Programmer og tilskudd

Diku tilbyr ulike programmer og midler som retter seg mot internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning.

Utdanningsnivå
Grunnskole og barnehage
Videregående opplæring
Voksnes læring
Høyere yrkesfaglig utdanning
Høyere utdanning
Emne
Dikus kvalitetsprogrammer
Erasmuspluss
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Sorter etter
Søknadsfrist
Søknadsfrist
Programnavn
Tiltaksnavn
ASEM-DUO
Stipendprogram for utveksling av studenter mellom Asia og Europa
Søknadsfrist: 11.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet for elever, lærlinger og ansatte i fag- og yrkesopplæringen, samt studenter og ansatte i fagskolesektoren
Erasmus+ (2021-2027) mobilitet innen fag- og yrkesopplæringen gir støtte til mobilitetsopphold for elever og lærlinger samt prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos ansatte.
Søknadsfrist: 18.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Europeisk mobilitet for studenter og ansatte i høyere utdanning
Erasmus+ (2021-2027) europeisk student- og ansattmobilitet gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling.
Søknadsfrist: 18.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet i voksenopplæringen
Erasmus+ (2021-2027) mobilitet i voksenopplæringen gir støtte til prosjekter som styrker kvaliteten på undervisningen og hever kompetansen hos de ansatte.
Søknadsfrist: 18.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Mobilitet for elever og ansatte i skolesektoren
Erasmus+ (2021-2027) elev- og ansattmobilitet gir støtte til prosjekter som vil legge til rette for læringsmobilitet for elever og ansatte.
Søknadsfrist: 18.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Samarbeidspartnerskap
Erasmus+ samarbeidspartnerskap støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter.
Søknadsfrist: 20.05.2021
Erasmus+ (2021-2027) Småskalapartnarskap
Småskalapartnerskap er kortare prosjekt for utveksling av god praksis og nettverksbygging.
Søknadsfrist: 20.05.2021
Pilotordning for økt internasjonalisering i opplæring og utdanning i kommunesektoren
Diku lyser ut inntil seks kostnadsdekkende kursplasser for norske kommuner som ønsker å styrke sitt arbeid med internasjonalisering i barnehage, skole og kommunal voksenopplæring.
Søknadsfrist: 25.05.2021
NORPART - Partnerskapsprogram for globalt akademisk samarbeid
Støtte til partnerskap med og studentmobilitet mellom Norge og utviklingsland.
Søknadsfrist: 27.05.2021
Økt studentmobilitet i 3-årige profesjonsutdanninger Utlysning 2021
Støtte til prosjekter med mål om å øke andelen studenter som har et utvekslingsopphold i løpet av studiet sitt.
Søknadsfrist: 27.05.2021
Tilskudd til fleksible utdanningstilbud
Tilskudd til å oppskalere eksisterende fleksible utdanningstilbud på alle utdanningsnivåer.
Søknadsfrist: 27.05.2021
Utenlandslektoratsordningen
Er du interessert i å undervise i norsk språk og litteratur ved et utenlandsk universitet?
Søknadsfrist: 01.06.2021
Erasmus+ (2021-2027) Jean Monnet
Støtte til høyere utdanningsinstitusjoner og grupper av professorer og forskere fra hele verden som er spesialister innenfor feltet europeisk integrasjon.
Søknadsfrist: 02.06.2021
EØS-midlene Utdanningssamarbeid med Romania
Er du interessert i utdanningssamarbeid med Romania? Det lyses nå ut midler til forberedende besøk, prosjektsamarbeid og student- og ansattmobilitet i høyere utdanning og yrkesfaglig opplæring.
Søknadsfrist: 04.06.2021
Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE)
ECHE er inngangsbilletten for læresteder som vil delta i Erasmus+.
Søknadsfrist: 10.06.2021
Driftsmidler til studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning Industrifagskolen 2021
Diku lyser ut 37,8 millioner kroner til korte og fleksible videreutdanningstilbud for industri og bygg innen høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene tilsvarer 498 studieplasser a 60 studiepoeng.
Søknadsfrist: 11.06.2021
Erasmus+ (2021-2027) Fellesgrader - Erasmus Mundus
Erasmus Mundus Joint Masters er masterprogram som tilbys av et internasjonalt konsortium av høyere utdanningsinstitusjoner.
Søknadsfrist: 17.06.2021
Erasmus+ (2021-2027) Sport
Støtte til å utvikle nyskapende idéer og praksis innen idrett i Norge og i samarbeid med partnere i Europa
Søknadsfrist: 17.06.2021
EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Kroatia
Kroatia satsar stort på å forbetre STEM-undervisning i skulen og lyser ut store midlar til oppgradering av infrastruktur og utstyr, samt samarbeidsprosjekt for å sikre opplæring og auka kompetanse blant lærarar, utvikling av nye undervisningsmetodar m.m.
Søknadsfrist: 28.07.2021
Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
Belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning.
Søknadsfrist: 03.09.2021
Vis mer