Aktuelt
Aktuelt
15.08.2019

Økt bruk av teknologi for læring i høyere utdanning

Den siste utgaven av Digital tilstand viser at stadig flere fagansatte bruker teknologi i undervisningen, men har behov for mer kompetanseheving i pedagogisk bruk av teknologi.

Digital tilstand er en kvantitativ, nasjonal undersøkelse som belyser den digitale dimensjonen ved læringsprosesser og kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Digital tilstand 2018, perspektiver på digitalisering for læring i høyere utdanning har fokus på de fagansatte ved norske universiteter og høyskoler.

Foto: Pexels

De viktigste funnene

Digital tilstand 2018 finner at nasjonalt fokus på digitalisering for læring er viktig for diskusjonen om sammenhenger mellom digitalisering og utdanningskvalitet. Et sentralt bidrag er Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Kvalitetsmeldingen er tydelig på at studentene skal møte aktiviserende og varierte lærings- og vurderingsformer der digitale muligheter utnyttes. Dette har skapt aktivitet på lærestedene, og mange av funnene i Digital tilstand belyser akkurat dette arbeidet. Undersøkelsen finner at de fagansatte er opptatt av studentaktive læringsformer. Vi ser også en økt og variert bruk av digitale ressurser, men det er fortsatt slik at bruken i stor grad underbygger tradisjonell undervisning. 

De fagansatte er positive til det pedagogiske potensiale i digital teknologi, men understreker at teknologibruk ikke må skje på bekostning av det faglige. Det finnes strategier for digitalisering for utdanningskvalitet ved lærestedene. Imidlertid tolker vi de fagansattes svar slik at når det kommer til mer konkrete tiltak som kan bidra til å realisere disse strategiene, er det fortsatt er et stykke igjen før digital teknologi er en integrert del av undervisning og læring i studieprogrammene.

Mangler utstyr for aktiv læring

Infrastruktur, utstyr og undervisningsrommenes utforming er viktige forutsetninger for å utforske og ta i bruk digital teknologi i undervisningen. Digital tilstand finner imidlertid at status på dette områder er tilnærmet uendret siden forrige undersøkelse i 2014.  Dersom digitalisering skal kunne bidra til mer aktiv læring, må utstyret i undervisningsrommene støtte opp om dette, samt at utformingen av undervisningsrommene må legge til rette for mer fleksible læringsformer. 
 

Behov for kompetanseheving og støttemiljøer

Digital tilstand viser videre at det er behov for kompetanseheving i pedagogisk og fagnær bruk av digital teknologi. Samtidig sier mange fagansatte at de ikke kjenner til om det finnes støttefunksjoner som kan tilby veiledning til utforsking og bruk av digital teknologi i undervisning og læring. Dette gjelder særlig UH-pedagogisk rådgiving og hjelp til produksjon av innhold til digitale læringsressurser. 

Tema for undersøkelsen

Undersøkelsen kartlegger og belyser fire ulike områder som kan ha betydning for institusjonens arbeid med digitalisering for læring og utdanningskvalitet:

1.    Omfang og bruk av digital teknologi i undervisning og læring
2.    Tilgang til digital teknologi og støttefunksjoner ved lærestedene
3.    Kompetansebehov og opplæring 
4.    Strategier og utdanningsledelse