
Korona-situasjonen har våren 2020 skapt hindringer for internasjonal mobilitet, og flere av de prioritere satsinglandene har per i dag en alvorlig smittesituasjon. Diku vil likevel gjerne lyse ut midler i nye UTFORSK høsten 2020, og antyder i utkastet til utlysningstekst noen tidspunkter for utlysning og søknadsfrist. Det kan imidlertid være særlig viktig at søkerne i denne situasjonen får tilstrekkelig tid til å utvikle søknader.

 • Hva vil være gunstig timing for utlysning og søknadsfrist i lys av korona-situasjonen?

Programdokument/resultatrammeverk 

I videreutviklingen av UTFORSK har vi tatt i bruk endringsteori og resultatrammeverk som metode. Slik søker vi å sette ord på sammenhengene mellom overordnede mål og strategier og aktiviteter som støttes av programmet.

Resultatrammeverket, med mål og indikatorer på ulike nivåer, tegner opp noen rammer for programmet, men er ikke uttømmende. Vi ønsker en «bottom-up»-tilnærming, der institusjonenes egne behov og målsetninger for samarbeid med partnere i de prioriterte landene er førende for prosjektplanlegging og rapportering av resultater. Det kan tenkes at et såpass detaljert resultatrammeverk vil bidra til at søkere blir mer opptatt av å tilpasse seg rammeverket enn å ta utgangspunkt i egne behov, problemstillinger og ønskede resultater, og slik kanskje være til hinder for nye initiativer, kreativitet og læring.  

 • Er den vedlagte endringsteorien og resultatammeverket nyttige for å forstå rammene for UTFORSK? I hvilken grad er dette et verktøy (med eller uten indikatorer) som vil være nyttig for utarbeidelse av prosjektsøknader og rapportering på prosjektresultater? 

Kvalitetsutvikling 

Internasjonalisering kan være en sentral del av institusjonenes kvalitetsutviklingsarbeid, og partnerskapsprosjektene kan slik inngå i institusjonene sitt bredere kvalitetsutviklingsarbeid. 

 • Legger resultatrammeverket og utlysningsteksten i tilstrekkelig grad til rette for kvalitetsutvikling i studieprogrammene?

Innretting 

Gjennomganger av resultatene fra programmene så langt viser at tett kobling mellom forskningsaktiviteter og utdanning bidrar til kvalitet (i utdanning og i mobilitet), og at fleksibiliteten i programmene gir rom for innovasjon og utprøving av nye metoder og modeller. Samtidig ser vi at det gjennomføres mye korttidsmobilitet, at aktiviteter ofte er begrenset til prosjektperioden og at de når ut til relativt få studenter.

Vi ønsker at prosjektene skal bidra til både utforskning og spredning i form av varig endring av praksis/strukturer/undervisning/kultur ved institusjoner. 

 • Er utlysningen innrettet på en måte som vil bidra til å ivareta begge hensyn? 
  • Bør det stilles krav til minimumslengde for studentmobilitet? 
  • Hva er god lengde og størrelse på prosjekter gitt målsettingene for programmet?
  • Det er tidligere satt en begrensning på 20 prosent til lønn i programmene som inngår i nye UTFORSK. Det nye programmet legger større vekt på utviklingsarbeid i prosjektene, for å legge til rette for varige endringer. Gitt disse målsetningene, hvor stor andel av budsjettet bør kunne benyttes til lønn?

Bærekraftsmål 

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse globale utfordringer, og de prioriterte landene i UTFORSK spiller en nøkkelrolle i arbeidet med Agenda 2030. Diku skal være en pådriver for utdanning for en bærekraftig fremtid, blant annet i kraft av innretning av ordningene.

 • Har dere forslag til hvordan programmet kan legge til rette for forpliktende og systematisk arbeid knyttet til Agenda 2030?