Mobilitet i høyere utdanning for studenter og ansatte (2014 - 2020)

Praksismobilitet

Om praksismobilitet

Gjennom Erasmus+ har norske studenter mulighet til å reise på praksisopphold til land både i og utenfor Europa.

Praksismobilitet er mulig både innenfor europeisk og global mobilitet (unntak for praksisopphold etter fullført grad som kun er mulig innenfor europeisk mobilitet). 

Målet med praksismobilitet er at studenter i forbindelse med studiene skal kunne tilegne seg praktiske ferdigheter, kompetanse og forståelse av det europeiske arbeidsmarkedet, og dermed stille sterkere på arbeidsmarkedet. I mange europeiske land er praksis ved en arbeidsplass innarbeidet som en naturlig og selvfølgelig del av utdanningsløpet.

Det er en positiv utvikling i bruk av praksismobilitet blant utreisende studenter, men fortsatt presterer Norge svakt sammenlignet med andre land, og praksismobilitet har fortsatt et uforløst potensial i Norge. 

Praksismobilitet rapporteres på vanlig måte i Mobility Tool+, men Activity Type markeres som praksismobilitet - SMP.

 

Krav til deltagelse og tillatte aktiviteter

Se også Program Guide 2019 (PG19) for mer informasjon.

Varighet

 • 2 – 12 måneder. Inntil 12 mnd. per studienivå. 
 • Merk: 2 måneder tilsvarer 60 kalenderdager, med unntak av utvekslingsopphold som har blitt gjennomført i februar og derfor er på 58 eller 59 dager. Diku godkjenner altså ikke opphold på 58 eller 59 dager, dersom de de har blitt gjennomført på andre tidspunkt i året. 
 • Merk også: Det kan oppstå tilfeller der Mobility Tool+ beregner et opphold som faktisk er på 60 kalenderdager til å vare i 59 dager. Dersom der skjer ber vi dere om å kommentere på det i MT+ og vi vil kunne godkjenne oppholdet. 

Hvem kan reise på praksisutveksling? 

 • Studenter på gradsstudier (bachelor, master, PhD).
 • Det er også mulig å reise i løpet første året etter avsluttet grad så lenge praksisoppholdet avtales før graden avsluttes (dette gjelder kun for europeisk mobilitet). Varigheten på dette oppholdet kan være på opptil 12 mnd., men inngår i samme syklus som studenten er i ved søknadstidspunkt (PG19 s. 37).
 • For praksismobilitet er det ikke krav om at studenten må ha begynt på andre studieår.

Hvor kan praksisutvekslingen gjennomføres?

 • Bedrifter, organisasjoner, institusjoner, ambassader og faste delegasjoner i EU-land, Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia eller Tyrkia, samt i partnerland for prosjekter under global mobilitet. Unntak er EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+.
 • I 2018 er det mulig å søke om praksismobilitet til Sveits og Færøyene gjennom global mobilitet, men dette er begrenset til praksisopphold knyttet til digitale ferdigheter ("traineeships for digital skills") for utreisende studenter fra Norge.

Forsikring for studenter på praksisopphold

Det er viktig at studenter og praktikanter er forsvarlig forsikret under deres mobilitet. Retningslinjene i Erasmus+-programmet i denne sammenheng er at studentene må ha tilstrekkelig forsikringsdekning, og det er obligatorisk å inkludere organiseringen av denne i stipendavtalen med studenten.

I tillegg til helseforsikring, må praktikanten ha ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Studenten kan forsikres av senderinstitusjonen, bedriften/organisasjonen vedkommende skal ha praksis i, eller ved å tegne egne forsikringer. Dersom verken studenten eller praksisplasstilbyderen er i stand til å framskaffe ulykkes- og ansvarsforsikring anbefaler Diku at senderinstitusjonen ikke lar studenten reise på praksisoppholdet. (Institusjonene kan benytte OS-midler til å dekke forsikringskostnader, dersom forsikring ikke dekkes av mottakerorganisasjon).

De fleste forsikringsselskap har forsikring for studenter som er på utenlandsopphold, men ansvarsforsikring i forbindelse med arbeid er sjelden inkludert i disse. I noen tilfeller dekker bedriften/arbeidsplassen ansvarforsikring for studenten, men det er da viktig at studenten sjekker om den er tilstrekkelig.

