Mobilitet i høyere utdanning for studenter og ansatte (2014 - 2020)

Organisational support (OS-midler)

Hva kan OS-midlene brukes til

Institusjoner som deltar i Erasmus+ europeisk og global mobilitet får tildelt midler til gjennomføringen av mobilitetsprosjektene. Denne støtten kalles Organisational support.

Den enkelte institusjon kan i stor grad selv bestemme hvordan OS-midlene brukes. De må imidlertid brukes til aktiviteter som er relatert til Erasmus+ mobilitet og som er i tråd med Europakommisjonens bestemmelser som er beskrevet i kontrakten mellom Diku og instiutsjonen og Erasmus+ Programguide 2020 (PG20) s. 46 - 47.

Driftsmidlene er et bidrag til å dekke kostnader som institusjonen har i forbindelse med organiseringen mobilitetsprosjektene slik at de kan møte kvalitetskravene i ECHE. En liste med aktivitetseksempler finnes i programguiden, og her er noen:

 • Møter med partnerinstitusjoner, inkl. besøk, for inngåelse og oppdatering av institusjons avtaler (inter-institutional agreements)
 • Oppdatering av kurskatalog for internasjonale studenter
 • Informasjon og hjelp til studenter og ansatte
 • Forberedelse av læringsavtaler for å sikre full godkjenning
 • Språk- og interkulturell forberedelse til inn- og utreisende studenter og ansatte. Dette gjelder språk som Europakommisjonen ikke tilbyr online (OLS).
 • Interkulturell forberedelse til inn- og utreisende studenter og ansatte. 
 • Dekke utgifter til forsikringer og visum for studenter og ansatte

For europeisk mobilitet, kan opptil 100 % av OS-midlene brukes til å finansiere student- eller ansattmobilitet. For global mobilitet kan opptil 50 % benyttes. (Se kontrakt mellom Diku og institusjon, første del). Men merk at OS-midlene ikke kan gis som "top-up" utover vanlig stipendsats, dersom et ansattstipend ikke er tilstrekkelig for en reise (PG20 s. 44).

 

Beregning av OS-midler

OS-midlene tildeles ut fra hvor mange deltagere (studenter og ansatte) den aktuelle institusjonen har sendt på mobilitetsopphold.

Satsene OS-midlene beregnes ut fra er disse:

 • € 350 per deltaker opp til 100 deltakere
 • € 200 per deltaker utover de første 100 deltakerne (denne reduksjonen gjelder bare for europeisk mobilitet)

Når OS-midlene skal beregnes, tas det utgangspunkt i antallet gjennomførte mobilitetsopphold fra siste godkjente sluttrapport. 

Når institusjonene skal sluttrapportere på et mobilitetsprosjekt, gjennomgår Diku alle mobilitetsoppholdene i prosjektet og godkjenner/unnerkjenner disse.

 • Dersom det viser seg at institusjonen ikke har klart å sende ut like mange studenter og/eller ansatte som OS-tildelingen var basert på, vil institusjonene bli bedt om å betale tilbake deler av OS-tildelingen. Det er imidlertid tillatt med inntil 10 % avvik uten at en tilbakebetaling er påkrevd.
 • OS-tildelingen vil ikke økes utover den opprinnelige tildelingen, selv om institusjonen har gjennomført flere mobilitetsopphold enn hva tildelingen var basert på. Dersom ingen mobilitetsaktiviteter gjennomføres, må alle OS-midlene betales tilbake.