Erasmus+ (2021-2027) Europeiske universiteter

Erasmus+ gir støtte til europeiske universitetsallianser som har høye ambisjoner å skape dyptgripende, innovative og omfattende samarbeid. De Europeiske universitetene skal utvikle felles langtidsstrategier som styrker koblinger mellom høyere utdanning, forskning, innovasjon og det øvrige samfunnet. Alliansene skal utforme ulike modeller for systemisk, strukturelt og bærekraftig transnasjonalt samarbeid som forsterker utdanningskvalitet, håndterer ulike samfunnsutfordringer og fremmer demokratiske verdier.

Søknadsfrist: 31. januar 2023 innen kl 23:59

  Hvem kan søke?

  Søkeren må være en høyere utdanningsinstitusjon i et Erasmus+-land. Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs 27 medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.

  Søknad om støtte for EUI (European Universities Initiative) må inkludere minst tre høyere utdanningsinstitusjoner fra minst tre Erasmus+-land. Det er viktig å ivare geografisk balanse, dvs. å sørge for at partnere kommer fra ulike geografiske steder i Europa.

  Alle typer organisasjoner som er aktive innenfor utdanning, opplæring, forskning og innovasjon, eller i arbeidslivet kan delta i EUI som assosierte partnere.

  Hva kan søkes støtte til?

  Målet med tiltaket er å styrke kvalitet, attraktivitet, nyskaping, samfunnsansvar og konkurranseevnen i høyere utdanning i Europa. En allianse kan søke støtte til følgende aktiviteter:

  • Teste ulike innovative, strukturelle og bærekraftige samarbeidsmodeller som bidrar til å realisere visjonen om "Europeiske universiteter". Det innebærer utviklingen av langsiktige samarbeidsstrategier, tverrnasjonale campus og nyskapende, utfordringsbaserte tilnærminger til læring og undervisning.
  • Utviklingen av felles styringsstrukturer på tvers av alliansen, og potensiell samordning av administrasjonspraksiser (felles utlysninger, rapporteringsstrukturer, m.m.).
  • Lønnskostnader for implementere aktivitetene som er relevante for visjonen. 

  Utlysningen er todelt:

  • Tema 1: Intensivering av etablerte tvernasjonale samarbeid. Støtte til eksisterende universitetsallianser som ble tildelt støtte i 2020 (men ikke begrenset til 2020-utlysningen). Målet er å bygge videre på det institusjonelle samarbeidet som er oppnådd så langt og å ytterligere utdype, intensivere, effektivisere og utvide samarbeidet for å ta et steg videre i implementering av visjonen om "Europeiske universiteter." Nye høyere utdanningsinstitusjoner har muligheten til å slutte seg til disse eksisterende alliansene som fullverdige partnere.
  • Tema 2: Nye omfattende institusjonelle samarbeid. Støtte til nye universitetsallianser søkere som har intensjon om å etablere nye dyptgripende, institusjonelle og transnasjonale samarbeid.

  Det totale budsjettet er 387.2 millioner euro.

  Slik søker du

  Europeiske universiteter (European Universities på engelsk) er et sentralisert tiltak i Erasmus+ som forvaltes av Europakommisjonen. 

  Koordinator (en høyere utdanningsinstitusjon) søker om tilskudd på vegne av hele alliansen. Søknaden sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du her.

  HK-dir er norsk kontaktpunkt for tiltaket og kan bidra til med informasjon og veiledning i søknadsprosessen, samt prosjektetableringsstøtte til å iverksette prosjekter. 

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Utlysningsinformasjon

  Om tiltaket "Europeiske universiteter"

  Utlysningstekst og veiledning

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

   

  Podkast om Europeiske universiteter: 

  Webinar: 

  Mer om Erasmus+ (2021-2027)

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Bærekraft, digitalisering og inkludering

  Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027. 

  Det kjennetegnes fortsatt av kvalitet og eksellense, men programmet har også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. 

  Les mer om Erasmus+

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer