Praktisk informasjon

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Hva er ECHE

ECHE er kvalitetsrammeverket for utdanningsaktivitetene Erasmus+-programmet omfatter, og innholder en rekke prinsipper institusjonene forplikter seg til å overholde. 

Charteret inneholder tre overordnede prinsipper:

 • Respect in full the principles of non-discrimination set out in the Programme and ensure equal access and opportunities to mobile participants from all backgrounds.
 • Ensure full recognition for satisfactorily completed activities of study mobility and, where possible, traineeships in terms of credits awarded (ECTS or compatible system). Ensure the inclusion of satisfactorily completed study and / or traineeship mobility activities in the final record of student achievements (Diploma Supplement or equivalent).
 • Charge no fees, in the case of credit mobility, to incoming mobile students for tuition, registration, examinations or access to laboratory and library facilities.

Charteret inneholder også en rekke spesifikke forpliktelser institusjonene har ovenfor deltagere før, under og etter et mobilitetsopphold.

Selve charteret, utfyllende informasjon om prinsippene (guidelines) og monitoreringsguide (om hvordan tilsyn skal føres) er publisert på Europakommisjonen sine nettsider om ECHE. Det er svært viktig at institusjonene som deltar i Erasmus+ setter seg godt inn i charterprinsippene og overholder disse. 

ECHE selv-evaluering 

Vil du kartlegge hvor godt institusjonen din implementerer charteret? Nå kan institusjonen din bruke ECHE selv-evalueringssverktøyet for å forbedre institusjonens deltakelse i Erasmus+. Resultatet er konfidensielt, men synliggjøres i det nasjonale gjennomsnittet. Diku oppfordrer institusjonene til å dele resultatet hvis ønskelig, som et utgangspunkt for monitoreringsbesøk eller videre oppfølging. Gjennomfør evalueringen her. 

Søknad om ECHE - gjelder for programperioden 2021-2027

Søknader om ECHE sendes inn til og behandles av Europakommisjonen, og de kontakter Kunnskapsdepartementet for å få bekreftet at institusjonen som søker om charter tilfredsstiller akkrediteringskravene. Call for charter applications publiseres på Europakommisjonens nettsider. Det er mulig å søke en gang per år, og institusjonen kan ikke søke om prosjektmidler i Erasmus+ før chartersøknaden er innvilget. Dette innebærer at institusjonen tidligst kan delta i Erasmus+ året etter at de har søkt om charter. 

I søknadsskjemaet etterspørres blant annet følgende informasjon;

 • organisasjonsdetaljer
 • institusjonens legal representative og kontaktperson
 • antall studenter, ansatte og studieprogrammer
 • studiepoengsystemet
 • kurskatalog
 • beskrivelser av rutiner for kvalitetssikring av internasjonalt utdanningssamarbeid; forberedelser, oppfølging, godkjenningsordninger, o.l.
 • tidligere deltagelse i internasjonale utdanningsprogrammer og erfaring med student- og ansattmobilitet
 • kontaktinformasjon til den enheten som er ansvarlig for internasjonalisering ved institusjonen

I tillegg til dette må institusjonen også utarbeide en Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) som institusjonen er pålagt å publisere på sine nettsider dersom chartersøknaden blir innvilget.

Alle institusjoner må gjennomgå en søknadsprosess/fornyelse av ECHE for å delta i ny programperiode fra 2021. Institusjoner som har vært aktive de tre siste årene, eller som mottar ECHE i 2020, vil gjennomgå en "forenklet" prosess. Øvrige institusjoner, samt institusjoner som har hatt lav kvalitet i gjennomføringen av tidligere prosjekt, må gjennomgå en "full" søknadsprosess. Les mer om ECHE-søknad for begge prosesser på våre hjemmesider.

Kontaktinformasjon:

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet:

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet: