EØS-midlene Utdanningssamarbeid med Portugal

Er du interessert i utdanningssamarbeid for styrke kvaliteten på marine og maritime utdanninger og i yrkesopplæring? Det lyses nå ut midler til forberedende besøk, prosjektsamarbeid og student- og ansattmobilitet i høyere utdanning, yrkesfaglig opplæring og skole.

Søknadsfrist: 11. desember 2020 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  Skoler, fagskoler, høyere utdannings- og forskingsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter m.m. kan alle delta i prosjekter finansiert av EØS-midlene. 

  Merk at det alltid er din portugisiske partner som er prosjektkoordinator og som derfor er formelt ansvarlig for å søke. Når det gjelder finansiering av forberedende besøk (bilaterale midler) kan også norske institusjoner stå som søker. Dette kan være en god arena for å møte mulige partnere og utvikle prosjekter sammen.

  Hva kan du søke støtte til?

  I inneværende programperiode lyser Portugal totalt ut 1,550 millioner euro til samarbeidsprosjekter mellom utdanningsaktører i Portugal og Norge. Midlene utlyses en gang i løpet av programperioden.

  Målet med utlysningen er å styrke kvaliteten på marine og maritime utdanninger og yrkesopplæring, i tillegg til å fremme kunnskap om bærekraftig utvikling og miljøvern. Dette kan være innen fiskeri og akvakultur, utnytting av ressurser i havet, grønn energi til havs, maritim industri som for eksempel transportteknologi, kommersielle havner, offshore infrastruktur, robotteknologi, teknologi for utvinning av ressurser på dypt hav, kartlegging og kartografi, verftsvirksomhet, blå bioteknologi, miljøvern og miljømessig overvåking m.m.

  De ulike prosjektene kan eksempelvis omfatte følgende aktiviteter: 

  • Mobilitet for studenter, lærere og administrativt ansatte.
  • Pensumutvikling spesielt i tverrfaglige emner.
  • Intensivkurs og sommerskoler.
  • Opplæringskurs med vekt på bærekraft og miljøvern i maritime næringer på alle utdanningsnivå og i samfunnet ellers.
  • Utvikling av praksisordninger i små og mellomstore bedrifter.
  • Utvikling av tverrfaglige studieprogram på høyere nivå.

  Institusjonelt prosjektsamarbeid som blant annet legger til rette for utvikling av praksisprogram, nye kurs, programmer og sommerskoler på alle utdanningsnivå vektlegges spesielt. Det oppfordres videre til koblinger mellom utdanning, forskning og næringsliv og til tverrsektorielle prosjekt. 

  Støtte til forberedende besøk (bilaterale midler)

  Har du et forslag til prosjekt eller ønsker å reise til Portugal for å møte med en mulig prosjektpartner? Portugal har en aktiv utlysning som evalueres fortløpende frem til 31.desember 2020. 

  Målet med midlene er å styrke bilaterale relasjoner mellom Portugal og Norge ved å støtte initiativ som bidrar til å skape langvarige og bærekraftige samarbeid. Initiativ innen alle fagområder kan søke, men samarbeidet må bygge på gjensidige interesser. Eksempler på aktiviteter som typisk støttes er matchmaking arrangement, kortere praksisperioder, studie- og feltarbeid, felles publikasjoner, datainnsamling og seminarer.  

  Det kan søkes om minimum 5.000 EUR og maksimum 15.000 EUR. Søknaden må sendes via den portugisiske partneren sammen med støttebrev fra norsk partner. Det kan søkes om inntil 90 % av totalkostnadene for aktivitetene som planlegges gjennomført. 

  Les mer om de bilaterale midlene og formelle krav.

  Slik søker du

  Det er den portugisiske prosjektkoordinatoren som er ansvarlig for å søke, men du som potensiell partner oppfordres til å kontakte relevante aktører i Portugal hvis du har en ide og ønsker å benytte deg av de bilaterale midlene. 

  Utlysning i utdanningsprogrammet er åpen med søknadsfrist 11. desember 2020

  Mer informasjon finner du på den portugisiske programoperatøren sin side.

  Slik rapporterer du

  Det er alltid den portugisiske prosjektkoordinatoren som er formelt ansvarlig for rapportering. Som norsk partner blir du derfor lite belastet med administrasjon og rapportering i prosjektet med mindre du ønsker en aktiv rolle i disse oppgavene. Det er likevel forventet at du engasjerer seg i søknadsprosessen og implementeringen av prosjektet. Som prosjektpartner er det spesielt viktig at eventuelle krav til rapportering inkluderes i en partnerskapsavtale før prosjektet iverksettes. 

  Les mer om partnerskap i EØS-midlene.
   

  Mer om EØS-midlene

  EØS-midlene finansierer prosjektsamarbeid og mobilitet mellom norske skoler og utdanningsinstitusjoner og tilsvarende parter i en rekke land i sentral- og sør-Europa. Det overordna formålet med ordningen er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa og samtidig styrke relasjonene og samarbeidet mellom landene. Midlene kan benyttes fram til April 2024.

  Hvert av de europeiske programlandene har et unikt fokus og innretning, men aktiviteter kan blant annet bestå av: 

  • Prosjektsamarbeid på alle utdanningsnivå
  • Samarbeid og partnerskap gjennom kobling av utdanning, forsknings- og arbeidsliv
  • Trainee-ordninger, lærlingeordninger og praksis
  • Student- og elevmobilitet
  • Mobilitet av fag- og administrativt ansatte
  • Studiebesøk
  • Ungdomsentreprenørskap
  • Intensive programmer

  Midlene forvaltes av en programoperatør i hvert av programlandene som er ansvarlig for utlysninger, vurdering og tildeling. Diku har et spesielt ansvar for å gjøre mulighetene kjent i norsk utdanningssektor, legge til rette for mest mulig deltakelse fra Norge, samt være en faglig støttespiller for den enkelte programoperatør. 

  Les mer om utdanningssamarbeid gjennom EØS-midlene.

  Andre relevante lenker

  Kontakt

  Konkrete spørsmål om utlysninger, søknad, tildeling og prosjektgjennomføring må rettes til den portugisiske prosjektkoordinatoren og videre til de som forvalter programmet i Portugal. Kontaktinformasjon er oppgitt i utlysningen. 

  Andre generelle spørsmål om programmet og eventuelle utfordringer i tilknytning til forhandling og samarbeid kan rettes til: 

  eeanorwaygrants@diku.no

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer