Politikk og styrende dokumenter

Strategi 2020-2024

Tittelen på strategien er den same som visjonen til Diku: Betre utdanning for ei berekraftig framtid. Utdanning er nøkkelen for å sikre individ og samfunn kunnskap og ferdigheiter for ei berekraftig utvikling. Strategien vektlegg område som er spesielt viktige for norsk utdanningssektor framover, og område der Diku sine val og prioriteringar vil påverke utvikling av verkemiddel og kunnskap. FN sine bærekraftmål er den globale ramma for samfunnsutvikling fram mot 2030, og desse vil også prege arbeidet til Diku i strategiperioden.

Les vår strategi "Betre utdanning for ei berekraftig framtid". 

Styrende dokumenter