Aktuelt
Aktuelt
06.05.2021

Tilstandsrapporten 2021: Krevende vei mot livslang læring

Er norske universiteter og høgskoler godt nok rustet til å tilby livslang læring? Noen av svarene er klare i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021. Rapporten viser også rekordmange studenter i et år preget av pandemi.  

Høsten 2020 var det 273 000 studenter finansiert over Kunnskapsdepartementets budsjett. Det er 12 000 flere enn året før. 

– Flere enn før har valgt å studere nå som mange andre planer er satt på vent på grunn av korona. Dette er en krevende tid å være student, særlig for de aller ferskeste, men jeg er glad for at så mange har benyttet tiden til å lære noe nytt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Flere studenter, men færre på utveksling 

– Det er for tidlig å si noe om langtidseffekten av koronapandemien for høyere utdanning, sier Harald Nybølet, direktør i Diku. 

Det økte antallet studenter skyldes blant annet regjeringens koronatiltak gjennom Utdanningsløftet, som ga ekstra studieplasser og utvidelse av ordninger for fleksible studietilbud fra Diku og Kompetanse Norge.   

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021 viser også, som forventet, en markant nedgang i antall utvekslingsstudenter. Samtidig forteller rapporten om økning i produserte studiepoeng og fullførte bachelorgrader. 

– Koronapandemien har gitt høyskolene og universitetene store utfordringer som de ser ut til å ha håndtert veldig bra. Det er likevel altfor tidlig å si noe om langtidseffekten av koronapandemien for høyere utdanning, sier Harald Nybølet, direktør i Diku.

Mange veivalg mot livslang læring  

Årets temakapittel handler om livslang læring og digitalisering. Kompetansereformen – Lære hele livet skal legge til rette for utdanning uavhengig av livssituasjon og bosted. Gapet mellom arbeidslivets behov og arbeidstakerens kompetanse skal bli mindre.  

Tilstandsrapporten viser at norske universiteter og høyskoler leverer utdanning til alle voksne aldersgrupper, men studenter flest er unge. 83 prosent av studentene er under 35 år. Denne studentgruppen tar også mest utdanning, målt i produserte studiepoeng per student. 

– Rapporten beskriver et komplekst landskap hvor universiteter og høyskoler må ta mange valg, tilpasset den enkelte institusjons egenart, faglige profil og strategi.  Samtidig skal sektoren fortsatt levere solid, forskningsbasert gradsutdanning, sier Harald Nybølet.  

Tilstandsrapporten viser at det er store forskjeller mellom hvilke fagområder yngre og eldre studenter velger. Innen helsefag, lærerutdanning og økonomiske og administrative fag er det langt flere studenter over 35 år enn på andre fagområder.   

– Årets temakapittel gir et viktig innblikk i status og utfordringer for sektorens vei mot livslang læring. Konklusjonen er at vi trenger et bedre kunnskapsgrunnlag om fremtidens kunnskapsbehov, sier Harald Nybølet.   

Sammen om viktig rapport  

Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for det foregående året, og peker på trender over tid. Dette er tredje gangen Diku utarbeider rapporten på oppdrag fra av Kunnskapsdepartementet.  Analysene er basert på et omfattende datagrunnlag fra flere ulike kilder.  

– Kontakt oss hvis du har innspill til kommende tilstandsrapporter, sier seniorrådgiver Stig Helge Pedersen i Diku. 

– De fleste av tallene er helt eller delvis offentliggjort tidligere, men det vi gjør er å sammenstille og gi oversikt – i tett samarbeid med andre aktører, sier seniorrådgiver Stig Helge Pedersen i Diku, som er prosjektleder for Tilstandsrapport for høyere utdanning.  

Pedersen understreker at dialog med sektoren er avgjørende:  

– Vi er helt avhengig av godt samarbeid og tilbakemeldinger for å lage en best mulig rapport. Finner du feil i en tabell? Har du innspill til kommende tilstandsrapporter? Ta kontakt på post@diku.no, sier Pedersen.  

Gull i vedleggene 

Tilstandsrapportens digitale vedlegg består av nærmere 150 tabeller som gir grunnlag for grundig innsikt i høyere utdanning i Norge. Noen av tabellene er referert i teksten, men langt fra alle.  

– Det mest verdifulle materialet ligger i vedleggene. De som jobber tett på utdanningspolitikk og -analyse kan grave her, for eksempel for å sammenligne sin institusjons resultater med dem det er mest relevant å måle seg mot, sier Stig Helge Pedersen.   

Flere funn fra årets tilstandsrapport

Private høyskoler vokser mest 

Den største veksten i antall studenter er hos private høyskoler, hvor Høyskolen Kristiania utmerker seg med over 3 700 flere studenter i 2020 enn i 2019.  Av de statlige har Høgskolen i Innlandet sterkest vekst fra 2019 til 2020, med mer enn 1 300 flere studenter.  

Utveksling halvert 

I overkant av 4 600 studenter kom på utveksling til Norge i 2020, mot nesten 9 000 året før. Over 3 800 studenter dro ut fra norske institusjoner i 2020, sammenlignet med 7 500 i 2019.  

Flere med innvandrerbakgrunn 

I 2020 tok over 33 152 studenter med innvandrerbakgrunn høyere utdanning i Norge. Dette utgjør nesten 3 000 flere enn året før, en økning på over ni prosent.  

Fullfører mer utdanning 

Over 50 prosent av bachelorstudentene fullførte på normert tid i 2020. Det er en oppgang på 1,9 prosent sammenlignet med 2019. Studiepoengproduksjonen per student økte til et gjennomsnitt på 47,2 i 2020, dette er en økning på 1,1 prosent sammenlignet med 2019. 

Stadig færre midlertidig ansatte 

Utviklingen de siste to årene har vært positiv, særlig innen undervisnings- og forskerstillinger. I 2020 var 13 prosent av årsverkene her midlertidige, mot 17 prosent to år tidligere.  

Doktorgradsrekord igjen 

I 2020 ble det avlagt 1 634 doktorgrader. Dette er tredje år på rad med rekordmange avlagte doktorgrader. 

Flere kvinner i faglige toppstillinger 

Andelen kvinner i faglige toppstillinger har økt med 10 prosent på 10 år. Andelen i 2020 var 34 prosent. Hvis utviklingen fortsetter, vil kvinneandelen nærme seg 50 prosent i løpet av de kommende 10 årene. 

Last ned: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021 

Finn alle tabeller og figurer i den digitale vedleggsløsningen her 

Andre aktuelle rapporter fra Diku 

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2021
  • Hvert år utarbeider Diku Tilstandsrapport for høyere utdanning, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Rapporten er en del av grunnlaget for departementets etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, og for dialogen med de private institusjonene, og kan være et grunnlag for departementets budsjettarbeid og politikkutvikling. 
  • Tilstandsrapporten retter seg også mot lærestedene og andre aktører i sektoren.
  • Årets temakapittel handler om livslang læring og digitalisering.
  • Årets tilstandsrapport er utarbeidet av medarbeidere i Diku i samarbeid med NSD, Kunnskapsdepartementet, Forskningsrådet, NOKUT, Unit, Språkrådet og Universitets- og høgskolerådet. Kompetanse Norge har gitt innspill til temakapittelet.