EØS-midlene Utdanningssamarbeid med Romania

Er du interessert i utdanningssamarbeid med Romania? Det lyses nå ut midler til forberedende besøk, prosjektsamarbeid og student- og ansattmobilitet i høyere utdanning og yrkesfaglig opplæring.

NB! Utlysningen består av flere komponenter som har ulike søknadsfrister. Fristen over er der til enhver tid førstkommende aktive søknadsfrist. 

Søknadsfrist: 1. februar 2022 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  Skoler, høyere utdannings- og forskingsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter m.m. kan alle delta i prosjekter finansiert av EØS-midlene. 

  Merk at det alltid er din rumenske partner som er prosjektkoordinator og som derfor er formelt ansvarlig for å søke. Når det gjelder finansiering av forberedende besøk (bilaterale midler) kan også norske institusjoner stå som søker. Dette kan være en god arena for å møte mulige partnere og utvikle prosjekter sammen. 

  Hva kan du søkes støtte til?

  I inneværende programperiode lyser Romania totalt ut 12 millioner euro til samarbeidsprosjekter mellom norske og rumenske utdanningsaktører. Midlene lyses ut i seks omganger og det gis støtte til fem typer prosjekter: 

  1.  Mobilitetsprosjekter (studenter og ansatte i høyere utdanning)

  Utlyste mobilitetsmidler skal benyttes til mobilitet av studenter og ansatte til og fra Norge/Romania.   Det gis støtte til fire typer mobilitet:

  • Studentmobilitet (studier): 3 til 12 måneder
  • Studentmobilitet (praksis): 3 til 12 måneder
  • Ansattmobilitet (undervisning): 2 dager til 2 uker
  • Ansattmobilitet (opplæring): 2 dager til 2 uker

  En sum er satt til side for mobilitet av masterstudenter involvert i prosjekter under det rumenske forskningsprogrammet. Prioritert vil bli gitt til minoritetsgrupper i Romania. 

  Søknadsfrist: 25. oktober 2021. Ny utlysning publiseres våren 2022.

  2. Institusjonelt samarbeid innen høyere utdanning

  Utlyste midler skal benyttes til samarbeidsprosjekter mellom rumenske og norske universiteter med fokus på modernisering av læreplaner/pensum og erfaringsutveksling. 

  Prosjekter kan blant annet ta for seg:

  • Utvikling av læreplaner og testing av nye undervisningsmetoder
  •  Etablering av åpne pedagogiske resurser
  • Digitalisering/IKT-undervisning
  • Utvikling av integrerte / felles moduler for studenter
  • Studieprogrammer eller moduler for opplæring av fagpersoner 
  • Intensive studieprogrammer (f.eks. sommerskole)
  • Korttidsmobilitet av studenter og ansatte 

  Prosjekter med fokus på digitalisering vil bli prioritert i evalueringsprosessen. Prosjekter som tar for seg inkluderende undervisning (spesielt av minoritetsgrupper), demokrati og medborgerskap eller synergier til andre EØS program deriblant innovasjon, forskning og energiprogrammene er foretrukket.

  Søknadsfrist: 25. oktober 2021

  3. Kompetanseheving av skoleinspektører, lærere, undervisere og rådgivere m.fl.

  Utlyste midler skal benyttes til å øke kompetansen til nasjonale eksperter i Romania og støtter kortidsmobilitet (3 til 10 dager) fra Romania til Norge. Rumenske institusjoner søker spesielt norske partnere som driver med opplæring av lærere, undervisere, skoleinspektører og rådgivere m.fl. som kan ta imot personer på:

  • Jobbskygging 
  • Studietur 
  • Relevante seminarer/opplæringsarrangement
  • Kurs med fokus på demokrati, menneskerettigheter og sosial inkludering 

  Søknadsfrist: 03. desember 2021

  4. Kvalitetsutvikling av yrkesfagligopplæring (VET)

  Utlyste midler skal videreutvikle yrkesfaglig utdanning i Romania. Rumenske VET-institusjoner søker spesielt etter norske prosjektpartnere som kan ta imot små grupper bestående av undervisere, skoleeiere og/eller bedriftsansatte på studiebesøk i Norge. 

  Krav til prosjekt:

  • Nasjonale (rumenske) intensiver for opplæring av bedriftsansatte som fungerer som mentorer for praktikanter, og
  • Studiebesøk til VET-institusjoner i Norge. 

