Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
15.06.2017

Fra PC til mobil: Med tiltaksplanen på lommen

  • Program: Digitalisering for læring i høyere utdanning
  • Fagområde: Helse-, sosial-, og idrettsfag
  • Tildelte midler: 450 000 NOK
  • Koordinator for prosjektet: Høgskolen i Innlandet
  • Partnere i prosjektet: Høgskolen i Innlandet, Terningen Nettverk, helsepersonell fra hjemmetjenesten i Hamar kommune, Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark og Conexus (en privat leverandør av e-læringstilbud)
  • Kontaktpersoner:

    Merete Furnes

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal utvikle en applikasjon (app) for å dyktiggjøre studenter og ferdig utdannet helsepersonell i å dokumentere helsehjelp i pasientens journal. 

App’en skal motivere til bruk og stimulere lysten til å lære om dokumentasjon. Den skal gi opplæring og trening i utarbeiding av tiltaksplaner for pasienter og brukere som mottar tjenester fra kommunehelsetjenesten. I tillegg skal app’en kunne fungere som treningsverktøy, oppslagsverk, veileder og gi beslutningsstøtte.

App’en skal være en del av nettstudiet "Dokumentasjon av helsehjelp" på 15 stp., og vil inngå som en integrert del av kursinnholdet på læringsplattformen (Fronter). En del av prosjektet er forbedring av nettstudiets design og brukervennlighet. Målet er å oppnå enda høyere brukertilfredshet og større fleksibilitet i undervisningsopplegget i nettstudiet.

Høgskolene har undervist i temaet dokumentasjon av helsehjelp i mange år ved hjelp av tradisjonelle forelesningsmetoder. Tilbakemeldinger fra studenter er at de ønsker undervisning som skaper større motivasjon og engasjement. App’en skal derfor kunne benyttes uavhengig av læringsplattform, av både helsepersonell og studenter på bachelor- og videreutdanningsnivå.

Hva fikk prosjektet støtte til?

Prosjektet har fått støtte til å utvikle fleksible løsninger for å lære om tiltaksplaner.

Fremgangsmåte

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle og forbedre nettstudiet i Dokumentasjon av helsehjelp på 15 studiepoeng. Arbeidet er todelt:

  1. Innholdet i nettstudiet utvikles både i innhold og struktur. Studiet inneholder fire deler som bygges opp som en læringssti med varierte metoder i Fronter. Hensikten er å styrke motivasjonen til å arbeide aktivt med læringsstoffet, og å sikre at studentene kommer gjennom alt materiellet. Det er en kjent utfordring at nettbaserte studier er krevende å gjennomføre, og at motivasjonen ofte synker når man deltar off campus.
  2. Som en del av studiet skal det utvikles en digital læringsressurs rettet mot utarbeiding av tiltaksplaner i pasientjournalen. Læringsressursen er en applikasjon for nettbrett og mobil, og er tilgjengelig i Appstore og Google Play butikk. Applikasjonen utgjør en «læringspakke» med ulikt innhold. Hver pakke kan inneholde videoer, bilder, lyd, tekst og quiz. For å få tilgang til innholdet i applikasjonen, må brukerne registreres for å få passord. Dette gjør det mulig for opplæringsansvarlig å ha oversikt over bruken av læringspakkene.  

Resultater

Gjennom samarbeidet med Conexus har prosjektet bidratt til å utvikle programvaren. Blant annet har vi fått muligheten for flere quiz-sider. Registreringen av deltakerne gjør det også mulig å lage konkurranser mellom deltakerne. Studenter kan for eksempel konkurrere om hvem som har flest riktige svar på quiz.

App'en utgjør en "læringspakke". Quiz og bilder er noe av innholdet som følger med. Foto: Merete Furnes.

Quiz og muligheten for å konkurrere om flest riktige svar er viktige faktorer for å ivareta spillelementet i ressursen. Utprøving av ressursen gjennomføres med flere målgrupper: studenter ved Høgskolen i Hedmark, representanter fra hjemmetjenesten, sykehjem og bolig for funksjonshemmede.

Etter avsluttet prøveperiode gjennomføres fokusgruppeintervjuer. Gjennom intervjuene ønsker prosjektet å få svar på hvilke erfaringer helsepersonell har med mikrolæring som pedagogisk virkemiddel for å lære dokumentasjon av helsehjelp.

Videre er det interessant å få svar på programvarens brukervennlighet, nytteverdi og tilgjengelighet.

Bakgrunn

Helsetilsynet har avdekket at dokumentasjonen i pasientjournal i helsetjenesten er for dårlig. Helsepersonell i landets sykehus og kommunehelsetjeneste mangler nødvendig kunnskap om, og ferdigheter i, faglig forsvarlig dokumentasjon av helsehjelp.