Aktuelt
Aktuelt
07.05.2020

Internasjonalt samarbeid viktigere enn noen gang

Norges deltagelse i EUs rammeprogram for forskning og utdanning lønner seg. – Vi henter mye penger hjem fra Horisont 2020, og stadig flere unge får internasjonal erfaring gjennom Erasmus+, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim.  

Det kommer frem i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020, en årlig rapport som Diku utarbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.  

Årets temakapittel handler om Norges deltagelse i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon, utdanning, ungdom og idrett. Kapittelet belyser høyere utdanningssektors deltagelse i og utbytte fra EUs rammeprogrammer.  

– Norge gjør det godt i disse programmene, og det lønner seg for oss å delta. Men verdien av internasjonalt samarbeid måles i mye mer enn sluttsummen på kassalappen. Mange av de utfordringene vi står overfor på kort og lang sikt, løser vi ikke alene. Koronakrisen kjenner ingen landegrenser. Klimakrisen kjenner ingen landegrenser. Løsningene kan heller ikke gjøre det, sier statsråd Henrik Asheim.  

Se videolansering av rapporten her:

Bidrar til økt kvalitet i norsk forskning og utdanning  

Han peker blant annet på at Norges deltakelse i Horisont 2020 gir oss økt innovasjon og konkurranseevne, økt kvalitet i norsk forskning, tilgang på prosjektresultater, nettverk, infrastruktur og markeder.  

Les rapport om Horisont 2020 fra Samfunnsøkonomisk analyse her 

Også innen utdanning er internasjonalt samarbeid viktigere enn noen gang.   

– Erasmus+ hjelper oss ikke bare med å nå målet om at flere studenter og elever skal dra på utveksling, det bidrar også til å utvikle kvaliteten på norsk utdanning, samtidig som det er en inngangsport for samarbeid med næringslivet, sier Asheim.   

– Viktig rapport 

– Dagens situasjon viser at vi trenger utvidet samarbeid på tvers av landegrensene. Internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid gir ikke bare nye perspektiver, det hever også kvaliteten, sier Diku-direktør Harald Nybølet. 

Les mer: Fersk Diku-rapport om universitets- og høgskolesektorens deltakelse i Erasmus+ 

Det er andre gang Diku utarbeider tilstandsrapporten på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. I år er rapporten heldigital, med en ny digital vedleggsløsning.  

– Dette er en viktig rapport som vi håper blir lest og oppleves som nyttig, både i departementet og ute i sektoren, sier Nybølet. 

Rapporten presenterer forrige års tall og oversikt over utviklingen på en rekke områder i universitets- og høyskolesektoren. Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra flere ulike kilder.  

– Det er et stort arbeid som er lagt ned, og jeg ønsker derfor også å takke alle våre samarbeidspartnere – uten dere hadde vi ikke fått til et like godt resultat. 

Flere fullfører på normert tid 

Årets tilstandsrapport viser at søkningen til høyere utdanning gikk noe ned i 2019 etter mange år med vekst. Nedgangen i antall søkere medførte at det ble noe mindre konkurranse om studieplassene sammenlignet med de siste tre årene. 

Det ble uteksaminert 48 335 personer ved universiteter og høyskoler i 2019, om lag 1 300 flere enn året før. 

Rapporten viser også at flere studenter fullfører på normert tid. Andelen bachelorstudenter som fullfører på normert tid, økte til nærmere 50 prosent for opptakskullet i 2016. Også for studenter på mastergrad har andelen studenter som fullfører på normert tid gått opp siste år, for opptakskullet 2017 fullførte over 55 prosent innen to år.  

Økning i antall utvekslingsstudenter 

I 2019 reiste 7 422 studenter på utvekslingsopphold fra norske universiteter og høgskoler, dette er en tydelig økning fra 2018 og fortsetter trenden med vekst siden 2015. Australia er det landet som tar imot flest norske utvekslingsstudenter, fulgt av USA. 

Når det gjelder innreisende utvekslingsstudenter, er det mobilitet gjennom Erasmus+ som dominerer. Tyskland sender klart flest studenter, fulgt av Frankrike. 

Situasjonen med koronaviruset forventes å gi en nedgang i utveksling høsten 2020.  

Høyeste antall doktorgrader noensinne  

I 2019 ble det avlagt 1 583 doktorgrader i Norge. Dette er en liten økning fra 2018 og det høyeste antallet noensinne. Like mange kvinner og menn avla doktorgraden. Medisin og helsefag har klart flest doktorgrader, fulgt av samfunnsvitenskap og matematikk/naturvitenskap. 

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler har vært et forskningspolitisk mål i Norge siden 2005. Andelen artikler publisert med en form for åpen tilgang, fortsatte å øke i 2019. Åtte av ti institusjoner har over 50 prosent av sine 2019-artikler åpent tilgjengelig. 

Nedgang i andel midlertidig ansatte  

Andelen midlertidig ansatte i UH-sektoren har gått jevnt tilbake de siste ti årene, fra i underkant av 20 prosent i 2010 til i 15,5 prosent i 2019. Høyest er midlertidigheten for eksternt finansierte stillinger, med over 45 prosent for undervisnings- og forskerstillinger i 2019. Samtidig er det her nedgangen er tydeligst, ned fra over 62 prosent i 2016 og 50 prosent i 2018. 

 

Last ned: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2020 (pdf)

Finn alle tabeller og figurer i den digitale vedleggsløsningen her 

Se videolansering av rapporten her (lenke til YouTube)