  Søknadsfrist: 01. februar 2022

   

  Støtte til forberedende besøk (bilaterale midler)

  Har du et forslag til prosjekt eller ønsker å reise til Romania for å møte med en potensiell prosjektpartner? Romania har en aktiv utlysning på bilaterale midler som evalueres fortløpende frem til 30. juni 2022. 

  For at søknaden skal vurderes må den mottas minst fire uker før den foreslåtte reisedatoen/møte tidspunktet. Søknader som ikke overholder dette, vil ikke bli behandlet. Dette gjelder derimot ikke søknader for støtte til et eventuelt matchmaking arrangement som behandles utenom. 

  Følgende områder er prioritert:

  • Sosial inkludering, spesielt romani
  • Demokrati- og medborgerskapsundervisning
  • Synergier til andre programmer finansiert av EØS-midlene i Romania (forskning, innovasjon og energi)

  NB! Husk at også norske skoler og institusjoner kan stå som søker på de bilaterale midlene. 

  Les utlysningen til de bilaterale midlene.

  Slik søker du

  Det er den rumenske prosjektkoordinatoren som er ansvarlig for å søke om prosjektmidler under hver utlysning, men du som potensiell partner oppfordres til å kontakte relevante aktører i Romania hvis du har en mulig prosjektide. Norske skoler og institusjonar kan også stå som søker om støtte til forberedende besøk.  
  Tentative datoer for planlagte utlysninger i utdanningsprogrammet er:

  • Utlysning runde 4 (komponent 1-5): Se søknadsfrister under komponentene nevnt over
  • Utlysning runde 5 (komponent 1-4): Planlagt fjerde kvartal 2021
  • Utlysning runde 6 (komponent 1): Planlagt fjerde kvartal 2022

  Utlysningsdokumentene kan lastes ned fra den rumenske programoperatøren sin side.

  Vi anbefaler alle som vurderer å delta i et prosjekt finansiert av EØS-midlene til å sette seg inn i hva dette innebærer. Les vår FAQ for norske prosjektpartnere.

  Slik rapporterer du

  Det er alltid din rumenske partner som er formelt ansvarlig for rapportering. Som norsk partner blir du derfor lite belasta med administrasjon og rapportering i prosjektet med mindre du ønsker en aktiv rolle i disse oppgavene. Det er likevel forventet at du engasjerer deg i søknadsprosessen og implementeringen av prosjektet. Det er utrolig viktig at eventuelle krav til din deltagelse, finansiell kompensasjon og rapportering inkluderes i en partnerskapsavtale før prosjektet iverksettes. 

  Les mer om partnerskap i EØS-midlene.

  Mer om EØS-midlene

  EØS-midlene finansierer prosjektsamarbeid og mobilitet mellom norske skoler og utdanningsinstitusjoner og tilsvarende parter i en rekke land i sentral- og sør-Europa. Det overordna formålet med ordningen er å bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og samtidig styrke relasjonene og samarbeidet mellom landene. Midlene kan benyttes fram til april 2024.

  Hvert av de europeiske programlandene har et unikt fokus og integrering, men aktiviteter kan blant annet bestå av:

  • Prosjektsamarbeid på alle utdanningsnivå
  • Samarbeid og partnerskap gjennom kobling av utdanning, forskings-, og arbeidsliv
  • Trainee-ordninger, lærlingordninger og praksis
  • Student- og elevmobilitet
  • Mobilitet av fag- og administrativt tilsette
  • Studiebesøk
  • Ungdomsentreprenørskap
  • Intensive programmer

  Midlene forvaltes av en programoperatør i hvert av programlandene som er ansvarlig for utlysninger, vurdering og tildeling. Diku har et spesielt ansvar for å gjøre mulighetene kjent i norsk utdanningssektor, legge til rette for mest mulig deltakelse fra Norge, samt være en faglig støttespiller for den enkelte programoperatør.

  Les mer om utdanningssamarbeid gjennom EØS-midlene.

  Andre relevante lenker:

  Kontakt

  Konkrete spørsmål om utlysninger, søknad, tildeling og prosjektgjennomføring må rettes til den rumenske programoperatøren, og videre til programoperatør. Kontaktinformasjon er oppgitt i utlysningen.

  Andre generelle spørsmål om programmet og eventuelle utfordringer i tilknytning til forhandling og samarbeid kan rettes til:

  eeanorwaygrants@diku.no

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer

  Aktuelt om EØS-midlene: Utdanningssamarbeid med Romania