Praktisk informasjon

European Student Card Initiative

Digitalisering av de administrative prosessene knyttet til mobilitet i det nye Erasmusprogrammet og det digitale studentkortet European Student Card, går under samlebegrepet the European Student Card Initiative

Initiativet er initiert av Europakommisjonen og har som mål å forenkle de administrative prosessene gjennom;

 • en online "one stop shop" for studenter via Erasmus+ App, der studenter kan administrere alle stegene av mobilitetsoppholdet før, under og etter.
 • å digitalisere administrative prosedyrer for institusjonene og effektivisere elektronisk utveksling av akademiske studentdata mellom dem ved å koble informasjonssystemene via Erasmus Without Paper-nettverket (EWP). Dette inkluderer blant annet systemene Online Learning Agreement - OLA og Erasmus Dashboard

I tillegg til dette tar initiativet sikte på å legge til rette for digital autentisering av studentenes oppnådde resultater og forenklet anerkjennelse av studentstatusen i hele Europa. Dette vil de oppnå gjennom;

 • å utvikle en unik europeisk student-identifikator, MyAcademicID, for å ytterligere legge til rette for sikre digitale administrative prosedyrer og skape potensielle koblinger med det nye digitale Europass-initiativet og andre EU-verktøy.
 • å etablere en felles europeisk studentidentitet ved å gjøre det mulig for institusjoner og studentforeninger å legge til det nye European Student-hologrammet, QR-koden og det unike europeiske studentkortnummeret til eksisterende studentkort. Les mer om European Student Card og se en video om European Student Card her.

Implementering og framdrift

I Norge har Unit forpliktet seg til å implementere EWP-standarder nasjonalt, og alle institusjoner som er tilknyttet FS vil kunne koble seg opp via de eksisterende systemene på sikt. Noen av EWP-tjenestene er allerede implementert (EMREX og StudentID). 

Institusjoner som ikke bruker FS må undersøke øvrige alternativer for EWP-oppkobling. Disse er beskrevet på EWP sine nettsider.

Standardiserte grensesnitt for tjenestene i EWP betyr at en ikke nødvendigvis må bruke felleskomponentene som OLA og IIA-manager (IIAm) dersom en har andre løsninger som håndterer dette. I det nasjonale forprosjektet, som er nevnt under, utforskes disse komponentene i samsvar med behov og løsninger tilpasset norske institusjoner. 

Units arbeid med EWP-implementeringen omfatter blant annet:

 • Utveksling av informasjon om studenter og resultater: EMREX er allerede implementert i alle lokale administrative tjenester, som f.eks. opptak, godkjenning og vitnemålsportalen.
 • StudentID: Alle nasjonale fellestjenester for opptak og studieadministrasjon støtter allerede innlogging både med nasjonal utdanningsID (gjennom FEIDE og eduGAIN) og nasjonal digital ID (gjennom eIDAS).
 • Inter-Institusjonal Agreement Manager (IIAm): Utviklerne arbeider med oppkobling mot EWP-nettverket. De ser også på funksjonalitet for å få lastet ned data fra IIA-manager til hjemmeinstitusjonen via EWP. Dette betyr at det er mulig å starte med bruken av IIAm. Dersom det nasjonale prosjektet for digitalisering av studentmobilitet kommer fram til en egen løsning for IIA-forvaltning vil data fra IIA-manager kunne lastes over til denne når den tid kommer. Import til FS vil også være mulig i mellomtiden (forutsatt at Unit legger til dette EWP-grensesnittet mot FS).
 • Online Learning Agreement (OLA): Det pågår et arbeid for å koble denne tjenesten til EWP. Også her betyr det at en f.eks. kan implementere en LA-funksjonalitet i StudentWeb, og denne bil kunne sende data til institusjoner som benytter OLA - via EWP-nettveket. Norske institusjoner kan dermed ta i bruk OLA og på et senere tidspunkt gå over til mer integrerte løsninger. 
 • European Student Card: Prosjektet vil se på løsninger og praktisk bruk av dette gjennom EWP og EMREX.
 • Erasmus+ mobile App: Systemet mottar data via EWP. 
 • Les mer om punktene over på Units nettside.

For programperioden 2021-2027 vil det bli gradvis obligatorisk å bruke EWP-standard for å overføre data om studenter mellom institusjoner, og det er forventet at institusjonene har en plan for implementering som er knyttet til det følgende veikartet: 

 • 2021-utlysning: Online Learning Agreement benyttes for alle avtaler
 • 2022-utlysning: Online Inter-Institutional Agreement benyttes for alle avtaler
 • Innen 2023: Nominasjoner og resultater utveksles via EWP

Digitalisering av studentmobilitet - et nasjonalt forprosjekt

I 2019 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere behov og ulike konsept for å standardisere og digitalisere arbeidsprosesser for studentutveksling. Forprosjektet er ledet at Unit, skal vare fra januar til september 2020, og har som mål å levere et prosjektforslag til oppstart av planfase og prosjektplan (hovedprosjekt). Avhengig av finansiering vil hovedprosjektet foregå i perioden 2021-2023. Diku er prosjektdeltaker sammen med fem representanter fra sektoren. Les mer om dette prosjektet på Units nettside.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til dette arbeidet: erasmus@diku.no. Kontaktperson i Diku er Eilin Sandsmark. Prosjektleder i Unit er Sean Kjartan Iversen.

Lenker til systemer som er tilknyttet the European Student Card Initiative:

Diku anbefaler alle institusjoner om å involvere sine jurister/personvernombud i forbindelse med implementering av nye datasystemer, da institusjonen selv har ansvar for å vurdere personvern- og sikkerhetshensyn rundt tjenester de tar i bruk. 

Webinarer

Ressurser

 

Kontaktinformasjon:

Har du kommentarer til innholdet på disse sidene? Er det noe som er uforståelig? Mangler det noe?

Send oss innspillene og kommentarene dine på e-post til erasmus@diku.no.

Ansatte i Diku som arbeider med europeisk mobilitet:

Ansatte i Diku som arbeider med global mobilitet: