Søkerveiledning for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid

Diku lyser ut midler til kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom Program for kunstnerisk utviklingsarbeid med søknadsfrist 24. september 2021.

Utlysningen er presentert i korte videoer, som det forutsettes at deltakerne har sett i forkant av den dialogbaserte søkerveiledningen 9. juni.

Last ned programmet her

Utlysning

Utlysningen er publisert her med søknadsfrist 24. september 2021. Alle akkrediterte norske universiteter og høgskoler kan søke om midler. Tildelingen vil bli offentliggjort innen utgangen av januar 2022.

Målgruppe

Alle som er interesserte i å søke midler til prosjekter eller stipendiatstillinger fra Program for kunsnterisk utviklingsarbeid kan delta på søkerveiledningen: potensielle prosjektledere, prosjekteiere, faglig og administrativt ansatte ved universiteter og høgskoler som arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid.

Praktisk informasjon

Planlagt søkerwebinar erstattes med søkerveiledning i korte, tematiske videoer samt en dialogbasert søkerveiledning 9. juni kl. 15-16. Her vil det være dialog rundt utlysning og tildelingsprosess, og det blir anledning til å gi tilbakemeldinger og stille spørsmål. Det forutsettes at deltakerne har sett informasjonsvideoene i forkant av det digitale møtet.

Søkerveiledningen vil være på norsk. Det blir ikke gjort opptak. Spørsmål som kan være relevante for flere blir publisert med svar under FAQ neders på siden.

Eventuelle spørsmål kan rettes til pku@diku.no.

Spørsmål som også kan være relevant for flere anonymiseres og blir publisert med svar nederst på denne siden.

Presentasjon av utlysning

 • Introduksjon - Generell informasjon om PKU og årets utlysning
 • Søknadsskjema - Praktisk informasjon om søknadsskriving og søknadsskjema i Espresso
 • Budsjett - Informasjon om budsjett
 • Vurdering - Informasjon om vurderings- og tildelingsprosessen

Q&A

 • Kan det være to prosjektledere i et prosjekt dersom prosjektet er et samarbeid mellom to institusjoner

En institusjon må identifiseres som søker og prosjekteier, prosjektleder skal være ansatt på denne institusjonen. Et evetuelt samarbeid med andre institusjoner, ansvars- og rollefordeling kan reguleres av en egen avtale mellom partene dersom prosjektet blir tildelt midler. 

 • Kan alle som er ansatt på kunstnerisk grunnlag ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon søke?

Formelt sett er det en akkreditert norsk høyere utdanningsinstitusjon som søker og kontraktmessig vil være prosjekteier. Det kreves derfor tidlig dialog mellom institusjon og potensiell prosjektleder for å avklare og sikre forankringen av prosjektet. Forskningsleder må være en aktiv deltakende kunstner (forsker) i prosjektet og være ansatt ved søkerinstitusjonen i minst femti prosent stilling. Tilsettingen er et krav i prosjektperioden, men ikke på søknadstidspunktet. 

 • Kan en avdeling sende inn flere søknader?

Det er ingen begrensninger på hvor mange søknader om prosjektmidler hver enkelt enhet (institusjon/fakultet/avdeling/institutt) kan sende inn. Det kan imidlertid kun søkes om en stipendiatstilling per avdeling/prosjekt.

 • Er det spesifisert hvor stort institusjonens økonomiske bidrag til prosjektet må være?

Nei, det er ikke spesifisert hvor stor egenandelen fra søkerinstitusjon må være.

 • Er det noen grense for hvor stor andel av stillingen prosjektleder skal ha dedikert til prosjektet?

Prosjektleder må være ansatt på institusjonen i minimum 50% stilling gjennom hele prosjektperioden. Det er ikke spesifisert krav om stillingsandel i prosjektet da dette avhenger av prosjektets størrelse og organisering.

 • Har prosjekter med lavt søknadsbløp større sjanse for å få tildelt midler enn prosjekter med høyt søknadsbeløp?

