Aktuelt
Aktuelt
21.11.2019

Erasmus+ styrker kvaliteten i norsk utdanning

Deltakelsen i Erasmus+ har vært viktig for Norge. Programmet styrker kvaliteten i norsk utdanning på alle nivå, og har økt norsk konkurranseevne og innovasjonskapasitet. 

 

Det viser et kunnskapsgrunnlag Diku har utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.  

– Erasmus+ er det største og viktigste virkemiddelet for utvikling av kvalitet i norsk utdanningssektor på tvers av utdanningsnivåene. Dette kunnskapsgrunnlaget viser at programmet har hatt brede samfunnseffekter i Norge, sier Diku-direktør Harald Nybølet.  

Rapporten viser også at målene Kunnskapsdepartementet har satt for norsk deltakelse i Erasmus+ for perioden 2014-2020, i all hovedsak allerede er nådd. 

4500 prosjekter  

Norge har deltatt i Erasmus+ siden oppstarten i 2014. Siden den gang har nesten 4500 prosjekter med norsk deltakelse blitt innvilget, og norske partnere deltar i europeiske prosjekter som totalt utgjør mer enn 5 milliarder kroner. 

– Dette er prosjekter som har bidratt til kvalitetsutvikling blant annet i form av nye undervisningstilbud, utvikling av faglig innhold, økt samarbeid med arbeidslivet og tverrsektorielt samarbeid. Vi vil berømme norske utdanningsinstitusjoner på alle nivå for å ha benyttet mulighetene i Erasmus+ på en fremragende måte, sier Nybølet.  

Erasmus+ berører imidlertid ikke bare institusjoner og organisasjoner, men også enkeltmennesker. Da programmet feiret sine første 30 år i 2017, hadde 9 millioner elever, lærlinger, studenter, ungdomsarbeidere og lærere fått stipend fra Erasmus+ eller et av forgjengerprogrammene. 83.000 av disse var norske. Økt kultur- og språkforståelse, toleranse og respekt for andre mennesker og kulturer en noen av de rapporterte effektene av utdanningsprogrammet på individnivå. 

Fortsatt deltakelse viktig  

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet som et ledd i arbeidet med å berede grunnen for norsk tilslutning til EUs utdanningsprogram for perioden 2021-2027. I neste periode skal enda flere kunne ta del i programmet, og det legges vekt på å inkludere nye grupper. 

Norge bør ha høye ambisjoner for deltakelse i Erasmus+ også i den nye programperioden, mener Diku-direktøren.

– Europa satser stort på utdanning også i tiden fremover, og planlegger for økt mobilitet og samarbeid. Forslaget til nytt program fra Europakommisjonen er i tråd med norske interesser og utdanningspolitiske mål. Gjennom å bruke mulighetene programmet gir, vil Norge stå bedre rustet til å møte fremtiden på en god måte. 

Om rapporten 

Erasmus+ nærmer seg slutten på programperioden og EU er i ferd med å utarbeide et nytt europeisk utdanningsprogram for perioden 2021-2027. Norge vil få mulighet til å slutte seg til det nye programmet gjennom EØS-avtalen. Som ledd i arbeidet med å berede grunnen for norsk tilslutning til det nye programmet har Diku på oppdrag fra KD utarbeidet et kunnskapsgrunnlag. Rapporten tar for seg hva deltagelse i Erasmus+ har betydd for Norge, og hvordan deltagelsen støtter opp om norske utdanningspolitiske mål. Videre presenterer rapporten rammene for det nye programmet og forventede effekter av fortsatt norsk deltagelse.  

Les rapporten "Norges tilslutning til EUs utdanningsprogram 2021-2027 - Et kunnskapsgrunnlag"

Hva har Erasmus+ betydd for norske utdanningsinstitusjoner?