Erasmus+ (2021-2027) Kapasitetsbygging i høyere utdanning

Gjennom kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ kan høyere utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner, samarbeide om å modernisere og internasjonalisere høyere utdanning. Prosjektene er rettet mot institusjons- eller systemnivå i såkalte ikke-tilsluttede tredjeland, altså land utenfor EU og Norge.  

Søknadsfrist: 28. februar 2023 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Et partnerskap/konsortium må bestå av:

  • Minst to EU-land eller tredjeland tilsluttet Erasmus+ (f.eks. Norge) med minst én høyere utdanningsinstitusjon fra hvert land. 
  • Minst ett ikke-tilsluttet tredjeland med minst to høyere utdanningsinstitusjoner (minimum to land i noen regioner).  Hvis det er flere ikke-tilsluttede tredjeland, må det være minst to høyere utdanningsinstitusjoner fra hvert av disse.
  • Totalt må det være minst like mange høyere utdanningsinstitusjoner fra ikke-tilsluttede tredjeland som fra EU/tilsluttede tredjeland.
  • Andre typer partnere kan delta, men bare fra land der kravene til antall høyere utdanningsinstitusjoner er oppfylte. 
  • For søknader til "Strand 3" må det delta minst en offentlig myndighet med ansvar for høyere utdanning i et av de involverte ikke-tilsluttede tredjelandene (f.eks et utdanningsdepartement). 

  Det er også noen særlige regler for bestemte regioner. Nærmere detaljer om krav til sammensetting av konsortiet finner man i Erasmus+ Programme guide.

  Merk at ingen høyere utdanningsinstitusjon kan få innvilget støtte som koordinator for mer enn to kapasitetsbyggingsprosjekter i høyere utdanning. 

  Hva kan du søke støtte til?

  Kapasitetsbyggingsprosjekter kan ha tre former:

  • Småskala kapasitetsbygging («Fostering access to cooperation in higher education») retter seg mot institusjoner som har ingen eller liten erfaring fra internasjonale kapasitetsbyggingsprosjekter. Man kan blant annet få støtte til å lage nye kurs og studieprogrammer, etterutdanne ansatte og bedre administrasjonen ved samarbeidsinstitusjonene i ikke-tilsluttede tredjeland. Prosjektperioden er 24 eller 36 måneder, og man kan søke mellom 200 000 og 400 000 euro.
  • Kapasitetsbygging på institusjonsnivå («Partnerships for transformation in higher education») retter seg i hovedsak mot høyere utdanningsinstitusjoner i utvalgte partnerland. Prosjektene skal bidra til nytenking i høyere utdanning og til å kople utdanningen tettere med arbeidslivet. Målet er å reformere både utdanning og administrasjon ved institusjonene i de ikke-tilsluttede tredjelandene.. Her kan man blant annet søke om tilskudd til utvikling av nyskapende studietilbud, nye måter å organisere undervisningen, etterutdanningstilbud i samarbeid med aktører i arbeidslivet og tiltak for å gjøre institusjonene mer internasjonalt rettet og styrke nettverk for forskning og innovasjon. Prosjektperioden er 24 eller 36 måneder, og man kan søke mellom 400 000 og 800 000 euro.  
  • Kapasitetsbygging på systemnivå («Structural reform projects») retter seg mot nasjonale høyere utdanningssystemer og utdanningspolitikk i utvalgte ikke-tilsluttede tredjeland. Det er særlig vekt på regionalt samarbeid, å styrke koplinger mellom utdanning, forsking og innovasjon, bedre jobbmuligheter for nyutdannede og å gi flere tilgang til høyere utdanning. I prosjekter som retter seg mot systemnivå, må utdanningsmyndighetene i de ikke-tilsluttede tredjelandene inngå som fullverdig partner i prosjektet. Prosjektperioden er 36 eller 48 måneder, og man kan søke mellom 600 000 og 1 000 000 euro. Her er det også en separat utlysning for å bygge opp et digitalt læringssystem for Ukraina, med ramme 5 000 000 euro til et prosjekt.   

  Slik søker du

  Kapasitetsbygging er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. Utlysningen publiseres normalt i oktober/november hvert år, med søknadsfrist i februar påfølgende år.

  Søknaden sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig på Europakommisjonens Funding & tender opportunities portal

  Du kan også finne mer informasjon på EACEAs nettsider.

  EACEA holder et digitalt informasjonsmøte fredag 9. desember kl. 10.00 til 12.30. Deltakelse her er tilrådd for alle som vurderer å søke. Opptak av sesjonen vil bli publisert i ettertid. 

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Mer om Erasmus+ (2021-2027)

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Bærekraft, digitalisering og inkludering

  Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027. 

  Det kjennetegnes fortsatt av kvalitet og eksellense, men programmet har også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. 

  Les mer om Erasmus+

   

  Andre prosjekter som får støtte

  Prosjekteksempel
  01.02.2019

  Verden trenger flere og bedre optikere

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempler

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer