Om Diku Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

Diku er nå ein del av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse. 

Inntil vidare finn du oss akkurat her, akkurat som før. Når vi flytter herfrå, skal vi syrgje for å invitere deg med på flyttelasset.

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse vart etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er eit resultat av samanslåinga av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgåver frå NOKUT.

Direktoratet har eit samla, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgåver innan høgare utdanning, høgare yrkesfagleg utdanning og kompetansepolitikk. Vi er fagleg rådgjevar for Kunnskapsdepartementet, set i verk politikken og samordnar verkemidla.

Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universitet og høgskolar. Vi jobbar for å løfte kompetansen i befolkninga, gjere utdanning og opplæring av høg kvalitet tilgjengeleg for alle heile livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.

Du kan lese meir om det nye direktoratet på hkdir.no