Aktuelt
Aktuelt
11.12.2019

– Utveksling er attraktivt for arbeidsgivere

Et klart flertall av tidligere utvekslingselever opplever at utenlandsoppholdet har gjort dem mer attraktive på arbeidsmarkedet. Ni av ti ville anbefalt andre å ta et skoleår i utlandet, viser en ny undersøkelse fra Diku.

Et utvekslingsår på videregående gir kunnskap og erfaring som er viktig i arbeidslivet, mener et flertall av de tidligere elevene.

«Utvekslingsoppholdet mitt medførte økt selvtillit, en bedre forståelse for andre land, kulturer og mennesker man møter, og svært gode engelskkunnskaper. Dette har hjulpet mye i senere valg av studieretning, studier og nå i arbeidslivet», sier en som har svart på undersøkelsen.

Det ser også ut til at utvekslingsopphold senker terskelen for å studere utenlands senere. Blant tidligere utvekslingselever er andelen som tar et studieopphold i utlandet tre ganger høyere enn for norske studenter generelt. Og av disse sier åtte av ti at skoleåret i utlandet hadde stor betydning for at de valgte å reise ut igjen.

Les rapporten: Utfordrende og utbytterikt – Norske elever på utenlandsopphold i Vg2

Blir bedre i språk og mer selvstendige

Nesten alle de tidligere elevene i undersøkelsen tar eller har tatt høyere utdanning, og majoriteten opplever at utvekslingserfaringen har vært nyttig i studiene. 

– Mange peker på at de takket være utvekslingsoppholdet har fått bedre språkkunnskaper, blitt mer selvstendige og fått økt forståelse for andre kulturer, forteller avdelingsdirektør Siv Andersen i Diku.

Nesten 3000 personer har svart på undersøkelsen, som omfatter både elever som var på utveksling i skoleåret 2018/2019, og elever som hadde sitt utenlandsopphold for flere år siden. Et stort flertall i begge gruppene svarer at de absolutt ville anbefalt andre å dra på utveksling.

Dessverre er det også noen som har hatt negative erfaringer. Rundt én av ti elever er av ulike grunner misfornøyd med oppholdet, og av disse peker mange på problemer med vertsfamilien. 

– Noen av elevene forteller om opplevelser som er kritikkverdige og alvorlige, sier Andersen.

Strengere krav til vertsfamilier

Problemene kan være knyttet til fysiske boforhold eller hvor godt eleven kommer overens med vertsfamilien sin. Forholdet til vertsfamilien har mye å si for hvordan eleven oppfatter utenlandsoppholdet som helhet.

– Vi er opptatt av at alle som reiser på utveksling skal ha det godt og trygt, både på skolen og i sine vertsfamilier. Derfor følger vi opp de organisasjonene som har ansvaret for utvekslingselevene, for å forsikre oss om at de har gode systemer og rutiner for å ivareta de ungdommene som reiser ut, sier Siv Andersen i Diku.

Sammen med Kunnskapsdepartementet har Diku arbeidet for å stille strengere krav til de som sender elever på utveksling. I juni 2019 strammet departementet inn kravene til godkjenning av vertsfamilier, kontaktpersoner i utvekslingslandet og hvordan organisasjonene forbereder elevene før de reiser ut.

De nye reglene gjør det også tydeligere hvilket ansvar organisasjonene har for å gripe inn hvis det oppstår situasjoner som går utover elevens sikkerhet.

Engelsktalende land mest populært

I skoleåret 2018/2019 reiste norske Vg2-elever til 30 forskjellige land. Tre av fire elever valgte USA eller Storbritannina. Andelen som drar til USA har falt de siste årene, mens andelen som drar til Europa eller Australia og New Zealand har økt. Det er kun en liten andel som drar til andre verdensdeler.

De som reiser ut, skiller seg tydelig fra norske videregående-elever generelt. Nesten tre av fire er kvinner. De bruker mer tid på skolearbeid enn gjennomsnittet, og de gleder seg mer til å gå på skolen. I tillegg har mange av dem foreldre eller nær familie som selv har vært på utveksling.

Fakta:

  • Omkring 1600 elever i videregående skole dro på utveksling i skoleåret 2018–2019. Antallet har gått ned de siste årene, etter en topp på nesten 2400 elever i skoleåret 2013–2014.
  • Storbritannia og USA er de mest populære destinasjonene.
  • Diku godkjenner organisasjoner som tilbyr utvekslingsopphold, slik at elever som reiser på utveksling med disse organisasjonene kan ha rett på støtte fra Lånekassen under utvekslingsoppholdet. Det er 12 godkjente utvekslingsorganisasjoner i Norge.
  • Det er også mulig å reise på utveksling i regi av enkelte skoler/fylkeskommuner.
  • De aller fleste elevene får godkjent utvekslingsoppholdet som Vg2 når de kommer hjem igjen. 

Les rapporten:

Utfordrende og utbytterikt – Norske elever på utenlandsopphold i Vg2