Praktisk informasjon

Online Linguistic Support (OLS)

Om programmet

Online Linguistic Support (OLS) er utviklet på oppdrag fra Europakommisjonen for å kartlegge og bedre Erasmus+ studentenes kompetanse i undervisnings-/arbeidsspråk i vertslandet.

Gjennom OLS tilbys online språktest og online språkkurs til elever og studenter på Erasmus+ mobilitetsopphold som varer i minst 2 måneder.

Les mer om OLS på kommisjonens nettside.

Hjelp og veiledning

 

Tilgjengelige språk

Hvilke språk som er tilgjengelige for OLS språktester og språkkurs er beskrevet på kommisjonens nettside om OLS og i OLS-portalen.

OLS har mål om å tilby kurs i alle Europakommisjonens offisielle språk. Per i dag er OLS tilgjenglig på 24 språk.

Studenter som skal studere på språk som ikke tilbys gjennom OLS

Hvis studenter er på utveksling til et land hvis språk ikke er omfattet av OLS, kan hjemmeinstitusjonen bruke av OS-midlene (organisational support) til å dekke utgifter til språkkurs for disse studentene. 

 

Språktester og språkkurs

OLS språktest

OLS språktest er obligatorisk dersom studentens undervisnings-/arbeidsspråk under utvekslingsoppholdet er ett av de språkene som tilbys i OLS. Studentene tar én test før de reiser på utveksling, og én mot slutten av oppholdet/etter at de har kommet hjem igjen. Begge testene er obligatoriske fram til og med prosjektperioden 2019, men dersom studenten oppnår C2-nivå på den første språktesten trenger de ikke å ta test nr. 2. Test 2 er ikke obligatorisk for prosjekt inngått i 2020.

Det anbefales at den første testen tas 2 - 3 måneder før oppholdet starter, slik at studenten får tid til å forbedre språkferdighetene sine før utvekslingsoppholdet starter, dersom studenten oppnår lav score på testen. Test én kan tas før studentens learning agreement er signert. Dersom det viser seg at undervisnings-/arbeidsspråket blir endret før studenten reiser på utveksling, kan studenten få ta en ny test i det språket vedkommende kommer til å bruke. 

OLS språkkurs

Hvis studenten oppnår et testresultat mellom A1 og B1 på den første testen, får studenten automatisk tildelt et OLS-kurs i det samme språket. Invitasjonen til språkkurset sendes til studenten per e-post. Dersom studenten oppnår et testresultat mellom B2 og C2 på språktesten, vil ikke studenten få tildelt et språkkurs automatisk. Studenten kan likevel få tilbud om OLS-kurs i enten det samme språket som studenten tok testen i, eller et språkkurs i landets språk. 

Nytt for 2019 er at tildeling av språkkurs går automatisk, og at studentene kan motta flere språkkurs; både på undervisningsspråket og språket i vertslandet. Studenten må selv uttrykke interesse for dette i OLS-portalen. Dersom studenten allerede har påbegynt et kurs før hun krysset av for at hun ønsket flere kurs, forsvinner denne muligheten - og studenten må motta ny test. Les mer om dette i OLS-portalen og i OLS-brukermanualen.

OLS-kurs er ikke obligatorisk, men det er absolutt anbefalt at studenter følger språkkurs.

Flere enn ett undervisnings- og arbeidsspråk

Studenter som reiser på studieopphold og skal ta emner på to eller flere språk, skal kun ta språktest i det språket som studenten skal bruke mest. Dersom en student tar 20 ECTS credits på engelsk og 10 ECTS credits på spansk, så skal studenten ta testen på engelsk. Dersom studenten skal ta like mange emner/studiepoeng på hvert av språkene, så kan institusjonen/studenten velge hvilket språk vedkommende vil ta testen på. 
Studenter som reiser på kombinert studie- og praksisutveksling og som skal bruke to ulike språk (et undervisningsspråk, og vertslandets språk som arbeidsspråk), kan ta to OLS tester, ett i hvert av språkene, under forutsetning av at de er tilgjengelige i OLS. Disse studentene har også mulighet til å følge to ulike OLS-kurs, ett i hvert språk.

Flere utvekslingsopphold på samme språk

Studenter som deltar på flere mobiliteter som har samme undervisnings-/arbeidsspråk, må fullføre OLS-test for hvert utvekslingsopphold, selv om studenten har tatt samme språktest i en tidligere utvekslingsperiode.

 • Fritak for å ta OLS språktest

  Studenter som har undervisnings-/arbeidsspråket som morsmål er unntatt fra å ta OLS-testene. Det kan også gjøres unntak fra OLS-testene dersom studentene kommer til å bruke norsk som arbeidsspråk når de er på utveksling. Eksempelvis kan dette gjelde dersom studenten skal på utveksling til et annet nordisk land. Likevel anbefaler Diku at studentene tar språktest og eventuelt et språkkurs i dansk/svensk, da studentene kan ha godt av å bli gjort oppmerksom på forskjellene på språkene.

