Aktuelt
Aktuelt
21.01.2021

Nytt råd for Dikus kvalitetsprogrammer

Diku etablerer et råd som skal gi innspill til arbeidet med Dikus kvalitetsprogrammer.  

Rådet skal blant annet gi Diku råd i den faglige og strategiske styringen av programporteføljen og ha et øye for de overordnede utdanningspolitiske målsetningene for universitets- og høyskolesektoren. 

– Dikus kvalitetsprogrammer skal mobilisere til kunnskapsbasert utvikling og innovasjon av utdanningene. Da er det viktig at vi har sektoren, arbeidslivet og studentene med på laget, sier Diku-direktør Harald Nybølet.  

Foto: Universitetet i Agder

– Viktig for studentenes motivasjon 

Rådet er satt sammen slik at det reflekterer organiseringen av sektoren, og skal dekke ulike perspektiv knyttet til kvalitetsarbeid i høyere utdanning. Medlemmene har bakgrunn fra utdanningsledelse eller forskning på og utvikling av utdanning og undervisning, samtidig som studentperspektivet og arbeidslivets behov blir ivaretatt.  Representanter fra et nordisk universitet eller høyskole deltar også. 

Se oversikt over rådets medlemmer.  

Viserektor Morten Brekke fra Universitetet i Agder skal lede rådet. Han har selv lang erfaring med utdanningsledelse. 

–  Dikus kvalitetsprogrammer er blitt en viktig faktor og driver når det gjelder undervisningsutvikling i UH-sektoren. Jeg gleder meg til å lede og samarbeide med kompetente medlemmer, for at Dikus satsinger skal styrke undervisningskvaliteten i fremtidens UH-landskap, sier han. 

Studentene spiller en viktig rolle i kvalitetsutviklingen, og i rådet har studentene fått to faste seter.  

Foto: Åse Kristin Ask Bakke

–  Det er et privilegium å være med i Dikus arbeid med kvalitet. Studiekvalitet føles og oppleves hver dag og er viktig for studentenes motivasjon. God utdanning styrker studenter til å møte utfordringer som ligger i årene som kommer, sier ett av rådets studentmedlemmer, Terje André Kvinlaug.

– En kvalitetsdriver for sektoren 

Siden Dikus kvalitetsprogrammer ble etablert i 2019, har Diku mottatt søknader for over to milliarder kroner til de ni tiltakene som porteføljen foreløpig omfatter. Det er tildelt 563 millioner kroner til 139 ulike prosjekter ved hele 28 ulike høyere utdanningsinstitusjoner.  

 – Dikus programmer utgjør en viktig kvalitetsdriver for sektoren, sier Oddrun Samdal, leder UHR utdanning og viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen.  

Foto: Universitetet i Bergen

– For det første gir de rom for dyptgående analyser og utvikling ved at ressurser kan brukes på å kjøpe tid og kompetanse til utviklingsarbeidet. For det andre gir kriteriene som stilles til søknadene en systematisk og kunnskapsbasert utvikling av utdanningskvalitet, som har overføringsverdi til andre fagfelt og institusjoner. For det tredje anerkjenner midlene at utvikling av utdanningskvalitet krever tid og ressurser. Gitt betydningen av midlene for sektoren er det vesentlig med et råd som kjenner høyere utdanning godt og som dermed kan bidra til å identifisere utviklingsområder, sier hun. 

Områder som dekkes av Dikus kvalitetsprogrammer som har hatt særlig oppmerksomhet i det siste er fleksibel og desentralisert utdanning, hvor Diku har en utlysning på om lag 90 millioner ute. Diku planlegger også en ny utlysning på arbeidsrelevans i høyere utdanning samtidig med publiseringen av Regjeringens stortingsmelding på dette feltet.  I tillegg lyser Diku ut midler til studentaktiv læring og pedagogisk digitalisering i løpet av våren 2021.  

Om Dikus kvalitetsprogrammer 

Dikus kvalitetsprogrammer er en portefølje av tiltak som retter seg mot ulike sider av kvalitet i høyere utdanning. Utgangspunktet for tiltakene er stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning, som fremmer ambisjonen om å samle og styrke virkemidler for kvalitetsutvikling i høyere utdanning.  

Kvalitetsprogrammene omfatter ti ulike tiltak, hvorav åtte er flerårige.  
Les mer om tiltakene