Internasjonal studentmobilitet og pandemi - hva nå?

Diku inviterer til møte om studentmobilitet i lys av pandemien - hva er status og hvordan ser fremtiden ut?

Som et ledd i oppfølgingen av Meld. St. 7 (2020-2021) En verden av muligheter - Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning vil Diku i 2021 invitere til møter der vi tar opp aktuelle temaer fra meldingen.  

Temaet for dette møtet er studentmobilitet og pandemi - hva er status og hva ser vi for oss vil skje fremover, både på kort (høsten 2021) og lengre sikt? Møtet vil ha to deler:  

  • Del I: Status. Hva er status for utveksling (både inn og ut) hos institusjonene nå? Hvordan er interessen for høsten 2021 og hvilke planer finnes? Er det noe som er spesielt utfordrende?  
  • Del II: Veien videre. Når dette en gang er over - går vi tilbake til samme normalen? Hvilke grep må gjøres for å komme tilbake til det antallet utvekslingsstudenter vi hadde våren 2020 - og på sikt øke andelen kraftig i tråd med regjeringens ambisjoner? Og ikke minst - hva tar vi med oss videre fra denne perioden? 

Formålet med møtene er å skape en arena for dialog og erfaringsutveksling mellom institusjonene i det videre arbeidet med studentutveksling, og det forventes at deltakerne aktivt bidrar i samtalen i møtet.  

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 10. mai 2021 14:00
Til: 10. mai 2021 15:00
Spørsmål?
Send en e-post til
lene.baldersheim@diku.no