Mobilitet i høyere utdanning for studenter og ansatte (2014 - 2020)

Søknad og tildeling av prosjektmidler - Global mobilitet

Søknad

Institusjoner som ønsker å delta i Erasmus+ Global Mobilitet leverer inn søknad om tildeling innen angitte frister som annonseres på Diku sine nettsider.

Mobilitetstyper

De ulike aktivitetene som støttes er:

 • SMS: student mobillity for studies / studiemobilitet
 • SMP: student mobility for traineeships / praksismobilitet
 • STA: staff mobility for teaching / undervisningsmobilitet
 • STT: staff mobility for training / opplæringsmobilitet

Søknaden skal inneholde følgende

 • Kontaktinformasjon til institusjonen, legal representative og Erasmus+ kontaktperson.
 • Land og institusjoner dere søker samarbeid med, hvilke typer aktiviteter dere søker til hvert enkelt land, antall deltakere og varighet på opphold.
 • Besvarelse av fire kvalitetsspørsmål for hvert enkelt land dere søker samarbeid med.
 • Declaration of Honour må signeres av legal representative, stemples og lastes opp som vedlegg til søknaden. Ingen annen tilleggsinformasjon skal legges ved søknaden til dette tiltaket.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema finnes på EUs nettsider. Vi lenker også til søknadsskjema på Diku sine nettsider om global mobilitet når årets skjema er publisert.  

 

Formelle krav til søknaden

Når søknadene er levert, gjør Diku en sjekk av de formelle kravene. Vi tar kun hensyn til den siste leverte søknaden dersom dere har levert flere versjoner før fristen gikk ut.

De søknadene som består de formelle kravene, går videre til den kvalitative søknadsevalueringen.

Diku går gjennom en sjekkliste av formelle krav som Kommisjonen har utarbeidet. Søknadene må oppfylle alle kravene for å gå videre til den kvalitative evalueringen av søknaden. Dersom søknaden ikke kvalifiserer på ett eller flere punkter, får den status som non-eligible og blir tatt ut av søknadsbehandlingen.

De formelle kravene er som følger:

 • Den norske institusjonen som sender inn søknaden må ha Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).
 • Institusjonen i partnerlandet må være akkreditert av gjeldende nasjonalt akkrediteringsorgan i eget land. Det er søkerinstitusjons ansvar å se til at dette kravet er oppfylt.
 • Korrekt søknadsskjema må benyttes, dette finner du på Diku sine nettsider.
 • Declaration of Honour skal vedlegges søknad og skal være signert av den norske institusjonens legal representative.
 • Søknaden må leveres innen fristen. Institusjonene kan levere flere versjoner av søknaden, men det er den versjonen som ble levert sist som blir vurdert. Tidligere versjoner slettes fra våre systemer.
 • Institusjonene kan skrive søknaden på norsk eller engelsk, men vi anbefaler å bruke engelsk slik at alle involverte parter kan forstå og kvalitetssikre innholdet.
 • Et mobilitetsprosjekt må inneholde studentmobilitet og/eller ansattmobilitet. Sjekk årets budsjett nøye for føringer i enkelte regioner når det gjelder tillatte studienivå andre restriksjoner knyttet til innreisende/utreisende. Budsjettet publiseres alltid på våre nettsider.
 • Søknaden må inkludere minst ett partnerland.

Ta gjerne en titt i den nyeste versjonen av programguiden, eller kontakt oss dersom du er i tvil om noe. 

 

Kvalitativ vurdering

Alle søknadene som har bestått de formelle kravene gjennomgår en kvalitativ vurdering av interne eksperter på Diku.

Søknadene blir vurdert i henhold til retningslinjene, og får en samlet poengscore mellom 0-100. Et mobilitetsprosjekt må ha minst 60 poeng samlet sett og oppnå minst 15 poeng på relevans for å kvalifisere som støtteverdig, og delta i konkurransen om prosjektmidlene.

Hvert mobilitetsprosjekt evalueres etter fire evalueringskriterier som institusjonene har besvart i søknaden:

 • Relevance of the strategy (max 30p)
 • Quality of the cooperation arrangements (max 30p)
 • Quality of the activity design and implementation (max 20p)
 • Impact and dissemination (max 20p)

I evalueringsprosessen behandles hvert land i søknaden – også kalt mobilitetsprosjekt – individuelt. En institusjon kan derfor få tildeling til kun noen av landene i søknaden, avhengig av poengscore, konkurranse i regionen og tilgjengelige midler.

 

Tildeling

Etter at søknadene har blitt evaluert, skal forslag til tildeling godkjennes av en tildelingskomité.

 • Når alle evalueringene er ferdige rangeres hvert enkelt mobilitetsprosjekt etter poengscore innenfor hver av de 12 regionene. I de mest populære regionene er konkurransen blant norske utdanningsinstitusjoner svært høy og det kan være vanskelig å få tildelt midler.
 • I evalueringen av mobilitetsprosjektene ser evaluator på om det er realistisk å få gjennomført det antall mobiliteter som er søkt om. I noen tilfeller anbefaler evaluatorene å redusere antall mobiliteter. I tildelingsprosessen vurderer Diku om det er behov for å gjøre kutt. Det blir tatt en nøye vurdering på dette.
 • Det blir lagt frem et tildelingsforslag som skal godkjennes av en uavhengig tildelingskomité på Diku.
 • Ved godkjenning blir resultatene publisert på våre nettsider. Alle søkere mottar tildelings- og/eller avslagsbrev i løpet av kort tid. De som får tildeling inngår kontrakt med Diku.