EØS-midlane Utdanningssamarbeid med Tsjekkia

Er du interessert i utdanningssamarbeid med Tsjekkia? Det er no lyst ut midlar til prosjektsamarbeid som fremmar inkluderande undervisning, demokratiforståing og aktivt medborgarskap.

 

Søknadsfrist: 16. februar 2022 innen kl 15:00

  Kven kan søkje?

  Skuler, høgare utdannings- og forskingsinstitusjonar, offentlege og private verksemder m.m. kan delta i prosjekt finansiert av EØS-midlane. Utlysinga er open for alle fagområde og utdanningsnivå.

  Merk at det alltid er den tsjekkiske partnaren som er prosjektkoordinator og som difor er formelt ansvarleg for å søkje. 

  Kva kan det søkast støtte til

  I inneverande programperiode lyser Tsjekkia ut ca 7,6 millionar euro til samarbeidsprosjekt mellom norske og tsjekkiske utdanningsaktørar. I denne fjerde utlysingsrunden er i alt litt over 800 000 euro tilgjengeleg, og det gis støtte til institusjonelt samarbeid:

  1. Institusjonelt samarbeid på alle utdanningsnivå, med særleg vekt på inkluderande undervising, demokratiforståing og aktivt medborgarskap.

  Utlyste midlar skal brukast til samarbeidsprosjekt mellom norske og tsjekkiske utdanningsaktørar, dvs. skular eller relaterte organisasjonar, med vekt på demokratiforståing og aktivt medborgarskap. Det er vidare vekt på prosjekt som styrker samarbeidet mellom forsking, utdanning og arbeidsliv.

  Prosjekta kan mellom anna ta for seg å:

  • Modernisere eller vidareutvikle læreplanar og pensum, samt utvikle felles studieprogram og fag.
  • Utvikle og spreie innovative læringsmetodar gjennom tilsettutveksling, med særleg vekt på inkluderande undervisning og å forhindre diskriminering i skulen.
  • Utvikle undervisningsopplegg om demokratiforståing og aktivt medborgarskap, med eit særskilt fokus på inkludering, likebehandling, menneskerettar, samfunnsdeltaking og klok mediebruk.

  Prosjekta er fullfinansiert. 

  Støtte til førebuande besøk (bilaterale middel)

  Det er per no ikkje tilgjengelege midlar til førebuaande besøk i det tsjekkiske programmet. 

  Slik søker du

  Det er den tsjekkiske prosjektkoordinatoren som er ansvarleg for å søke om prosjektmidlar under kvar utlysing, men vi oppfordrar alle norske partnarar til å til å kontakte relevante aktørar i Tsjekkia om du har ein mogleg prosjektidé, og å involvere seg i søknadsprosessen. 

  Norske aktørar er ein attraktiv partnar til prosjekta, og vi anbefaler alle som vurderer å delta i eit prosjekt finansiert av EØS-midlane til å sette seg inn i kva dette inneberer. Les vår FAQ for norske prosjektpartnarar

  Slik finn du ein tsjekkisk partnar 

  Har du ikkje ein partnar frå før men sitt med ein prosjekt idé eller ønskja å delta inn i eit prosjekt kan du gjer følgande: 

  1. Kontakt programoperatøren på eeagrants@dzs.cz. Programoperatøren kan setje deg i kontakt med aktuelle aktørar i Tsjekkia.
  2. Bli med i matchmaking webinar 2.desember 2021. Meir info vil bli publisert om kort tid.   
  3. Informer oss i HK-dir om din interesse, og vi kan sette deg i kontakt med moglege tsjekkiske aktørar som har kontakta oss eller vidareformidle til programoperatøren.

  NB! Digital kontaktseminar 2. desember 2021, kl 13-15

  Bli med på nettseminaret arrangert av den tsjekkiske programoperatøren og nytt høve til å møte kollegaer frå Tsjekkia og utvikle prosjektidear med fokus på inkluderande opplæring og undervisning. 

  Klikk her for meir informasjon og arrangementet og påmelding. Påmeldingsfrist er 19. november 2021

  Slik rapporterer du

  Det er alltid din tsjekkiske partnar som er formelt ansvarleg for rapportering. Som norsk partner vert du difor lite belasta med administrasjon og rapportering i prosjektet, med mindre du ynskjer ein aktiv rolle i desse oppgåvene. Det er likevel venta at du engasjerer deg i søknadsprosessen og gjennomføringa av prosjektet. Det er viktig at eventuelle krav til di deltaking, finansiell kompensasjon og rapportering vert inkludert i en partnarskapsavtale før prosjektet vert iverksett. 

  Les meir om partnarskap i EØS-midlane.

  EØS-midlane EØS-midlane

  EØS-midlane finansierer prosjektsamarbeid og mobilitet mellom norske skular og utdanningsinstitusjonar og tilsvarande partar i ein rekke land i sentral- og sør-Europa. Det overordna formålet med ordninga er å bidra til sosial og økonomisk utjamning i Europa, og samtidig styrke relasjonane og samarbeidet mellom Noreg og samarbeidslanda.  Midlane kan brukast fram til april 2024.

  Kvart av dei europeiske programlanda har eit unikt fokus og innretning, men aktivitetar kan mellom anna bestå av:

  • Prosjektsamarbeid på alle utdanningsnivå
  • Samarbeid og partnarskap gjennom kopling av utdanning, forsking, og arbeidsliv
  • Trainee-ordningar, lærlingordningar og praksis
  • Student- og elevmobilitet
  • Mobilitet av faglege- og administrativt tilsette
  • Studiebesøk
  • Ungt entreprenørskap
  • Intensive program

  Midlane vert forvalta av ein programoperatør i kvart av samarbeidslanda (tilsvarande Diku si rolle for tilsvarande utdanningsprogram i Noreg) som lysser ut, vurderer og tildeler midlane. Diku har eit særskilt ansvar for å gjere mogleikane kjent i norsk utdanningssektor, leggje til rette for mest mogleg deltaking frå Norge, samt være ein fagleg støttespelar for den einskilde programoperatør.

  Les meir om utdanningssamarbeid gjennom EØS-midlane.

  Andre relevante lenker: 

  Kontakt

  Konkrete spørsmål om utlysingar, søknad, tildeling og prosjektgjennomføring må rettast til den tsjekkiske programoperatøren, og videre til programoperatør. Kontaktinformasjon er oppgitt i utlysinga.

  Andre generelle spørsmål om programmet og eventuelle utfordringar knytt til forhandling og samarbeid kan rettast til: eeanorwaygrants@diku.no

  Andre prosjekter som får støtte

  Prosjekteksempel
  28.06.2022

  Norsk og tsjekkisk naturbarnehage samarbeider om demokrati, deltakelse, likeverd og inkludering

  Les om prosjektet
  Tre menn og en kvinne samlet rundt noen esker med papirer.
  Prosjekteksempel
  13.08.2021

  Fra Bøhmen til Berlevåg: Et norsk-tsjekkisk samarbeid om tsjekkiske tvangsarbeidere i Norge under andre verdenskrig

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempel

  Aktuelt om EØS-midlane: Utdanningssamarbeid med Tsjekkia