Aktuelt
Aktuelt
12.05.2020

Diku-strategi for 2020–2024 er klar

I slutten av april vedtok Diku-styret organisasjonens strategi for perioden 2020–2024. Nå skal den tas i bruk og gi retning for arbeidet i Diku de neste fem årene. 

 

Les strategien her: 
Bedre utdanning for en bærekraftig fremtid | Strategi 2020–2024

I 2019 besluttet Diku-styret at det skulle lages en femårig strategi for organisasjonen. Den har blitt utarbeidet gjennom en bred og involverende prosess, som startet med eksterne innspillsmøter med representanter fra Dikus målgrupper både innenfor høyere utdanning og grunnopplæringsfeltet, samt partene i arbeidslivet. Nasjonalt fagskoleråd har også gitt sine innspill.   

– Styret mener strategien er konkret og god, og tror den vil fungere som en bevisstgjørende rettesnor for prioriteringer i organisasjonen, sier styreleder Kristin Flornes.  

Tittelen på strategien sammenfaller med visjonen til Diku: Bedre utdanning for en bærekraftig fremtid. Strategien vektlegger områder som er spesielt viktige for norsk utdanningssektor framover, og områder der Dikus valg og prioriteringer vil ha betydning for utvikling av virkemidler og kunnskap. FNs bærekraftsmål er den globale rammen for samfunnsutvikling fram mot 2030, og vil også prege Dikus arbeid i strategiperioden.   

Strategien ble sendt ut på konsultasjon i utdanningssektoren mot slutten av 2019. Det kom mange skriftlige innspill, både fra universiteter og høyskoler, fylkeskommuner, KS, Unio, og fra KDs underliggende etater.   

– Styret er glad for at så mange har fått ta del i strategiprosessen, både internt og eksternt, sier Flornes.  

Fem innsatsområder  

Strategien beskriver hvordan Diku utøver sine oppgaver i og for utdanningssektoren: som forvalter av en rekke virkemidler, som utvikler av kunnskap for og med utdanningssektoren, og som pådriver og rådgiver for utdanningsinstitusjoner, myndigheter og andre aktører.  

 

Strategien trekker frem fem innsatsområder som skal være styrende for Dikus valg og prioriteringer fremover:   

  • Endringskompetanse og samfunnsengasjement: for å ruste mennesker til et aktivt medborgerskap i et mangfoldig samfunn, og for å bidra til kunnskap om og virkemidler for internasjonalt samarbeid.  
  • Livslang læring: for å bidra til at mennesker kontinuerlig kan tilegne seg ny og oppdatert kompetanse, og for å være med på og bidra til nødvending utvikling i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. 
  • Undervisnings- og vurderingspraksis: for å bidra til å forbedre og fornye undervisnings- og vurderingspraksis i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning og være med på å løfte frem undervisning og læring.  
  • Styrket utdanningskvalitet gjennom Erasmus+:for å mobilisere til økt og bred deltakelse i Erasmus+ og sørge for god utnyttelse av mulighetene programmet gir norsk utdanningssektor.  
  • Gode og bærekraftige tjenester: for å bidra til målet om en bærekraftig utdanningsektor, og for å tilby digitale og brukervennlige tjenester.  

Innsatsområdene er valgt etter innspill fra Dikus målgrupper og med henblikk på pågående endrings- og utviklingsprosesser både i utdanningssektoren og samfunnet.  

– Koronasituasjonen gir ekstra utfordringer, og gjør på mange vis innsatsområdene enda mer relevante. Ikke minst vil de være viktige når vi skal gå videre etter pandemien, sier assisterende direktør Gro Tjore. 

Bygger opp under den nye organisasjonen  

Harald Nybølet. Foto: Tove Breistein

Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning - ble opprettet 1. januar 2018. Som en del av omorganiseringen av kunnskapsforvaltningen i Norge, ble tidligere Senter for internasjonalisering av utdanning, Norgesuniversitetet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid slått sammen. Det nye direktoratet har også fått tilført en rekke nye oppgaver.  

  – Dikus samfunnsoppdrag har blitt betydelig utvidet de siste årene, med flere oppgaver, ansvarsområder og ansatte. Den nye strategien gir et samlende ankerpunkt for alle Diku-ansatte, som også vil komme utdanningssektoren til gode, sier Diku-direktør Harald Nybølet.