Erasmus+ Kunnskapsallianser

Kunnskapsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter for høyere utdanning og arbeidslivet. Alliansene skal bidra til innovasjon i utdanning og arbeidsliv, i tillegg til å styrke kompetansen om entreprenørskap. 

Søknadsfrist: 26. februar 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Alle typer organisasjoner kan søke. 

  Et kunnskapsallianse må bestå av:

  • minst seks organisasjoner fra tre programland
  • minst to høyere utdanningsinstitusjoner
  • minst  to virksomheter 

  Virksomheter er definert i Erasmus+ som offentlige og private foretak som driver med økonomisk virksomhet. Alle typer organisasjoner kan delta som både partnere eller stå som koordinator.

  Organisasjoner fra land utenfor programlandene kan også delta som partner (ikke som koordinator). Vilkåret er at denne partneren gir en tydelig merverdi for prosjektet. 

  Hva kan søkes støtte til?

  En Kunnskapsallianse kan støtte følgende aktiviteter: 

  • Innovasjonsprosjekter mellom høyere utdanning og arbeidslivet. Dette kan inkludere utvikling av nye undervisningsformer, utdannings- og opplæringsprogrammer i arbeidslivet (livslang læring), skape innovative  løsninger i på utfordringer innenfor et bestemt og utvikle felt, innovative produkter og prosesser
  • Styrke innovasjons- og entreprenørskapskompetanse, gjennom for eksempel utvikling av nye emner og studieprogrammer som er rettet mot praksisfeltet og utvikling av tjenester, produkter osv.
  • Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom utdanning og arbeidslivet, og på tvers av fag og sektor. Eksempel på aktiviteter er å legge en del av et studie i en virksomhet, gjesteforelesninger, og utveksling av studenter, forskere og ansatte i virksomhetene.

  Slik søker du

  Kunnskapsallianser er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Koordinatoren søker på vegne av hele alliansen hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel.

  Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Erasmus+ Programme guide

  Erasmus+ Project Results Platform

  Veiledning og FAQ 

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Dette tilsvarer om lag 265 milliarder kroner, en fordobling fra forrige programperiode. 

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Hvem deltar?  

  Gjennom EØS-avtalen deltar Norge fullt ut i alle tiltakene i Erasmus+ på lik linje med de 27 medlemslandene i EU. 

  Erasmus+-landene inkluderer i tillegg til EUs medlemsland de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. Disse seks landene omtales i programdokumentene som «third countries associated to the programme». 

  Øvrige land kan under bestemte vilkår delta i enkelte tiltak. Disse landene omtales i programdokumentene som «third countries not associated to the programme». 

  Inkludering, digitalisering og grønn profil 
  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.  

  Inkludering er ett av de viktigste prioriteringene i Erasmus+. Det innebærer blant annet at enda flere og bredere målgrupper skal få mulighet til å delta. 

  Digitalisering er en annen viktig prioritering, og digitale løsninger får økt fokus. I tillegg vil bærekraft og en grønn profil være gjennomgangstemaer i det nye programmet.  

  Samtidig vil kvalitet og eksellense være fremtredende. Det åpnes derfor for flere muligheter der erfarne programdeltakere kan søke om midler til store og komplekse prosjekt. 

  Mottoet er «evolusjon, ikke revolusjon». Det innebærer at noe er nytt fra forrige programperiode, men mye vil også fortsette som før. 

  Diku og Bufdir 
  Diku er nasjonalt kontor for utdannings-, opplærings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom).

  Programmets totalbudsjett er altså hele 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. Om lag 75 prosent av midlene lyses ut desentralt – av nasjonalkontorene i programlandene. For Norges del betyr det Diku og Bufdir. De resterende midlene lyses ut og forvaltes sentralt av Europakommisjonen.  

  Les mer om Erasmus+

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer