Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Aktiv Ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.

  Vi støtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom.

  I 2020 har vi ca 32 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet i Norge.

  Støtteordninger

  Er du mellom 13 og 30 år eller jobber du med ungdom? Søk støtte til ditt prosjekt.

  Frivillige organisasjoner, foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, uformelle ungdomsgrupper og sosialt ansvarlige virksomheter er blant de som kan søke om støtte fra Erasmus+: Aktiv Ungdom. Sjekk hver enkelt prosjekttype for nærmere informasjon. 

  Gruppeutveksling

  Er dere en gruppe eller organisasjon med unge mellom 13 og 30 år? Besøk eller få besøk av en eller flere ungdomsgrupper fra Europa eller land som grenser til Europa. Prosjekter som er direkte knyttet til skole og utdanning kan ikke få støtte. 

  Frivillige organisasjoner, offentlige ungdomstiltak og uformelle ungdomsgrupper er hovedmålgruppe, og ikke-formell læring skal være i fokus.

  Opplæring for ungdomsarbeidere

  Jobber organisasjonen din med ungdom? Gi ungdomsarbeiderne mer kunnskap gjennom kurs og andre opplæringsaktiviteter. Søk om støtte til å arrangere studieturer, opplæringskurs, jobbhospitering eller andre opplæringsaktiviteter. 

  Ungdomspolitiske møter

  Er du mellom 13 og 30 år? Arranger møter for norske og europeiske ungdommer og ta opp saker som opptar deg. Arrangementet kan være nasjonalt eller internasjonalt.

  Ungdomsinitiativ

  Er dere mellom 13 og 30 år, kan dere søke støtte til et ungdomsinitiativ. Det er for eksempel mulig å søke om støtte til å gjennomføre et sosialt tiltak, et kulturprosjekt eller starte et sosialt entreprenørskap. Dere må gjennomføre prosjektet med ungdommer fra et annet europeisk land, og dere må være minst fire i hver gruppe.  

  Strategiske partnerskap

  Strategiske partnerskap skal støtte langsiktig faglig samarbeid mellom organisasjoner som jobber innenfor ungdomsfeltet. Partnerskapene skal ha som mål å utvikle, overføre og gjennomføre nyskapende praksis som fører til økt kvalitet i ungdomsarbeidet og læring på tvers av landegrensene.

  Tverrsektorielle strategiske partnerskap mellom ungdoms-, utdannings- og opplæringsfeltene kan også støttes.

  Det europeiske solidaritetskorpset

  Det europeiske solidaritetskorpset er et nytt EU-program. Frivillig arbeid (Europeisk volontørtjeneste/ EVS), som tidligere var en del av Erasmus+, er nå flyttet inn i solidaritetskorpset.

  Gjennom Det europeiske solidaritetskorpset kan du som er mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et EU-land, Tyrkia, Nord-Makedonia eller Island. Organisasjoner kan enten sende ut en eller ta imot en frivillig.

  Kurs

  Har du som ungdomsarbeidar eit behov for å auka kompetansen din, enten innanfor eit spesifikt tema eller om moglegheitene som fins i Erasmus+? Eller ønsker du å møta potensielle partnarar til framtidige samarbeidsprosjekt? Søk om å få delta på ein av våre aktivitetar. Det kan vera kurs, seminar, studieturar, konferansar og liknande.

  Dei som får plass på kursa får dekka reise-, opphalds- og kursutgifter mot ein eigendel på 500 kr.

  Gå til Erasmus+: Aktiv Ungdom for oversikt over kurs

  Aktuelt fra Erasmus+: Aktiv Ungdom

  Få med deg siste nytt fra Erasmus+: Aktiv Ungdom