Mobilitet i høyere utdanning for studenter og ansatte (2014 - 2020)

Europeisk mobilitet 2021-utlysning

Kommisjonen har utformet en håndbok for KA131-tiltaket, hvor detaljer rundt de nye aktivitetene er ytterligere beskrevet. Last ned håndboken fra kommisjonen her (pdf)

Se opptak og pdf-presentasjon fra oppstartswebinaret for KA131 26. august 2021

Last ned presentasjon fra søkerwebinaret for KA131 12. april 2021 (pdf)

Lenke til Erasmus+ Programme guide 2021 (PG21)

 

Under følger ulike spørsmål og svar knyttet til Europeisk mobilitet KA131 i ny programperiode. 

 • Stipendavtaler for deltakere
 • OLS
  • SPM 1: Når blir OLS-testene for 2021-kontraktene tilgjengelig?
   • SVAR: OLS-testene er gjort tilgjengelig for institusjonene.
  • SPM 2: Vil testene for 2020-prosjektet vare lenger enn til 30. juni 2021?
   • SVAR: OLS-plattformen er utvidet til 30. juni 2022. OLS-testene kan brukes frem til denne datoen.
 • Internasjonal dimensjon i KA131:
  • Kommisjonen har publisert en håndbok som tydeliggjør prinsippene og administrasjonen av den internasjonale dimensjonen i KA131. Håndboken kan lastes ned her. 
  • SPM 1: Beregnes 20 %-andelen innenfor hver kategori (SMS/SMP/STA/STT), eller av totalt tildelt budsjett?
   • SVAR: Svaret er 20 %-andelen av tildelt budsjett. Se også s. 27 i kommisjonen sin håndbok.
  • SPM 2: Hvordan skal disse 20 % rapporteres?
   • SVAR: Mobilitetene må registreres i "Beneficiary Module", som er den nye "Mobility Tool+", der vil også budsjettet overvåkes. Systemet vil gi et varsel dersom budsjettandelen overstiger 20 %. Mer detaljer knyttet til rapportering vi komme i Erasmushåndboken eller i et eget opplæringsmateriell fra kommisjonen. Se også s. 29 i kommisjonen sin håndbok.
 • Inter-institusjonelle avtaler for internasjonal dimensjon i KA131
  • SPM 1: Hvilke kontrakter skal brukes for disse mobilitetene?
  • SPM 2: Kan eksisterende avtaler, som MOU, benyttes for disse mobilitetene?
   • SVAR: Dersom institusjonen ønsker å bruke eksisterende MOU og lignende, må de utvides til å inkludere elementene som ligger i de nye IIA-malene. 
  • SPM 3: Kan gyldige/aktive IIA med partnerland (KA107-kontrakter) benyttes for disse mobilitetene?
  • SPM 4: Må det inngås IIA for både opplærings- og undervisningsopphold for ansatte?
   • SVAR: Ja. Internasjonal dimensjon i KA131 følger IIA-praksis for programland (altså samme praksis som KA107)
 • Inter-institusjonelle avtaler mellom institusjoner i programland
  • SPM: Må det foreligge en IIA ved korttidsmobilitet for ph.d.?
   • SVAR: Ph.d.-kandidater kan reise innenfor studentkategoriene (SMS/SMP) eller ansatt-kategoriene (STT/STA). Derfor følger IIA-reglene den gjeldende kategorien. Hvis det for eksempel er et SMS-opphold, må IIA foreligge.
 • Grønne reiser
  • SPM 1: Hva er definisjonen av en grønn reise?
   • SVAR: En reise anses som grønn når hoveddelen (mer enn 50 %) av reisen foretas med miljøvennlige reisealternativer. Det er ikke opp til institusjonene å vurdere hva som er grønne transportmidler. Ved registrering av mobiliteter i Benficiary Module (BM), skal hovedtransportmiddelet til deltakerne også registreres. Er hovedtransportmiddelet angitt som grønt i systemet, vil det dukke opp et grønt flagg som indikerer grønn reise. Mer detaljer omkring dette vil bli klarere når BM er lansert. Se også PG21 s. 318. 
  • SPM 2: Hva er dokumentasjonskravene knyttet til grønne reiser?
   • SVAR: I Annex III står det at dokumentasjon på en grønn reise skal bestå av en erklæring (Declaration of Honour) signert av personen som mottar reisestøtten og senderinstitusjonen.
  • SPM 3: Hvordan skal vi fortolke og administrere de fire ekstra reisedagene som kan gis hvis relevant?
   • SVAR: Undersøkes
 • Blended mobility og Blended Intensive Programmes (BIP)
  • SPM 1: Må BIP være en del av grad?
   • SVAR: Nei.
  • SPM 2: Hva er minimumskravene til innholdet i den virtuelle komponenten i en BIP?
   • SVAR: Viser til PG21 side 45, 53-54. Se også kommisjonen sin håndbok s. 4 - 15.
 • OS-midler 
  • SPM: Kan OS-midler brukes til å utjevne forskjeller i stipendrater/top-up's mellom 2020- og 2021-kontrakt? 
   • SVAR: Nei. Se PG21 s. 57.
 • ECHE og universell utforming
  • SPM: ECHE tilfredsstiller ikke kravene for universell utforming, og kan derfor ikke publiseres på nett. Hva gjør vi?
   • SVAR: HK-dir har meldt dette inn til kommisjonen og venter på en avklaring.
 • Erasmus Policy Statement (EPS) 
  • SPM: Vi har gjort endringer i EPS etter tilbakemelding fra kommisjonen, hva gjør vi videre?
   • SVAR: Ved endringer i Erasmus Policy Statement skal HK-dir informeres om dette. Oppdatert Erasmus Policy Statement sendes med "spor endringer" til erasmus@hkdir.no. Oppdatert versjon av Erasmus Policy Statement skal publiseres på institusjonens nettside.
 • Tekniske systemer i ny programperiode
  • SPM: Skal Mobility Tool+ (MT+) erstattes i ny programperiode?
   • SVAR: Ja. MT+ erstattes av "Beneficiary Module". Deler av verktøyet lanseres i november og resten i månedsskiftet januar/februar 2022.