Praktisk informasjon

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

I ny programperiode 2021–2027 vil alle høyere utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+, gradvis måtte ta i bruk nye digitale standarder for å overføre studentdata mellom institusjonene.

Studentdata som utveksles mellom institusjonene vil inneholde personopplysninger, og det er viktig at sikkerheten rundt behandlingen av disse opplysningene blir ivaretatt. 

På bakgrunn av dette er det foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av de nye digitale tjenestene som leveres av European University Foundation (EUF).

Tjenestene som er vurdert er

  • Online Learning Agreement (OLA)
  • Inter-Institutional Agreement manager (IIAm)

Disse tjenestene har tre brukergrensesnitt som også er vurdert

  • Erasmus+ mobilapp
  • OLA webapp
  • Erasmus Dashboard

Det er viktig at den enkelte norske utdanningsinstitusjon gjennomfører en risikovurdering som tar utgangspunkt i situasjonen i egen virksomhet. Resultatene fra ROS-analysen kan benyttes som et utgangspunkt for dette arbeidet. Tiltakskort er tilgjengelig for nedlasting i Word-format, slik at de kan tilpasses til eget bruk.

Diku vil understreke at funnene i denne ROS-analysen ikke avdekket uønskede hendelser som utgjør en uakseptabel risiko (rød eller oransje sone). 

Det er avdekket en del uavklarte forhold, og Diku har rettet en henvendelse til EUF for å få oppklart disse. ROS-analysen vil bli oppdatert når forholdene er avklart.

For å støtte institusjonene i overgangen til de digitale løsningene i Erasmus+, har EUF opprettet ressurssiden Erasmus Without Paper Competence Centre som inneholder opplæringsvideoer, presentasjoner og annet opplæringsmateriale.