Erasmus+ Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt

Tiltaket støtter tverrnasjonale prosjekter som jobber med å identifisere, teste, utvikle eller vurdere innovative politiske tilnærminger, som kan ha potensiale til å bli en del av europeisk utdannings- og opplæringspolitikk. 

Søknadsfrist: 19. mars 2019 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  • Offentlige og private organisasjoner som jobber innen utdanning, opplæring, ungdom eller andre tilsvarende sektorer, 
  • Organisasjoner som jobber tverrsektorielt (deriblant kulturelle organisasjoner, handelsorganisasjoner og organisasjoner som jobber med sivilsamfunn)

  Hva kan du søkes støtte til?

  Hovedmålet for utlysningen er:

  • å fremme innovasjon i utdanning og opplæring gjennom europeisk samarbeid, både på politisk og praktisk nivå
  • å sette viktige brukergrupper i stand til å utvikle og å strømlinjeforme politisk innovasjon

  Prosjektene skal utvikle og teste nye ideer utover det som allerede finnes, og bør potensielt kunne føre til innovativ politikk og praksis. De bør være mulige å implementere, og kunne føre til faktiske forbedringer på feltet. 

  Søknaden må dekke minst en av seks prioriteringer: 

  1. grunnleggende ferdigheter til voksne med lave ferdigheter
  2. utarbeide og vurdere effektiviteten av videreutdanning for nåtidens og fremtidens behov for ferdigheter
  3. fremme innovativ teknologi for karriereveiledning
  4. fremme innovative og tverrsektorielle tilnærminger til STEAM-undervisning i utdanning
  5. fremme bruk av selvreflekterende verktøy for å støtte innovasjon og systemisk endring i utdannings- og opplæringsinstitusjoner
  6. høyere utdanning – nå målene i den digitale utdanningsplanen, og se på læringsutbytte

  Policyorienterte prosjekter i Erasmus+ forventes å kunne påvirke og skape virkning på systemnivå, ikke bare i organisasjonene som deltar i prosjektet. Søkere må kunne vise til hvordan de skal få til en slik effekt, for eksempel gjennom samarbeid med relevante offentlige myndigheter.

  Slik søker du

  Erasmus+ Fremtidsrettede samarbeidsprosjekt er en utlysning innenfor hovedtiltaket Policy (KA3).

  Policy er et overordnet, strategisk tiltak som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien. Tiltaket inneholder en rekke virkemidler som lyses ut utenom den generelle årlige utlysningen for Erasmus+. 

  Policy er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Forward-Looking Cooperation Projects 

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.