  Fritak for OLS-språktest registreres ved at det hukes av for "Native speaker/duly justified exception" under fanen Languages på siden for registrering av mobiliteter i Mobility tool. 

 • Erasmus-støtte for å ta språkkurs som ikke er del av OLS

  Hovedregelen for Erasmus-støtte (stipend eller støtte tatt fra OS-midler) til språkkurs er at det i utgangspunktet kun gis støtte til deltagelse i kurs i språk som ikke tilbys via OLS. Det kan gjøres unntak her dersom språkkurset på et OLS-språk har et annet innhold enn OLS-språkkurset (at kurset inneholder noe ekstra ut over ren språkopplæring), eller dersom språkkurset er en del av et orienteringsprogram som gjerne er obligatorisk for studenten.

  I Annex III til kontrakten institusjonene har med Diku (Financial and contractual rules, § I.2 (B) Individual support) står det at mobilitetsperioden til en student starter den dagen studenten må være på plass ved mottagerinstitusjonen:

  ¨"The start date should be the first day that the student needs to be present at the receiving organisation (first course/first day at work, first day of welcoming event or language and intercultural courses)."

  I en tidligere FAQ fra kommisjonen om OLS så skrev de følgende:

  "OLS and on-site language courses funded by OS exclude each other in case they cover the same scope. If, however, the OS-funded on-site course has a different scope, for example if it aims at developing inter-cultural competences and to learn about the receiving country's culture, it could be allowed. In any case, it is up to the sending institution to evaluate whether following an on-site course is of added value for the mobility, considering that the student will have already followed an OLS language course."

  I praksis betyr dette som oftest at en student som skal til Tyskland og ønsker å ta et rent språkkurs i tysk ikke vil få Erasmus-støtte for deltagelse på språkkurs. Dersom kurset er en del av et mer generelt, og gjerne obligatorisk, introduksjonsopplegg kan det inngå som en del av Erasmus-perioden og studenten kan få stipend for det. Dersom kurset omhandler mer enn bare språk (f.eks. fokuset er vel så mye på kultur, historie osv.), men likevel ikke er en del av et obligatorisk introduksjonsopplegg, så kan institusjonen bruke av OS-midlene sine for å gi studenten ekstra støtte til å delta på kurset. Det er senderinstitusjonen som vurderer innholdet i kurset og om det enten kan inngå i Erasmus-perioden eller om det skal brukes av OS-midler for å gi studenten ekstra støtte. 

 

Hva OLS skal brukes til

 • Gi studenter en indikasjon på egne språkferdigheter før et utvekslingsopphold, en mulighet til å forbedre egne språkferdigheter, samt en mulighet til å måle egen språklig utvikling etter endt utveksling.
 • Gi hjeminstitusjon en mulighet til å teste om egne studenter tilfredsstiller kravene til språkferdigheter som de har avtalt med partnerinstitusjoner at studentene skal ha før utvekslingsoppholdet starter
 • Gi institusjoner, nasjonalkontorer og Europakommisjonen et verktøy for både å måle studenter språklige utvikling gjennom utvekslingsoppholdene, og å gi opplæring til studenter som trenger å forbedre egne språklige ferdigheter for å få et godt faglig utbytte av utvekslingsoppholdet

OLS testresultater

Resultatene studentene oppnår på den første språktesten er ment å gi studenten en indikasjon på egne språkferdigheter, og samtidig gi hjeminstitusjonen en mulighet å sjekke om studentene tilfredsstiller kravene til språkferdigheter de har avtalt med sine partnerinstitusjoner i institusjonsavtalene. Resultatet på språktesten skal ikke være avgjørende for om studenten får eller ikke får reise på utveksling, og testresultatet skal i utgangspunktet ikke brukes som del av et opptaksgrunnlag når studenten søker til vertsinstitusjonen. Unntaket fra dette kan kun gjøres dersom studenten er inneforstått med formålet til OLS-testen og likevel samtykker til å dele testresultatet med vertinstitusjonen.

Resultatet blir ikke kommunisert til vertsinstitusjonen via OLS-portalen. Dersom en student oppnår et lavere testresultat enn hva som er avtalt mellom hjeminstitusjonen og vertsinstitusjonen, er hjeminstitusjonen forpliktet til å sikre at studenten tilfredsstiller kravene til språkferdigheter som er avtalt før studenten reiser ut. Dersom studenten ikke oppfyller kravene, bør det vurderes om studenten ikke får reise. Dette er også noe hjeminstitusjonen bør avklare i dialog med vertsinstitusjonen.  

Dette står beskrevet i Program Guide 2020 s. 278 - 279

 

Tildeling av lisenser

Høyere utdanningsinstitusjoner mottar normalt linsensene i løpet av april/mai.  

Antallet test- og kurslisenser institusjonen mottar er basert på søkertallene for den gitte prosjektperioden, ikke faktisk tildeling. Ta kontakt med Diku dersom det er behov for flere lisenser i løpet av programperioden.

