Aktuelt
Aktuelt
25.01.2022

Youth Wiki

Youth Wiki er et europeisk nettverk som samler inn og sprer informasjon om ungdomspolitisk satsning i Europa.

Om programmet

Youth Wiki er en faglig online-database som beskriver nasjonale strukturer, lovverk, aktører, og satsinger som støtter ungdom og unge mennesker i Europa. Ungdom og unge mennesker er i alderen 13 til 30 år.

Innholdet rapporteres av oppnevnte nasjonale eksperter innenfor ungdomspolitikk, og er basert på og lenket til offentlige informasjonskilder i de respektive landene. All tekst i Youth Wiki er på engelsk.

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki

Innholdet på Youth Wiki

Youth Wiki er oppdelt i tema som gjenspeiler de åtte satsingsfeltene i Europakommisjonens ungdomsstrategi:

  • Utdannelse
  • Frivillighet
  • Helse
  • Medvirkning
  • Arbeid og entreprenørskap
  • Sosial inkludering
  • Kultur og kreativitet
  • Ungdom og verden

Innholdet i Youth Wiki gjenspeiler videre nasjonale prioriteringer, strukturer og politiske styringsnivåer. Dessuten kan leseren sammenligne ett lands praksis mot et annet.

https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/comparative-overviews

Landene som bidrar til Youth Wiki

Alle landene som deltar i Erasmus+ programmet har blitt forespurt om å bidra inn til Youth Wiki, og per januar 2022 deltar 37 land.

Belgia (tre politiske systemer som dekker språksamfunnene i landet: flamsk, fransk og tysk.) 
Bosnia
Bulgaria
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Hellas
Irland
Island
Italia
Kroatia
Kypros
Latvia
Litauen 
Luxemburg 
Malta
Nederland
Norge
Polen
Portugal 
Republikken Makedonia
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spania
Storbritannia (fire politiske systemer: England, Wales, Skottland og Nord-Irland) 
Sverige
Tsjekkia
Tyrkia
Tyskland
Ungarn 
Østerrike

Hvem eier Youth Wiki og hvem bidrar fra Norge?

Youth Wiki er finansiert og eid av Europakommisjonen og driftet av det utøvende organet EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, DG Education, Youth, Sport and Culture og den underliggende enheten Erasmus+: Education and Youth Policy Analysis - Unit A7.

Alle land som deltar i Erasmus+ programmet har blitt spurt om å bidra med en oppnevnt nasjonalkorrespondent til Youth Wiki.
I Norge er det Barne- og likestillingsdepartementet som har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) oppdraget å være Norges nasjonalkorrespondent.

Bufdir har også oppdraget som nasjonalkorrespondent til EKCYP - The European Knowledge Center for Youth Policy. EKCYP er et samarbeidsprosjekt mellom Europakommisjonen og Europarådet - kalt the EU - CoE Youth Partnership.

https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp?desktop=true

Publikasjoner og nyheter

Både Youth Wiki nettverket og EU - CoE Youth Partnership utarbeider jevnlig rapporter og artikler om hvordan ungdom har det og ungdomspolitisk satsning i de ulike medlemslandene. Publikasjonene baserer seg gjerne på litteraturstudier og eller surveyundersøkelser som distribueres via nasjonalkorrespondentene.

Her finner du publikasjoner hvor Norge inngår i datamaterialet: