Erasmus+ (2021-2027) Kapasitetsbygging i høyere utdanning

Gjennom kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ kan høyere utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner i program- og partnerland, samarbeide om modernisering og internasjonalisering av høyere utdanning. Prosjektene kan rette seg mot institusjons- eller systemnivå i partnerlandene. 

Søknadsfrist: 17. februar 2022 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Et partnerskap/konsortium må bestå av:

  • Minst to programland med minst én høyere utdanningsinstitusjon fra hvert land.
  • Minst ett partnerland med minst to høyere utdanningsinstitusjoner. Hvis det er flere partnerland, må det være minst to høyere utdanningsinstitusjoner fra hvert av disse.
  • Totalt må det være minst like mange høyere utdanningsinstitusjoner fra partnerlandssiden som fra programlandene.
  • For søknader til "Strand 3" må det delta minst en offentlig myndighet med ansvar for høyere utdanning i et av de involverte ikke-Erasmus-landene (f.eks et utdanningsdepartement). 

  Det er også noen særlige regler for bestemte regioner. Nærmere detaljer om krav til sammensetting av konsortiet finner man i Erasmus+ Programme guide.

  Hva kan du søke støtte til?

  Kapasitetsbyggingsprosjekter kan ha tre former:

  • Småskala kapasitetsbygging («Fostering access to cooperation in higher education») retter seg mot institusjoner som har ingen eller liten erfaring fra internasjonale kapasitetsbyggingsprosjekter. Man kan blant annet få støtte til å lage nye kurs og studieprogrammer, etterutdanne ansatte og bedre administrasjonen ved samarbeidsinstitusjonene i ikke-Erasmus-land. Prosjektperioden er 24 eller 36 måneder, og man kan søke mellom 200 000 og 400 000 euro.
  • Kapasitetsbygging på institusjonsnivå («Partnerships for transformation in higher education») retter seg i hovedsak mot høyere utdanningsinstitusjoner i utvalgte partnerland. Prosjektene skal bidra til nytenking i høyere utdanning og til å kople utdanningen tettere med arbeidslivet. Målet er å reformere både utdanning og administrasjon ved institusjonene i ikke-Erasmus-landene. Her kan man blant annet søke om tilskudd til utvikling av nyskapende studietilbud, nye måter å organisere undervisningen, etterutdanningstilbud i samarbeid med aktører i arbeidslivet og tiltak for å gjøre institusjonene mer internasjonalt rettet og styrke nettverk for forskning og innovasjon. Prosjektperioden er 24 eller 36 måneder, og man kan søke mellom 400 000 og 800 000 euro.  
  • Kapasitetsbygging på systemnivå («Structural reform projects») retter seg mot nasjonale høyere utdanningssystemer og utdanningspolitikk i utvalgte partnerland. Det er særlig vekt på regionalt samarbeid, å styrke koplinger mellom utdanning, forsking og innovasjon, bedre jobbmuligheter for nyutdannede og å gi flere tilgang til høyere utdanning. I prosjekter som retter seg mot systemnivå, må utdanningsmyndighetene i partnerlandene inngå som fullverdig partner i prosjektet. Prosjektperioden er 36 eller 48 måneder, og man kan søke mellom 800 000 og 1 000 000 euro.  

  Slik søker du

  Kapasitetsbygging er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. Utlysningen publiseres normalt i oktober/november hvert år, med søknadsfrist i februar påfølgende år.

  Søknaden sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Mer om Erasmus+ (2021-2027)

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Bærekraft, digitalisering og inkludering

  Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027. 

  Det kjennetegnes fortsatt av kvalitet og eksellense, men programmet har også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. 

  Les mer om Erasmus+

  Andre prosjekter som får støtte

  Prosjekteksempel
  01.02.2019

  Verden trenger flere og bedre optikere

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempler

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer