Erasmus+ Kapasitetsbygging

Gjennom Kapasitetsbyggingsprosjekter i Erasmus+ kan høyere utdanningsinstitusjoner og andre relevante organisasjoner i program- og partnerland, samarbeide om modernisering og internasjonalisering av høyere utdanning. Prosjektene kan rette seg mot institusjons- eller systemnivå i partnerlandene. Neste utlysning er ventet høsten 2021, med søknadsfrist i 2022.

Søknadsfrist: 5. februar 2020 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  Et partnerskap/konsortium må bestå av:

  • Minst to programland med minst én høyere utdanningsinstitusjon fra hvert land.
  • Minst ett partnerland med minst tre høyere utdanningsinstitusjoner. Hvis det er flere partnerland, må det være minst to høyere utdanningsinstitusjoner fra hvert av disse.
  • Totalt må det være minst like mange høyere utdanningsinstitusjoner fra partnerlandssiden som fra programlandene.

  Nærmere detaljer om krav til sammensetting av konsortiet finner man i Erasmus+ Programme guide.

  Hva kan du søke støtte til?

  Kapasitetsbyggingsprosjekter kan ta to former:

  • Kapasitetsbygging på institusjonsnivå (Joint Projects) retter seg i hovedsak mot høyere utdanningsinstitusjoner i utvalgte partnerland. Her kan man søke om tilskudd til aktiviteter som: utvikling av læreplaner, utvikling av styrings- og ledelsessystemer samt oppbygging av samarbeidsnettverk mellom høyere utdanningsinstitusjoner og relevante aktører.
  • Kapasitetsbygging på systemnivå (Structural projects) retter seg mot nasjonale høyere utdanningssystemer og utdanningspolitikk i utvalgte partnerland. Aktiviteter kan omfatte politikkutvikling, styrings- og ledelsessystemer samt styrking av relasjoner mellom høyere utdanningssystem og øvrige aktører. I prosjekter som retter seg mot systemnivå, må utdanningsmyndighetene i partnerlandene inngå som fullverdig partner i prosjektet.
  • Prosjektperiode: 2 til 3 år.
  • Støttebeløp: fra EUR 500 000 til EUR 1 000 000.

  Slik søker du

  Kapasitetsbygging er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. Utlysningen publiseres normalt i løpet av oktober hvert år, med søknadsfrist i begynnelsen av februar påfølgende år.

  Søknaden sendes til Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Frequently Asked Questions (PDF) 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette tilsvarer om lag 265 milliarder kroner, en fordobling fra forrige programperiode. 

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Hvem deltar?  

  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i alle tiltakene i Erasmus+ på lik linje med de 27 medlemslandene i EU. 

  Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Disse seks landene omtales i programdokumentene som «third countries associated to the programme». 

  Øvrige land kan under bestemte vilkår delta i enkelte tiltak. Disse landene omtales i programdokumentene som «third countries not associated to the programme». 

  Inkludering, digitalisering og grønn profil 
  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.  

  Inkludering er ett av de viktigste prioriteringene i Erasmus+. Det innebærer blant annet at enda flere og bredere målgrupper skal få mulighet til å delta. 

  Digitalisering er en annen viktig prioritering, og digitale løsninger får økt fokus. I tillegg vil bærekraft og en grønn profil være gjennomgangstemaer i det nye programmet.  

  Samtidig vil kvalitet og eksellense være fremtredende. Det åpnes derfor for flere muligheter der erfarne programdeltakere kan søke om midler til store og komplekse prosjekt. 

  Mottoet er «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt fra forrige programperiode, men mye vil også fortsette som før. 

  Diku og Bufdir 
  Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

  Programmets totalbudsjett er altså hele 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Om lag 75 prosent av midlene lyses ut desentralt – av nasjonalkontorene i programlandene. For Norges del betyr det Diku og Bufdir. De resterende midlene lyses ut og forvaltes sentralt av Europakommisjonen.  

  Les mer om Erasmus+

  Andre prosjekter som får støtte

  Prosjekteksempel
  01.02.2019

  Verden trenger flere og bedre optikere

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempler

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer