Panorama webinar: Prosjektsamarbeid med Sør-Korea - utlysingar og erfaringar

Ønskjer du å starte eit samarbeid med Sør-Korea eller har du pågåande samarbeid og ønsker å lære meir av andre? Lurer du på kva slags finansieringskjelder som finns? Då kan dette webinaret vere noko for deg.

Sør-Korea vart nyleg inkludert i Panorama-strategien som eit av Noreg sine prioriterte samarbeidsland utanfor Europa. Det er store forventningar til auka samarbeid innan utdanning, forsking og innovasjon.  

I dette webinaret ser vi nærare på mogelegheiter for og erfaringar med å kople utdannings- og forskingssamarbeid med Sør-Korea, spesielt med utgangspunkt i våre program, INTPART og UTFORSK.  Informasjon om årets utlysingar hos HK-dir og Forskningsrådet, og finansieringsmoglegheiter for norske partnarar ved National Research Foundation i Sør-Korea vertdelt. Vi vil også høyre erfaringar frå påbyrja INTPART og UTFORSK prosjekt i ein paneldiskusjon.   

Målgruppa for webinaret er utdanningsinstitusjonar og fagmiljø som anten har pågåande samarbeid eller ønskjer å etablere samarbeid med Sør-Korea. Representantar frå norsk næringsliv kan og ha nytte av webinaret, spesielt om dei ønskjer å kartlegge mogelegheiter for eit tettare samarbeid med akademia om eksempelvis praksissamarbeid eller involvering i utforming av utdanningstilbod og forskingsprosjekt. 

Svein Grandum, leier for Innovasjon Norge sitt kontor i Sør-Korea, vil gje oss eit innblikk i mogelege felles satsingsområde for næringslivet i Norge og Sør-Korea og korleis ein kan få til gode samarbeid med akademia.  

Praktisk informasjon

Webinaret vert arrangert av Forskningsrådet og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse i samarbeid med Innovasjon Norge.  

Webinaret vert gjennomført på engelsk.  

Påmelding skjer gjennom Forskningsrådet sine sider (lenke lengre oppe). 

09:00-09:10Presentasjon av aktuelle utlysingar frå Forskingsrådet og Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse v/seniorrådgjevar Unni Kvernhusvik Sagberg, HK-dir
09:10-09:25

Presentasjon av NRF Korea-Nordic R&D Network Programme  

v/Kim Jong-Deok, direktør for utdanning og internasjonalt samarbeid, National Research Foundation of Korea (NRF)  

09:25-09:40

«Forskings og utdanningssamarbeid med Korea knytt til viktige felles satsingsområder for næringslivet» 

v/avdelingsleiar Svein Grandum, Innovasjon Noreg Sør-Korea 

09:40-10:30

Paneldiskusjon: Korleis sette i gang prosjektsamarbeid med Sør-Korea – erfaringar frå prosjektleiarar i Noreg

- Graham Gilbert, Norges Geotekniske Institutt (INTPART)
- Andrej Kuznetsov, Universitetet i Oslo (INTPART)
- Masoud Naseri, Universitetet i Tromsø (UTFORSK)
- Øyvind Paasche, Universitetet i Bergen (INTPART)

 

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Frå: 7. feb. 2022 09:00
Til: 7. feb. 2022 10:30
Spørsmål?
Send en e-post til:
unni.sagberg@hkdir.no
Praktisk informasjon

Stad: Zoom