Aktuelt
Aktuelt
01.02.2021

–Sterke resultater og kilde til utdanningskvalitet

Eurasiaprogrammet har gjennom internasjonalt utdanningssamarbeid mellom Norge og ni land i Eurasia-regionen utviklet 152 kurs, de fleste forskningsbaserte og på masternivå. 

– Eurasiaprogrammet har store ambisjoner og der for er det gledelig å se at evalueringen viser at vi har sterke resultater, forteller seniorrådgiver Hege Toje som jobber med Eurasiaprogrammet i Diku.

Halvtotal av smiledne person, Hege Toje i Diku. Eksteriør, snødekt landskap med trær og himmel i bagrunnen.

– Samarbeidene i Eurasiaprogrammet har etablert studieprogrammer med stor verdi for partnerlandene, forteller seniorrådgiver Hege Toje, Diku.

Dikus Eurasiaprogram er et partnerskapsprogram som støtter høyere utdanningssamarbeid mellom Norge og ni land i Øst-Europa, Kaukasus og Sentral-Asia. Programmet er finansiert av Utenriksdepartementet og forvalter totalt 165 millioner over en femårsperiode. Programmet har nå gått over 10 år.

Optikerstudie, folkehelse, turisme og antikorrupsjon

Samarbeidene i programmet har etablert studieprogrammer med stor verdi for partnerlandene, forteller Toje og trekker frem viktige samarbeid med Moldova, Georgia og Ukraina:

– I Moldova er det bygget et nytt optikerstudium, en profesjon som tidligere ikke eksisterte i landet.  I Georgia er det utviklet et høyere grads studie i folkehelse som gjør myndighetene i stand til å analysere data på mor-barn-helse. Og i Ukraina har samarbeid innen økonomi styrket utdanningen med kunnskap som kan motvirke korrupsjon i økonomisystemene. 

– Jeg vil også nevne utdanningssamarbeidet innen bærekraftig turisme som har bidratt til å bygge opp kompetanse på universiteter i Kirgisistan og Georgia, og gitt norske studenter nye problemfelt å jobbe med, sier Toje.

 

Gruppe av voksne og barn stående på veranda med tak.

Eurasiaprogrammet har blant annet finansiert nettverkssamarbeid mellom Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) og universiteter, organisasjoner og bedrifter i Kirgisistan og Georgia (bilde) om utdanning innen bærekraftig turisme. Foto: USN

Stor studentutveksling

Evalueringen viser at Eurasiaprogrammet har stimulert til betydelig mengder studentmobilitet mellom Eurasia og Norge. Hele 931 studenter har hatt utdanningsopphold i Norge og 551 norske studenter har hatt utdanningsopphold i Eurasia.

– Før Eurasiaprogrammet ble etablert i 2010 fantes det lite samarbeid og få kontaktflater innenfor høyere utdanning mellom Norge og denne regionen.  

– Til forskjell fra andre kapasitetsbyggingsprogram som NORPART innrettet mot det globale sør, er Eurasia en region som er preget av å ha hatt et godt utviklet høyere utdanningssystem før statskollapsen i det tidligere Sovjetunionen, sier Toje og understreker videre at disse områdene har hatt høy kompetanse innen naturvitenskap og teknologi. 

Internasjonalt samarbeid og utdanningskvalitet

Programmets overordnete mål er å fornye og internasjonalisere høyere utdanning i partnerlandene for å bidra til politisk og økonomisk reform, stimulere til bærekraftig utvikling, øke utdanningsnivået i befolkningen og øke respekten for menneskerettighetene. 

– Dette er ambisiøse mål. Det er derfor svært gledelig når evalueringen finner at programmet gir viktige bidrag på disse feltene og at prosjektene leverer gode resultater, sier Diku-direktør Harald Nybølet.

Evalueringen er utført av PwC i samarbeid med Fridtjof Nansens institutt og viser disse hovedfunnene:

  • Etablering av varige utdanningssamarbeid regionalt og internasjonalt som bidrar til å innpasse universitet og høyskoler i Eurasia i det europeiske høyere utdanningsområdet
  • Økende omfang av forskningsbasert utdanning, inkludert nye undervisningsmetoder
  • Fornyelse av pensumlitteratur, kurs og studieprogrammer
  • Økt deltakelse av studenter i forskningsprosjekter
  • Bredere rekruttering av internasjonale studenter i Norge og i Eurasia
  • Institusjonell endring i Eurasia og i Norge

 

Eurasiaprogrammet har blant annet finansiert prosjektet NorGePart, et samarbeid innen antropologi mellom Universitetet i Bergen og Tbilisi State University i Georgia. Sammen har de utviklet en sommerskole for studenter i antropologisk metode. Her fra Kaukasusfjellene ved Kazbegi, Georgia. Foto: UiB

Mer internasjonalt samarbeid for fremtiden

Evalueringen viser at programmet muliggjør  nye samarbeid og fornyelse av utdanning i regionen.
 – Dette er en fordel for fagmiljøene både i Eurasia og i Norge, og særlig viktig for de yngre fagfolkene som trenger prosjekterfaring,  sier seniorrådgiver Toje.

Hvordan påvirker disse prosjektsamarbeidene norske institusjoner?

 – Eurasiaprogrammet gir økte muligheter for studentutveksling for norske studenter. Evalueringen viser at det har vært en særlig sterk økning av studentmobilitet fra Norge sammenlignet med første programperiode - og ikke minst at både de norske og de eurasiske studentene er svært fornøyde med læringsutbyttet av disse oppholdene.

– Samarbeidene gir også tilgang til forskningsdata som danner grunnlag for akademisk publisering. Ikke minst så bidrar prosjektene til kritisk tenkning og økt interkulturell kompetanse blant studenter og ansatte, forteller Toje.

Realisering av FNs 2030-agenda med bærekraftsmålene er en sentral målsetting for norsk utenriks- og utviklingspolitikk: «Utdanning er en hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk. God og relevant utdanning er avgjørende for å bekjempe fattigdom, og for å oppnå stabilitet og bærekraftig utvikling, samt for næringsutvikling og sysselsetting» (Prop. 1 S (2020–2021), Del 10 2030-agendaen med bærekraftsmålene – status for måloppnåelse og Norges bidrag).

– Internasjonalt samarbeid i høyere utdanning mot det globale sør og øst er en måte å styrke kunnskapsgrunnlag, evne til problemløsning og globale samarbeidsflater. Dette er en ressurs som er avgjørende for å kunne møte utfordringene vi står overfor og for vår evne til å nå FNs bærekraftsmål. Eurasiaprogrammet inngår som en liten, men viktig bit av denne satsingen for Norge, avslutter Toje.
 

Les hele evalueringen 

Mer om Eurasiaprogrammet hos Diku 

Få med deg paneldebatt på Bærekraftskonferansen

I forbindelse med evalueringene av Eurasiaprogrammet og NORPART inviterer Diku den digitale paneldebatten «Globalt samarbeid - Bedre utdanning hjemme og ute?». Vi ønsker å rette søkelyset på det viktige kvalitetsarbeidet som gjøres i partnerskapene mot det globale sør og øst. 

Debatten finner sted onsdag 10. februar fra kl. 15:30 til 17 på “Bærekraftskonferansen”- SDG Conference Bergen 2021. Her vil tre prosjektkoordinatorer fra Eurasiaprogrammet og NORPART, prorektorer fra UiO og NMBU og representanter for Kunnskapsdepartementet og Norad drøfte betydningen av samarbeid med det globale sør og øst for kvalitetsutvikling i høyere utdanning i lys av FNs bærekraftmål. Påmelding og mer info