Om Diku Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

Diku skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Vi fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer.

Jobbar du med utdanning, jobbar vi for deg!

Diku er eigd av Kunnskapsdepartementet og arbeider i tillegg for Utanriksdepartementet, Europakommisjonen og Nordisk ministerråd. 

Vi forvaltar ei rekke nasjonale og internasjonale insentivordningar som skal fremme kvalitet i universitet, høgskular og fagskular. Vi skal også styrke kvalitet og relevans i grunnopplæringa ved hjelp av internasjonale program og ordningar. 

Diku har hovudkontor i Bergen og kontor i Tromsø og Brussel, med rundt 130 tilsette totalt.