Erasmusseminaret 2021

Vi inviterer til Erasmusseminaret 2021 for universitets- og høgskulesektoren. Seminaret blir gjennomført digitalt. Vi jobbar med å setje saman eit spennande program som skal gi deg inspirasjon og påfyll av kunnskap – og mogelegheiter til å byggje nettverk.

Se opptak av seminaret her:

Mandag 6. desember: 

Onsdag 8. desember, plenumssesjon: 

Onsdag 8. desember, parallellsesjon om prosjektsamarbeid: 

I år gjennomfører vi seminaret digitalt over tre dagar:

  • måndag 6. desember kl. 12.00–15.00
  • onsdag 8. desember kl. 12.00–15.00
  • fredag 10. desember kl. 09.00–12.00

Måndag og onsdag blir det inspirerande og informative sesjonar blant anna om nye mogelegheiter i Erasmus+.

På fredagen legg vi opp til aktiv deltaking og interaktivitet; du vil kunne velje mellom ulike tematiske parallelsesjonar, delta i diskusjonar og samtalar med kollegaer ved andre høgare utdanningsinstitusjonar og møte rettleiarar frå HK-dir. 

Mandag 6. desember kl. 12.00 - 15.00

Hele programmet foregår i plenum i Zoom.

Moderator: Vidar Pedersen, Fagdirektør for Erasmus+. 

Tid Program
12:00-12:10

Åpning av årets Erasmusseminar
 v/ Sveinung Skule

Direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule, ønsker velkommen til årets Erasmusseminar for universitets- og høgskolesektoren.

12:10-12:25 

En suksesshistorie: Norsk deltakelse i Erasmus+ 2014-2020
 
v/ Ieva Serapinaite, Vegard Furustøl Vibe, Anette Stevnebø, Karoline Opåsen, HK-dir

Direktoratet presenterer en oppsummering av norsk deltakelse i Erasmus+ i forrige programperiode, som legger grunnlaget for målene for deltakelsen i ny programperiode 2021-2027.

12:25-12:45 

Strategi for norsk deltakelse i Erasmus+ og Det europeiske utdanningsområdet 
 
v/Mads Gravås, Kunnskapsdepartementet

Regjeringen lanserte i juni en strategi for Erasmus+ og det Europeiske utdanningsområdet. Seniorrådgiver i KD, Mads Gravås, presenterer strategien og dens rolle i norske og europeiske utdanningspolitiske mål. 

12:45-13:15 

Panelsamtale om Erasmus+ strategiens betydning for norske høyere utdanningsinstitusjoner
v/Elin Kvaale, HVL, Trine Johansen Meza, Høgskole Kristiania, Herman Siggerud, NSO, Marit Reitan, NTNU
 
Hvilke vurderinger gjør institusjonene og studentene av de mulighetene og virkemidlene som finnes innen Erasmus+-programmet, og de prioriteringene som fremgår av Erasmus+-strategien? 

13:15-13:30 

Pause

13:30-14:00

Nye muligheter i Erasmus+ 
 V/ Svava Barlind Finsen og Benedicte Einarsen (DG EAC, Europakommisjonen)

Representanter fra Europakommisjonen introduserer oss for nyheter i henholdsvis intra-europeisk og i internasjonalt samarbeid i Erasmus+ for høyere utdanning.

14:00-14:25 

Erasmus+ 2021-2027: Et helhetlig kvalitetsprogram
 v/Katrine Moland Hansen, UIB, Trym Holbek, UIS og Ieva Serapinaite, HK-dir 

Erasmus+ er verdens største program for utdanningssamarbeid som gir støtte til internasjonal mobilitet, prosjektsamarbeid og politikkutvikling. Programmet er et politisk instrument til å løse ulike samfunnsutfordringer, samtidig er det et virkemiddel for kvalitetsutvikling i høyere utdanning. Hvordan kan norske høyere utdanningsinstitusjoner bruke Erasmus+ for å oppnå strategiske mål, både institusjonelle og nasjonale kunnskapspolitiske mål? 

  
14:25-14:40

Årets Erasmusinstitusjon 

Tildeling av prisen for Årets Erasmusinstitusjon.

14:40-14:45  

Oppsummering og avslutning av dagens program

Onsdag 8. desember kl. 12.00 - 15.00

Onsdag 8. desember foregår første del i plenum, mens i andre halvdel kan du velge mellom to parallelle program for tematikker knyttet til henholdsvis Prosjektsamarbeid og Mobilitet. Hele programmet foregår i Zoom. 

Moderator: Hilde Elin Haaland-Kramer, seksjonsleder for Seksjon for globalt samarbeid. 