 

Administrasjon av OLS

Tilgang till systemet

Nye OLS-koordinatorer for prosjekter får automatisk tilsendt en e-post med påloggingsinformasjon etter at prosjetet er innvilget støtte av Diku. Det er kun personen som enten er oppgitt som kontaktperson eller som OLS-kontaktperson i søknaden om midler som blir lagt inn som administrator for det aktuelle prosjektet i OLS. Koordinatorer som allerede har OLS-login kan bruke denne for nye prosjekter, og vil ikke motta e-post med ny påloggingsinfo.  

Prosjektkoordinatoren kan gi andre tilgang til OLS gjennom å opprette "aliaser" tilknyttet sin brukerkonto. En kan også registrere flere adresser på samme bruker. Hvordan dette gjøres, står omtalt i brukermanualene inne i OLS-portalen. 

Dersom du har problemer med tilgangen til OLS eller ikke mottar e-posten med påloggingsinfo, kan du ta kontakt med Diku på e-post. PS: Det er den e-postadressen som registreres på Erasmus kontaktperson ved søknadstidspunktet som automatisk legges inn i OLS-portalen. Dersom kontaktperson for OLS skal være en annen enn kontaktperson for Erasmus+, må Diku få beskjed.

Brukermanualer

Inne i OLS-portalen, på forsiden under overskriften "Beneficiaries (BEN) support area" finnes brukermanualer til OLS, tekniske FAQs og markedsføringsmateriale institusjoner kan bruke. Her får du nyttig informasjon om hvordan OLS virker, og hva du skal gjøre for å tildele test- og kurslisenser til elever og studenter. 

Institusjonen tildeler linsens til studenten

Det er OLS-koordinatoren(e) på institusjonen som registrerer hvilke studenter som skal på Erasmus-utveksling og som derfor skal få tildelt språktest. Koordinatoren må registrere hvilket språk studenten skal ta testen på, og må derfor ha gode rutiner for å innhente informasjon om undervisningsspråk for den enkelte studenten. Når koordinator har registrert studenten i OLS-portalen og tildelt en språktest, mottar studenten en e-post med innloggingsinformasjon til OLS-portalen. Ved påloggingen må studenten registrere en brukerprofil og fylle inn datoer for perioden vedkommende skal være på utveksling.

Hva må institusjonen informere studentene om:

 • Studentene må ta OLS-språktest 1

  Studentene må ta OLS-språktest 1 for å få være Erasmus-student og for å få stipend. Dersom studenten ikke tar testen, skal de ikke motta stipendet/ev. må de tilbakebetale det. Unntak kan kun gjøres i godt begrunnede tilfeller.

 • Start- og sluttdato

  Studenten legger selv inn start- og sluttdato for utvekslingsoppholdet i OLS. Det er derfor viktig at studenten legger inn riktige datoer, og at de oppdaterer datoene dersom det skjer endringer i varigheten på utvekslingsoppholdet. 

 • Påminnelser til studenter

  Institusjonen har anledning til å sende påminnelser til studenter som ikke har tatt test eller kurs. Dette gjøres fra OLS-portalen, og står beskrevet i brukermanualen.

 

Gangen i OLS-administrasjonen

 • Registrering

  OLS-koordinatoren(e) på institusjonen registrerer hvilke studenter som skal på Erasmus-utveksling og som derfor skal få tildelt språktest. Koordinatoren må registrere hvilket språk studenten skal ta testen på, og må derfor ha gode rutiner for å innhente informasjon om undervisningsspråk for den enkelte studenten.

 • OLS-test 1

  Studenten mottar e-post med innloggingsinformasjon til OLS-portalen. Ved påloggingen må studenten registrere en brukerprofil og fylle inn datoer for perioden vedkommende skal være på utveksling. NB: Det er kun studenten selv som kan registrere datoene for utvekslingsoppholdet. 

 • Sjekke testresultatene

  OLS-koordinator må sjekke testresultatene til studentene, og følge opp de studentene som scorer lavere enn B2/det språknivået som er avtalt i institusjonsavtalen studenten skal utveksle gjennom.

 • OLS-språkkurs sendes ut

  OLS-språkkurs i undervisnings-/arbeidsspråket sendes ut: OLS sender automatisk kurs til alle som scorer mellom A1 og B1. Studenten kan motta både kurs i språket han ble testet i, og i språket/språkene som benyttes i vertslandet. Studenter som scorer B2 eller bedre kan også motta kurs ved å krysse av for dette i OLS-portalen.

 • OLS språktest 2

  Studentene mottar en påminnelse per e-post om å ta OLS-språktest 2. Dette skjer 30 dager før utvekslingsoppholdet avsluttes, og det er datoene studenten registrerte i OLS-brukerkontoen sin som følges. Siste frist for å ta testen er 15 dager etter at utvekslingsoppholdet er avsluttet. Studenten har anledning til å endre sluttdatoen for utvekslingsoppholdet hvis han/hun har glemt å ta test nr. 2 innen fristen. Dette gjør studenten inne i OLS-portalen.