Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE)

Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i aktivitetene i EUs utdanningsprogram Erasmus+ må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education (ECHE).

Søknadsfrist: 26. mai 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Norske universitet, høyskoler og fagskoler.

  Hva kan du søke støtte til?

  For å kunne delta i Erasmus + programmet må institusjonen først søke om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Dette er nytt for programperioden 2014-2020, og institusjoner som har deltatt i programmet før 2014 må også søke og få innvilget ECHE for å kunne delta i den inneværende perioden.

  ECHE er et kvalitetsrammeverk for aktivitetene innenfor Erasmus+-programmet. Charteret inneholder en rekke prinsipper som universitetene og høyskolene forplikter seg til å overholde. Charteret inneholder også en rekke spesifikke forpliktelser institusjonene har ovenfor deltagere før, under og etter et mobilitetsopphold.

  Charteret bidrar til å kvalitetssikre de aktivitetene som institusjonene deltar i. Det blir lagt vekt på at institusjonen klarer å koble deltakelsen i Erasmus+ med sin egen strategi for internasjonalisering. 

  Les charteret og finn mer informasjon på Europakommisjonen sine nettsider.

  Slik søker du

  Institusjoner som allerede har ECHE fra programperioden 2014-2020, og som har vært aktive i en av de tre siste utlysningene i Erasmus+ 2017-2020, vil gjennomgå en forenklet fornyelsesprosess av sitt ECHE. Aktuelle institusjoner har fått informasjon fra Diku direkte om dette. 

  Nye institusjoner eller inaktive ECHE-institusjoner må gjennomgå en full søknadsprosess. Lenke til søknadsskjema, søknadsveiledning og obligatoriske vedlegg ligger på EACEA sine nettsider.

  Søknad sendes direkte til Europakommisjonens Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

  Charteret tildeles for hele programperioden 2021-2027.

  Slik endrer du inneværende charter

  Informasjon om hvordan du går frem for å endre status i nåværende charter i forbindelse med sammenslåinger eller splitting av institusjoner, navn på institusjonen, LEAR-koordinator og/eller Erasmus+-koordinator, finner du på EACEA sin nettside.  

  Melding om endring sender du på e-post både til Diku (erasmus@diku.no) og Europakommisjonen (EACEA-ECHE@ec.europa.eu). 

  For beskjed om fusjon/endring sender du skjemaet Institutional profile change of status of the higher education institution først til Diku. 

  Slik rapporterer du

  Det stilles ikke rapporteringskrav.

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.

  Kontakt

  erasmus@diku.no

  Aktuelt om Erasmus+: Charter for Higher Education (ECHE)