Eksempler på forsikringer som inkluderer ulykkes- og ansvarsforsikring for noen praksistyper:

 • ANSA sin studentforsikring tilbyr ulykkes- og ansvarsforsikring for praksisarbeid. Forsikringen kan også benyttes av studenter på praksisopphold etter fullført grad.
 • Norsk Sykepleierforening (NSF) tilbyr ansvarsforsikringer for sine studentmedlemmer.

 

Kombinerte studie- og praksisopphold

For kombinasjonsopphold må det gjøres endringer til stipendavtalen for studies eller traineeships, slik at det blir tydelig at den gjelder for et kombinasjonsopphold, og slik at informasjonen om ulykkes- og ansvarforsikring fra traineeship-avtalen kommer med. Det må også lages en tilpasset læringsavtale (learning agreement) som sørger for at innholdet i både studiedelen og praksisdelen av utvekslingsoppholdet inkluderes og avtalefestes.

For studenter som skal reise til partnerland på kombinerte opphold må det inngås en kontrakt mellom fire parter: senderinstitusjon, mottakerinstitusjon, mottakerorganisasjon og studenten.

Det er senderinstitusjonen som bestemmer hvordan det kombinerte utvekslingsoppholdet skal legges opp, og hvordan fordelingen mellom vanlige studier og praksis skal være for at oppholdet godkjennes. Ellers gjelder de vanlige kravene til praksisopphold mtp. hvor studenten kan være i praksis o.l.

Se Program Guide 2019 s. 33.

 

Praksisopphold etter fullført grad

Studenter som ønsker å gjennomføre praksisopphold etter fullført grad (recent graduate traineeship) skal avtale dette med hjeminstitusjonen i løpet av sitt siste studieår, og praksisoppholdet må gjennomføres innen 12 måneder etter at graden er avsluttet. Praksisopphold etter fullført grad regnes med som et utvekslingsopphold innenfor det studienivået som studenten nylig fullførte en grad i, og telles med i de 12 månedene en student kan være på Erasmus-utveksling per studienivå. 

Praksisopphold etter endt grad kan godkjennes ved å føres på vitnemål eller Diploma Supplement, men dette er ikke et krav. Godkjenning av slike praksisopphold kan også godkjennes av hjeminstitusjonen gjennom utfylling av Europass Mobility Document eller andre bekreftelser. Det er viktig at studentene får god og tydelig dokumentasjon på gjennomført praksis dersom oppholdet ikke dokumenteres på vitnemål eller i Diploma Supplement. 

Praksisavtalen fylles ut på vanlig måte.

Institusjonen må selv vurdere hvordan disse studentene best kan registreres og håndteres rent praktisk. En måte å registrere dem på, er å opprette en poststudierett eller annen type ettårig studierett for studenten når studieretten på gradsprogrammet utløper. Deretter registreres det i FS at studenten er på praksisopphold i den aktuelle perioden. Diku anbefaler også at utdanningsinstitusjonene avklarer internt hvem som har oppfølgingsansvar for praktikanter som reiser ut etter endt grad – om det er internasjonalt kontor eller fakultetet/instituttet praktikanten avla graden ved.

 

Læringsavtale (learning agreement)

Dersom det i tillegg lages en kontrakt eller arbeidsbeskrivelse med arbeidsplassen, bør det vises til denne i praksisavtalen.

Informasjonen som etterspørres i skjemaet er å regne som et minimum, og man kan be om ytterligere informasjon ved behov. Det er mulig å tilpasse praksisavtalen til eget behov, f.eks. tilpassing av skrifttyper, skriftstørrelse, fargebruk, og størrelse på tekstbokser.

Informasjon om partene

 • Innen man fyller ut selve praksisavtalen må man legge inn den etterspurte informasjonen om partene i avtalen: 1) Praktikanten, 2) Hjemmeinstitusjonen, 3) Mottakerorganisasjon.
 • For innreisende praksisstudenter fra partnerland er det fire parter i avtalen: 1) Praktikanten, 2) Hjemmeinstitusjonen, 3) Mottakerorganisasjon 4) Norsk institusjon (som forvalter midlene)

Before the mobility

Table A

 • «Detailed programme of the traineeship» skal beskrive praktikantens arbeidsoppgaver og deres tidsomfang. Dette feltet skal også omfatte praktikantens planlagte læringsutbytte og tillærte intellektuelle og praktiske ferdigheter ved slutten av praksisperioden.
 • «Monitoring plan» skal beskrive når og hvordan praktikanten følges opp i løpet av praksisperioden av henholdsvis mottakerinstitusjon og senderinstitusjon, og av eventuelt andre.
 • «Evaluation plan» skal beskrive de vurderingskriteriene som vil bli brukt til å evaluere praksisoppholdet og praktikantens læringsutbytte.
 • Språknivået beskriver praktikantens språknivå eller praktikantens antatte språknivå ved praksisoppholdets start.
 • I de tilfellene det kan være relevant, bør man vurdere å inkludere noe om språkstøtte/-opplæring fra hjemmeinstitusjonens og/eller mottakerorganisasjonens side.

Table B

 • Man bør spesifisere hvilken type godkjenning studenten skal få (ECTS og/eller Diploma Supplement, Europass Mobility Document), og hva en evt. karakter skal baseres på.
 • Hvis verken studenten, praksisplasstilbyderen eller utdanningsinstitusjonen er i stand til å framskaffe ansvarsforsikring anbefaler vi å ikke støtte studenten med Erasmus+stipend.

Table C

 • Table C kan gjerne fylles ut av mottakerorganisasjonen eller av noen med detaljkunnskap om praksisoppholdet
 • Alle partene må signere praksisavtalen. Det er ikke nødvendig å sirkulere avtalen med originalsignaturer. Skannede signaturer og/eller digitalsignaturer kan brukes i de tilfellene det er overens med de aktuelle nasjonale lovverk.

During the mobility

Table A2

Denne delen av praksisavtalen brukes hvis det oppstår endringer i det planlagte praksisopplegget. Endringene må godkjennes skriftlig av praktikanten, hjeminstitusjonen og mottakerorganisasjonen.

After the mobility

Table D

Innen fem uker etter at praksisoppholdet er avsluttet, skal mottakerorganisasjonen sende «Traineeship Certificat».
Evalueringen skal skje i samsvar med de kriteriene som ble satt i «Before the mobility – Table A»

 

Godkjenning og dokumentasjon av praksisopphold

Vitnemålstillegg (Diploma Supplement) og studiepoeng/ECTS

Praksisoppholdet skal dokumenteres i vitnemålstillegget (Diploma Supplement) – i tillegg anbefaler Diku at det gis studiepoeng/ECTS. Som et holdepunkt kan man bruke 1,5 ECTS per arbeidsuke (20 jobbuker = 30 ECTS), men det kan være grunn til annen utregning i noen tilfeller. (PG19 s. 276)

Vitnemålstillegg (Diploma Supplement)

Godkjenning ved en beskrivelse i vitnemålstillegget. 

Det kan være ulike grunner til at dette kan være riktig godkjenningsdokumentasjon, for eksempel

 • praksisoppholdet er en uspesifisert del av en større modul i et master- eller bachelorprogram, og ikke er målbart i forhold til antall ECTS
 • dersom praksisoppholdet ikke er innlemmet i studieprogrammet, for eksempel i løpet av sommeren eller etter avsluttet grad.
 • i andre tilfeller der oppholdet ikke er målbart i ECTS.

Praksisopphold som gjennomføres etter endt grad

Godkjenning kan enten gis på samme måte som for praksis som skal inngå i graden, eller ved at hjeminstitusjonen bekrefter praksisoppholdet ved å fylle ut og signere praktikantens Europass Mobility Document.

 

Studentrapport - studie- og praksismobilitet

Se Programguiden 2019 s. 269 og Annex III Financial and contractual rules.

Straks sluttdato for oppholdet er passert, sendes det en e-post direkte til studenten fra Mobility Tool+ med lenke til rapportskjemaet. 

Erasmuskoordinator kan sende påminnelser om rapporten til studenter om enda ikke har levert den ved å velge «resend»-knappen i Mobility Tool+. Gå til listen over registrerte mobiliteter og til fanen Participant report for den aktuelle deltageren:

Skjermbilde av rapporteringssystem

 

Data fra deltakerrapportene blir generert og inngår som en del av sluttrapporten (Final Beneficiary Report) til både sender- og mottakerinstitusjonen. I global mobilitet er det kun norsk institusjon som leverer sluttrapport.

 

Forlengelse av studieoppholdet - studie- og praksismobilitet

 • Det er inngått en avtale om dette før den opprinnelige sluttdatoen for utvekslingsoppholdet er passert.
 • Forlengelsen følger straks etter inneværende mobilitetsperiode. Det kan ikke være opphold mellom den opprinnelige perioden og forlengelsen. Dette gjelder ikke for ferier og perioder der mottakerinstitusjonen er stengt. Hvis det er opphold mellom periodene skal dette begrunnes av senderinstitusjonen og godkjennes av Diku. 
 • Forlengelsen skal avtales skriftlig av alle parter.
 • Ingen mobilitetsperioder kan forlenges utover en total varighet på 12 måneder per utdanningsnivå. 

Se Programguiden 2019 s. 268 for mer informasjon om "prolongation of students' mobility".

Avbrutt mobilitetsopphold - studie- og praksismobilitet

Hvordan slike situasjoner skal håndteres, avhenger av når i det planlagte oppholdet avbruddet skjer og hva som er årsaken til at studenten avbryter oppholdet. Les mer om dette i Annex III Financial and contractual rules.

Varighetsdifferanse på fem dager eller mindre

Et avvik på opp til fem dager i mobilitetsperiodens varighet er tillatt for studie- og praksismobilitet, så lenge minimumslengden på det aktuelle mobilitetsoppholdet er oppnådd (to måneder for praksisopphold og tre måneder for studieopphold). Dersom differansen mellom den bekreftede mobilitetsperioden og den planlagte mobilitetsperioden som stipendsummen er beregnet etter er på fem dager eller færre, er det ikke nødvendig å justere mobilitetsperioden i Mobility tool og gjennomføre en ny beregning av stipendet. Avviket får med andre ord ingen betydning for studenten eller stipendet. Dersom et avvik på fem eller færre dager gjør at minimumslengden på oppholdet ikke oppfylles, skal saken håndteres som et avbrudd før minimumslengden på et opphold er oppnådd (se avsnitt lenger ned på denne siden).

Varighetsdifferanse på mer enn fem dager

Avbrudd etter at minimumslengden på et opphold er oppnådd

Dersom en student avbryter utvekslingsoppholdet sitt før den planlagte sluttdatoen, men etter at studieoppholdet har vart i to eller tre måneder (to måneder for praksisopphold og tre måneder for studieopphold), så vil studenten beholde stipendet for den perioden vedkommende var på utveksling. 

Når utvekslingsoppholdet avbrytes, gjør institusjonen endringer i den registrerte mobilitetsperioden i Mobility tool+ og beregner stipendet på nytt slik at summen beregnes etter den faktiske lengden på utvekslingsoppholdet. Den nye, endelige beregningen av stipendet fører til ett av følgende to scenarioer for studenten: 

 • Dersom studenten har fått utbetalt en høyere sum enn summen for det endelige stipendberegningen ved utvekslingsoppholdets start, må studenten betale tilbake differansen mellom det endelige stipendet og det forhåndsutbetalte stipendet for den opprinnelige beregningen.
 • Dersom studenten har fått utbetalt mindre enn eller en lik sum som for det endelige stipendberegningen, får studenten enten utbetalt de resterende stipendmidlene eller ingen ny utbetaling. 

Avbrudd før minimumslengden på et opphold er oppnådd

Dersom studenten avbryter utvekslingsoppholdet før minimumsvarigheten på oppholdet er oppnådd, vil årsaken til avbruddet være avgjørende for hvilket utfall saken får.

Dersom årsaken til avbruddet kan regnes som et tilfelle av force majeure, kan studenten få beholde hele eller deler av stipendet. Det er Diku som vurderer om en hendelse kan regnes som force majeure, så ta kontakt med Diku så raskt som mulig dersom du har en sak som kanskje kan være force majeure. 

Dersom årsaken til avbruddet ikke kan regnes som et tilfelle av force majeure, skal studenten i utgangspunktet betale tilbake hele det utbetalte stipendet, også for de dagene studenten var ute. Årsaker til at studentene avbryter oppholdet sitt kan være så mangt; hjemlengsel, jobbtilbud, de ombestemmer seg, osv. Det er derfor viktig at institusjonene forbereder studentene godt på utenlandsoppholdet, slik at sjansen for avbrudd minskes. Dersom en student likevel kontakter institusjonen og ønsker å avbryte oppholdet, er det viktig at institusjonen informerer studenten tydelig om konsekvensene og forsøker å finne fram til gode løsninger for alle parter.

Send e-post til Diku dersom det oppstår situasjoner som det er uklart hvordan skal håndteres.

 

Erasmus+ Student Charter

De må også gi studentene et charter som vedlegg til læringsavtalen før mobilitetsperioden starter. 

Studentcharteret gir informasjon om Erasmus+ studentens rettigheter og plikter.

Se studentcharteret.