TidProgram
12:00-12:05Velkommen
12:05-12:15

Aktiv og målrettet formidling av prosjektresultater
v/Margrete Søvik, HK-dir
 
Det er forventet at resultater fra prosjekter som får støtte fra Erasmus+ skal spres og bidra til kvalitetsheving i bredden av norsk utdanning. Men hva innebærer spredningsarbeid, og hvorfor er det viktig?

12:15-12:25

Mobiliseringskampanje for Erasmus+
v/Anja Jasinski Kandal-Wright, HK-dir

Hvordan bruke historiefortelling som grep for å nå ut med budskapet ditt? Vi presenterer vår mobiliseringskampanje og informerer om hvordan dette materialet kan brukes på institusjonene.

12:25-12:55

Den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ 2021-2027
v/Vegard Furustøl Vibe, Jana Scheurer og Bård Hekland, HK-dir  

I 2021 var det ikke utlysning på flere tiltak i den internasjonale dimensjonen. I denne sesjonen vil du lære om hvilke muligheter som finnes for internasjonalt samarbeid med land utenfor Europa og hva som er nytt i tiltakene Kapasitetsbygging i høyere utdanning og Global Mobilitet. 

12:55-13:05Introduksjon til parallelle sesjoner
13:05-13:20Pause
13:20-15:00Parallelle sesjoner – se detaljert program under 
Parallellsesjon: Mobilitet 
TidProgram
13:20 - 

Når studentutveksling blir normalen – hvordan få kvaliteten til å henge med på kvantiteten?
v/Jana Scheurer, Vegard Furustøl Vibe, HK-dir, Sebastan Hytten, ANSA, Kjersti Timland Sveen, NHH og Linnea Barberini, UiO

Både stortingsmelding nr. 7 (2020-2021) En verden av muligheter og ny Erasmus+-strategi stiller forventninger til stor økning i antall utreisende studenter de neste årene. Når en stadig større andel av norske studenter skal ta delstudier i utlandet, må vi sikre at alle får mest mulig ut av oppholdet sitt. Hvordan kan vi sikre kvalitet i utvekslingsoppholdet? Hva er et godt utvekslingsopphold?  Vi hører fra tre studenter som skal bruke sin utvekslingserfaring til å belyse problemstillingen.  

 Pause
 

Blended intensive programmes 
v/Wolfdgang Laschet, NTNU, Maria Tendenes, VID, Anette Stevnebø og Aurora Hårtveit, HK-dir  

I den nye programperioden åpnes muligheten for blandede intensivprogram (BIP). I denne seksjonen skal vi se nærmere på hvilke muligheter BIP åpner opp for, og høre fra NTNU og VID.

Parallellsesjon: Prosjektsamarbeid
TidProgram
13:20-

Erasmus+ 2021 - 2027: Et hav av muligheter for prosjektsamarbeid i 2022
v/Ieva Serapinaite, Karoline Opåsen, Eigil Hole Lønning, Nadia Lerøy Brahimi, Bård Hekland, HK-dir 

I denne sesjonen introduserer direktoratet ulike muligheter innen Erasmus+ for å søke om finansiering til prosjektsamarbeid, basert på Erasmus+ Programguide 2022.

 Pause
 

Panelsamtale: Hvordan lykkes med prosjektsamarbeid for bedre utdanningskvalitet?
v/Linda Rutledal, NHH, Eivind Engebretsen, UIO, Anja Olsen Moberg og Ieva Serapinaite, HK-dir

I denne panelsamtalen får vi høre fra erfarne prosjektledere om hvordan de har jobbet for å bygge opp solide, vellykkede utdanningssamarbeid, og hvordan de kobler nasjonale virkemidler (SFU) med internasjonale virkemidler (Erasmus+) for å utvikle fremragende utdanningskvalitet.

Fredag 10. desember kl. 09.00 - 12.00

Fredag 10. desember legges det opp til aktiv deltakelse og interaktivitet, hvor du vil kunne delta i diskusjoner og samtaler med kollegaer ved andre høyere utdanningsinstitusjoner og møte våre veiledere.

Denne dagen foregår i Gatherly, en interaktiv videosamtale-plattform. Dette er ikke dagen for avslått kamera og lyd! 

Tid Program
09:00-09:15 Velkommen og introduksjon
09:15-10:15

Inkludering i Erasmus+
v/ Ieva Serapinaite, Kjetil Andreas Knarlag, Karoline Opåsen, HK-dir

Inkludering er den viktigste  gjennomgående, prioriteringen for Erasmus+ 2021-2027. I denne sesjonen får vi høre om hvordan inkluderingssatsingen kan forstås i en europeisk og norsk kontekst. 

I andre delen av sesjonen vil vi se nærmere på hvordan norske uh-institusjoner kan fremme inkludering, samt gi innspill til HK-dir sitt videre arbeid med tematikken.
 

