Erasmus+ Europeiske universiteter

Erasmus+ gir støtte til allianser mellom universiteter i programlandene for å skape fyrtårn for høyere utdanning i Europa. De Europeiske universitetene skal utvikle en felles langtidsstrategi for utdanning, styrke koblingen mellom utdanning, forskning og innovasjon og tilby grader som kombinerer studier i flere land.

Søknadsfrist: 26. februar 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Søkeren må være en høyere utdanningsinstitusjon i et programland.

  En søknad må i tillegg inkludere minst tre høyere utdanningsinstitusjoner fra minst tre programland.

  Alle typer organisasjoner som er aktive innenfor utdanning, opplæring, forskning og innovasjon, eller i arbeidslivet kan delta som assosiert partner i alliansen. 

  Hva kan søkes støtte til?

  En allianse kan søke støtte til følgende aktiviteter:

  • Teste ulike innovative og strukturelle modeller for å bidra til visjonen om "Europeiske universitet" med felles langtidsstrategi på tvers av allianse, europeiske tverrnasjonale campus og europeiske utfordringsbaserte kunnskapsskapende lag
  • Utviklingen av en felles styringsstruktur
  • Lønnskostnader for implementere aktivitetene som er relevante for visjonen 

  Målet med programmet er å styrke konkurranseevnen til europeisk høyere utdanning.

  Programmet gir inntil 5 millioner euro i støtte per Europeiske universitet. Støtten gjelder for en 3-årsperiode.

  Slik søker du

  Europeiske universiteter (European Universities på engelsk) er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

  En høyere utdanningsinstitusjon fra et EU-programland søker om tilskudd på vegne av hele alliansen hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

  Diku er norsk kontaktpunkt for tiltaket. Vi ønsker å bidra til økt norsk deltagelse og gjennomslag innenfor kunnskapsallianser. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og veiledning i søknadsprosessen. 

  Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser:

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer