Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE)

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i aktivitetene i EUs utdanningsprogram Erasmus+ må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Søknadsfrist: 26. mai 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Norske universitet, høyskoler og fagskoler.

  Hva kan du søke støtte til?

  For å kunne delta i Erasmus + programmet må institusjonen først søke om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

  ECHE er et kvalitetsrammeverk for aktivitetene innenfor Erasmus+-programmet. Charteret inneholder en rekke prinsipper som universitetene og høyskolene forplikter seg til å overholde. Charteret inneholder også en rekke spesifikke forpliktelser institusjonene har ovenfor deltagere før, under og etter et mobilitetsopphold.

  Charteret bidrar til å kvalitetssikre de aktivitetene som institusjonene deltar i. Det blir lagt vekt på at institusjonen klarer å koble deltakelsen i Erasmus+ med sin egen strategi for internasjonalisering. 

  Les charteret og finn mer informasjon på Europakommisjonen sine nettsider.

  Slik søker du

  Forenklet prosess

  Institusjoner som allerede har ECHE fra programperioden 2014-2020, og som har vært aktive i en av de tre siste utlysningene i Erasmus+ 2017-2020, vil gjennomgå en forenklet fornyelsesprosess av sitt ECHE. Aktuelle institusjoner har fått informasjon fra Diku direkte om dette. 

  Full prosess

  Nye institusjoner eller inaktive ECHE-institusjoner må gjennomgå en full søknadsprosess. 

  Søknadsskjema for begge prosesser, samt søknadsveiledning og obligatoriske vedlegg ligger på EACEA sine nettsider. Vær oppmerksom på at du velger riktig søknadskjema for din institusjon.

  Slik endrer du inneværende charter

  Informasjon om hvordan du går frem for å endre status i nåværende charter i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, navn på institusjonen, LEAR-koordinator og/eller Erasmus+-koordinator, finner du på EACEA sin nettside.  

  Melding om endring sender du på e-post både til Diku (erasmus@diku.no) og Europakommisjonen (EACEA-ECHE@ec.europa.eu). 

  For beskjed om fusjon/endring sender du skjemaet Institutional profile change of status of the higher education institution først til Diku. 

  Slik rapporterer du

  Det stilles ikke rapporteringskrav.

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.

  Kontakt

  erasmus@diku.no