Erasmus+ Sektorallianser

Programmet skal legge til rette for at fag- og yrkesopplæringa er oppdatert og konkurransedyktig i forhold til utviklingen i arbeids- og næringslivet. Fokus er på oppdatering av yrkesfag, innovasjon og utvikling av framtidsrettet kompetanse.

Søknadsfrist: 28. februar 2019 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  Alle typer organisasjoner kan søke så lenge de er involvert med utdanning og opplæring innenfor yrkes- og fagopplæringen.

  • fag- og yrkesopplæring
  • fagskoler
  • høyskoler og universitet
  • arbeids- og næringsliv
  • andre private og offentlige aktører som arbeider med yrkesfagutdanning

  Hva kan søkes støtte til?

  Det er mulig å søke på tre ulike tiltak innenfor Sektorallianser - kalt 'lots'

  • Lot 1: Sektorallianser til utvikling av yrkesfaglige fremragende sentre (platforms)

   Det kan gis midler til utvikling av faglig innhold innenfor gitte fag der en kobler dette opp mot behov og strategi på lokalt og regionalt nivå, gjerne sammen med innovasjon. Utvikling av det faglige innholdet bør følge samme framgangsmåte og aktiviteter som er beskrevet under i Lot 2. Prosjektene fokuserer på samarbeid mellom ulike lokale, regionale og internasjonale partnere, hvor en kan samarbeide om etablering av innovasjonshub, demonstrasjonssentra, inkubatorer, forskning, rådgiving og mer.

   Lot 1-prosjekter må ha minst åtte partnere fra minst fire programland. Minst tre partnere må være utdanningsinstitusjoner og tre fra industri/næring/bransjeorganisasjoner. Prosjektene kan vare i to år, og kan få innvilget maks 1 million euro i støtte. Totalbudsjettet er på 4 millioner euro.

  • Lot 2: Sektorallianser for å designe og levere læreplaner innen europeisk fag- og yrkesopplæring
   Design:
   • utvikling av læreplaner knyttet til identifiserte ferdighetsmangler innen fag- og yrkesopplæring
   • spesifisering av opplæringsinnhold for å møte EQF- og ECVET-krav (læringsutbytte)
   • integrering av arbeidspraksislæring i ny fag- og yrkesopplæring. Utvikling av entreprenørtankesett
   • anvendelse av EQUAVET-prinsippene for kvalitetssikring
   • integrering av digitale ferdigheter i læreplandesign
   • integrering av nye undervisnings- og læringsmetoder
   Leveranse:
   • leveranse av europeiske læreplaner for spesifikke yrker basert på arbeidsmarkedsbehov
   • implementering av perioder med praksisbasert læring i læreplaner
   • implementering av nye undervisnings- og læringsmetoder som er tilpasset nye ferdigheter og spesielle målgrupper innenfor et bestemt yrke
   • godkjenning og autorisering av læringsutbytte ved implementering av ECVET prinsipper
   • Lot 2-prosjekter må ha minst åtte partnere fra minst fire programland. Minst tre partnere må være utdanningsinstitusjoner og tre fra industri/næring/bransjeorganisasjoner Prosjektene kan vare i to eller tre år. Maks støtte er henholdsvis 700.000 euro (2 år) og 1 million euro (3 år). Det er satt av totalt 3,5 million euro til LOT 2-prosjekter.
  • Lot 3: Implementering av nye, strategiske tilnærminger (Blueprint) innenfor utvalgte næringer med mål om å forbedre og utvikle ferdigheter og kompetanse i næringene

   Lot 3-prosjekter skal også utforme klare strategier og tiltak for å bøte på ferdighets- og kompetansemangler. Det er valgt ut seks pilotnæringer:

   1. Batteries for electro-mobility
   2. Bio-economy, new technologies & innovation in agriculture 
   3. Defence technologies 
   4. Digitalisation of the energy value chain 
   5. Energy-intensive industries/industrial symbiosis
   6. Microelectronic manufacturing & design

   Lot 3-prosjekter må ha minst 12 partnere som dekker minimum åtte programland. Fem av disse 12 må være bedrifter og/eller næringsaktører, og minst fem må være fra undervisningssektoren. Det er mulig å søke opp til 4.000.000 euro (4 år) og det vil bli valgt maks ett prosjekt fra hver av de seks sektorene. Totalbudsjettet er på 24 millioner euro.

   

  Slik søker du

  Sektorallianser er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

  Søknad sendes til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Slik rapporterer du

  Rapportering gjøres til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. Les mer om rapportering på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  • Erasmus+ programme guide
  • Erasmus+ Project results platform

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.