Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Dikus kvalitetsprogrammer
Sorter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
Trollstipend
Støtte til studieopphold i Frankrike for fransklærere og elevgrupper.
Søknadsfrist: 15.04.2020
Erasmus+ Sport
Støtte til å utvikle nyskapende idéer og praksis innen idrett i Norge og i samarbeid med partnere i Europa
Søknadsfrist: 21.04.2020
Erasmus+ Europeiske policyeksperimenter
Støtte til flernasjonale politiske eksperimenter innen utdannings- og opplæringssektoren
Søknadsfrist: 21.04.2020
Erasmus+ Strategiske partnerskap
Støtte til samarbeid mellom institusjoner, organisasjoner og bedrifter i Europa.
Søknadsfrist: 23.04.2020
Erasmus+ Skoleutvekslingspartnerskap
Støtte til samarbeid mellom skoler i Europa.
Søknadsfrist: 23.04.2020
Lærebokutvalget for høyere utdanning
Tilskudd til utgivelser av lærebøker på norsk og samisk.
Søknadsfrist: 01.05.2020
Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE)
ECHE er inngangsbilletten for læresteder som vil delta i Erasmus+.
Søknadsfrist: 26.05.2020
Gjør det!
Gjør det! er et utvekslingsprogram for fag- og yrkesopplæring rettet mot Tyskland.
Søknadsfrist: 01.06.2020
Program for studentaktiv læring
Støtte til utvikling av nyskapende lærings- og vurderingsformer
Søknadsfrist: 08.06.2020
Økt digital kompetanse i havrelaterte utdanninger Utlysning 2019
Midler til økt digital kompetanse i marine, maritime og pertroleumsrelaterte fag.
Søknadsfrist: 08.06.2020
Digital sikkerhet i helse- og sosialfag
Støtte til økt digital sikkerhet i helse- og sosialfagutdanningene.
Søknadsfrist: 08.06.2020
Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialutdanningene
Støtte til utvikling av praksisstudier i helse- og omsorgstjenesten i kommunene.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Økt arbeidsrelevans i høyere utdanning
Støtte til prosjekter for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene
Diku lyser ut inntil 20 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til å styrke kvaliteten på praksis i lærerutdanningene.
Søknadsfrist: 23.09.2020
Norgeskunnskap i utlandet Bokstøtte
Støtte til innkjøp av undervisningsmateriell til norskmiljø ved utenlandske universitet
Søknadsfrist: 01.11.2020
Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid
Tilbyr fellesfaglig opplæring for doktorgradsstipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.
Søknadsfrist: 31.12.2020
Erasmus+ Tverrnasjonale samarbeidsaktiviteter (TCA)
Støtte til å delta på arrangementer for å lære om Erasmus+ og aktuelle temaer.
Søknadsfrist: Løpende
EØS-midlene
Støtte til samarbeid mellom norske institusjoner og institusjoner i 15 mottakerland.
Søknadsfrist: Løpende
Mitacs Accelerate International
Støtte til forskningspraksis for norske og kanadiske studenter
Søknadsfrist: Løpende
Godkjenning av utvekslingsorganisasjoner for utdanningsstøtte
Utvekslingsorganisasjoner kan søke om godkjenning for utdanningsstøtte fra Lånekassen
Søknadsfrist: Løpende
Vis mer