Nei, det avgjørende er prosjektets kvalitet. De fleste prosjektene som er tildelt midler de siste årene har hatt en søknadssum på 2-4 millioner kroner. Fra 2020 ble det innført et maksimalt søknadsbeløp på 3 millioner (+ evt stipendiatstilling). Programstyrets holdning har vært at prosjektene som tildeles støtte bør være av et visst omfang, og at de aller minste prosjektene heller bør støttes lokalt på institusjonene. 

 • Kan man risikere å ikke få tildelt hele søknadsbeløpet til et prosjekt?

Programstyret skalerer ikke ned prosjekter eller tildeler deler av søknadsbeløp - et prosjekt vil enten tildeles hele søknadsbeløpet eller bli avvist. Programstyret kan imidlertid tildele midler til et prosjekt uten å tildele midler til tilknyttet stipendiatstilling.

 • Må man sende to separate søknader dersom en ønsker å søke om prosjektmidler og en stipendiatstilling knyttet til prosjektet?

Ja. Søknad om finansiering av stipendiatstilling skal utformes i eget søknadsskjema - også når stipendiatstillingen er knyttet til et prosjekt det søkes midler til. Det må hakes av i søknad om prosjektmidler at det også søkes om finansiering av stipendiatstilling knyttet til prosjektet, og beskrives hvordan stipendiaten skal bidra inn i prosjektet. 

 • Er det slik at man får tildelt midler til begge eller ingen dersom man søker om både prosjektmidler og finansiering av stipendiatstilling knyttet til prosjektet?

Det er ikke automatikk i at det tildeles midler både til prosjekt og stipendiatstilling, dersom det er søkt om begge deler. Det vil imidlertid ikke bli tildelt midler til finansiering av stipendiatstilling som er knyttet til prosjekt uten at prosjektet tildeles midler. 

 • Må søknad om finansiering av stipendiatstilling være knyttet til et prosjekt det søkes støtte til?

Nei, det kan søkes om midler til finansiering av stipendiatstilling som ikke er knyttet til prosjekt. Stipendiatstillingen skal ha en klar forankring i institusjonenes fagmiljø. I søknaden må det være en begrunnelse knyttet til styrking av en faggruppe, et prosjekt eller iverksetting av en strategi ved en enhet. 

 • Skal det oppgis hvilken kandidat som vil bli ansatt i stipendiatstillingen ved tildeling av midler?

Nei. Det søkes om ressurser til finansiering av en stipendiatstilling knyttet til prosjekt, styrking av faggruppe eller iverksetting av en strategi. Stillingen skal lyses ut etter at midlene er tildelt. 

 • Kan institusjoner uten PhD-program i kunsnterisk utviklingsarbeid søke om finansiering av stipendiatstillinger?

Stipendiatstillingene er øremerket kunstnerisk utviklingsarbeid, det gis ikke finansiering av vitenskapelige stipendiatstillinger. Dersom institusjonen ikke har eget Ph.D.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid må det spesifiseres hvilket slikt Ph.D.-program ved annen institusjon stipendiaten skal følge.

 • Fokuserer programmet på samtidskunst fremfor tradisjonskunst?

PKU ønsker at prosjektene som får støtte skal være i forskningsfronten og tilføre fagene og institusjonene ny kunnskap. Det betyr ikke at et prosjekt ikke kan ha sitt utspring i tradisjonskunst, men det kunstneriske utviklingsarbeidet må skje gjennom kunstproduksjon her og nå. Prosjekter som har en vitenskapelig metode, som kunsthistorie, støttes ikke. Det er imidlertid tidligere gitt støtte til prosjekter som for eksempel har hatt sitt utspring fra norsk folkemusikk.

 • Hvilke publiseringskanaler regnes som relevante for prosjektene som blir tildelt midler? 

Det finnes flere relevante publiseringskanaler. JAR er en av flere som bruker Research Catalogue som plattform. PKU deltar også i tidsskriftet VIS. Eksempler på relevante publiseringskanaler: https://www.researchcatalogue.net/portal/journals

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
9. jun. 2021
Tid:
Fra: 9. jun. 2021 15:00
Til: 9. jun. 2021 16:00
Spørsmål?
Send en e-post til
pku@hkdir.no