Praktisk informasjon

Force majeure

Ved hendelser som blir definert som force majeure kan Diku dekke utgifter ved avbrudd av et opphold og/eller godkjenne mobiliteten selv om ikke oppholdet har oppnådd minimumsvarighet. Dette gjelder også dersom man er forhindret i å dra grunnet force majeure.    

Institusjonen søker Diku om å dekke utgifter de har hatt i forbindelse med slike saker, og Dikus vedtak gjelder forhold mellom institusjonen og Diku. Dette betyr at ved et eventuelt avslag fra Diku kan institusjonen selv velge å dekke utgiftene studenten/den ansatte har hatt, selv om de da ikke får dette dekket fra Diku.  

Mistanke om force majeure skal meldes til Diku så snart som mulig på erasmus@diku.no 

Vi vil da sende dere et skjema dere skal bruke når dere søker å få utgifter dekket på grunnlag av force majeure.  

Hva er force majeure?

I Erasmus+ sammenheng defineres force majeure som: an unforeseeable exceptional situation or event beyond the participant's control and not attributable to error or negligence on his/her part

Eksempler kan være (listen er ikke uttømmende):

  • Store, uforutsette og ukontrollerbare hendelser som skjer på vertsinstitusjonen
  • Dødsfall i familien 
  • Akutt sykdom eller ulykke 
  • Emnene skissert i «learning agreement» kan ikke tilbys ved vertsinstitusjonen når studenten allerede er på plass og det ikke er mulig å erstatte dem med andre emner som kan godkjennes av hjeminstitusjonen 

Hva dekkes? 

Dersom tilfellet godkjennes som force majeure kan institusjonen få dekket utgifter til for eksempel: 

  • deltakerens stipend for de dagene han/hun har vært mobil, selv om minimumstiden for oppholdet ikke er oppfylt,  
  • flybilletter eller andre utgifter som er påløpt  

Dersom lærestedet anser at stipendandelen som tilsvarer det antall dager studenten/den ansatte har vært ute er for lite til å dekke kostnadene deltakeren har hatt på grunn av mobiliteten, er det mulig å gjøre unntak og tillate studenten å beholde en større del av stipendet enn det som tilsvarer det antall dager studenten var ute. Lærestedet/organisasjonen foreslår i sin søknad til Diku hvor mye studenten skal beholde.  

Hvert enkelt tilfelle vurderes og følges opp individuelt.