Erasmus+ Europeiske policyeksperimenter

Tiltaket skal støtte tverrnasjonalt samarbeid med mål om å implementere innovativ politikk. Prosjektene bør gjennomføres under ledelse av offentlige myndigheter. 

Søknadsfrist: 21. april 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  • Offentlige myndigheter (departementer eller tilsvarende) ansvarlig for utdanning og opplæring, offentlige myndigheter ansvarlig for andre sektorer (f.eks. arbeidsliv, ungdom, helse, e.l.) dersom de har ansvar for området eksperimentet skal handle om. 
  • Offentlige eller private organisasjoner som jobber innen utdanning, opplæring eller andre relevante sektorer.
  • Offentlige eller private organisasjoner som drifter tverrsektorielle aktiviteter knyttet til utdanning og opplæring i andre sektorer (f.eks. frivillige organisasjoner, rådgivingstjenester, e.l.). 

  Hva kan du søkes støtte til?

  Tiltaket har følgende mål:

  • Fremme tverrnasjonalt samarbeid og gjensidig læring mellom offentlige myndigheter på høyt nivå for å oppnå bedring og innovasjon i utdannings- og opplæringssektoren på systemnivå.
  • Bedre tilfang og analyse av data for å sikre en vellykket implementering av innovative tiltak.
  • Legge til rette for at effektive innovative tiltak kan overføres til andre, og oppskaleres.

  Slik søker du

  Erasmus+ Europeiske policyeksperimenter er en utlysning innenfor hovedtiltaket Policy (KA3).

  Policy er et overordnet, strategisk tiltak som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien. Tiltaket inneholder en rekke virkemidler som lyses ut utenom den generelle årlige utlysningen for Erasmus+. 

  Policy er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.