10:15-10:30Pause
10:30-11:15Parallelle sesjoner – se detaljer under 
11:15-12:00

Temabord og mingling   

Vi gjentar suksessen fra fjorårets Erasmusseminar! Det blir mulighet for å gå innom ulike temabord for å snakke om gitte tematikker med kollegaer ved andre institusjoner eller veiledere fra direktoratet. Du vil blant annet finne følgende temabord:     

- Erasmus+ mobilitet
- Blended Intensive Programmes
- Erasmus+ Samarbeidspartnerskap
- Erasmus+ Kapasitetsbygging
- Erasmus+ Innovasjonsallianser og fremtidsrettede prosjekt
- Europeiske universiteter
- Erasmus+ Fellesgrader 
- Erasmus+ Lærerakademier
- Erasmus+ Idrett
- ESCI -Digital integrering
- Innovasjonsallianser og fremtidsrettede tiltak

Parallellsesjon 1: En praktisk veiviser til Erasmus+ Programguiden og hvor man finner hva
TidProgram
10:30-11:15

En praktisk veiviser til Erasmus+ Programguiden og hvor man finner hva
v/ Ragnhild Solvi Berg og Henrik Arvidsson, HK-dir
Direktoratet presenterer oppbyggingen av Erasmus+ programguiden. 
 
Ikke alt står skrevet i Erasmus+ Programguiden, og noen ganger må man lete andre steder etter informasjon. HK-dir hjelper deg til å navigere i jungelen av informasjon og kontaktpersoner.

Parallellsesjon 2: Samspill og synergier mellom Erasmus+ og nasjonale tiltak: Hvordan og hvorfor?
TidProgram
10:30-11:15

Samspill og synergier mellom Erasmus+ og nasjonale tiltak: Hvordan og hvorfor? 
Panelsamtale v/ Unni Kvernhusvis Sagberg, HK-dir (moderator)
Vibeke Kyrkjebø Irgan, UiB 
Lasse Berntzen, USN, 
Roberto Rivas Hermann, Nord universitet
 
Hva er institusjonenes perspektiver på hvordan ulike virkemidler kan kombineres, og kobles opp mot institusjonens egne strategier og ambisjoner? Hvordan jobber institusjonene med å bygge synergier mellom program over tid og gjennom bærekraftige internasjonale samarbeidsrelasjoner? 

Hvordan kan gode synergier mellom Erasmus+ og andre programmer se ut i praksis, og hva kan være administrative og faglige utfordringer? I hvor stor grad samsvarer fagmiljøenes behov med forventninger fra egen ledelse, samt politiske føringer? Og hva kan HK-dir gjøre for å legge bedre til rette for synergier mellom europeiske og nasjonale midler?

Parallellsesjon 3: Erfaringsdeling - Inkluderende mobilitet: Hvordan mobilisere nye grupper studenter til å reise ut? 
TidProgram
10:30-11:15

Erfaringsdeling - Inkluderende mobilitet: Hvordan jobber institusjonene med å få flere studenter med færre muligheter til å reise ut?
v/ Marit Wasa, HVL, Lene Krogh Baldersheim, HK-dir

ECHE-prinsippene i ny programperiode har et forsterket fokus på inkludering. Blant annet forplikter institusjonene seg til å sikre like muligheter for deltakere fra alle bakgrunner, med særskilt oppmerksomhet på inkludering av deltakere med færre muligheter. Dette vil også være sentralt for å nå målene om at en stadig større andel av norske studenter skal ta delstudier i utlandet. 

Hvordan jobber institusjonene med å inkludere studenter med færre muligheter i dag, og hvilke planer har de fremover? Hva er de største hindrene og hva kan gjøres? Vi legger til rette for erfaringsdeling i mindre grupper som forlengelse av plenumssesjonen, med et fokus på mobilitetstiltakene.

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Frå: 6. des. 2021 12:00
Til: 10. des. 2021 12:00
Spørsmål?
Send en e-post til:
erasmus@hkdir.no
Praktisk informasjon

Deler av Erasmusseminaret blir tatt opp! 

Opptaket gjøres med hjemmel i personvernforordringen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, for å bidra til at informasjon og kunnskap fra Erasmusseminaret kommer mange til gode.    

Hva skjer med opptaket?  

  • Video og lyd blir en del av opptaket
  • Chat blir ikke en del av opptaket
  • Opptaket skal brukes til å dele innhold fra Erasmusseminaret
  • Opptaket blir lagret og delt via www.hkdir.no, og slettes etter 12 måneder
  •  Kommunikasjonsansvarlig for Erasmusseminaret har tilgang til opptaket