Erasmus+ Sektorallianser

Programmet skal legge til rette for at fag- og yrkesopplæringa er oppdatert og konkurransedyktig i forhold til utviklingen i arbeids- og næringslivet. Fokus er på oppdatering av yrkesfag, innovasjon og utvikling av framtidsrettet kompetanse.

Søknadsfrist: 26. februar 2020 innen kl 17:00

  Hvem kan søke?

  Alle typer organisasjoner kan søke så lenge de er involvert med utdanning og opplæring innenfor yrkes- og fagopplæringen.

  • fag- og yrkesopplæring
  • fagskoler
  • høyskoler og universitet
  • arbeids- og næringsliv
  • andre private og offentlige aktører som arbeider med yrkesfagutdanning

  Hva kan søkes støtte til?

  Det er mulig å søke på tre ulike tiltak innenfor Sektorallianser - kalt 'lots'

  • Lot 1:Sektorallianser for å designe og levere læreplaner innen europeisk fag- og yrkesopplæring

   Lot 1-prosjekter skal fremje betre samsvar mellom utdanning og behova ute i nærings- og arbeidslivet. Gjennom prosjekta skal ein gjennom samarbeid utvikle nytt innhald innanfor yrkes- og fagopplæringa, og også utvikle undervisningsmetodar – spesielt med vekt på praksisbasert opplæring slik som til dømes lærlinge-ordningar.

   Døme på tiltak i Lot 1-prosjekt kan vere:

   • utvikling av læreplanar knytt til identifiserte ferdighetsmanglar innafor fag- og yrkesopplæring
   • spesifisering av opplæringsinnhald for å møte EQF- og ECVET-krav (læringsutbytte)
   • integrering av arbeidspraksislæring i ny fag- og yrkesopplæring. Utvikling av entreprenørtankesett
   • anvendelse av EQUAVET-prinsippa for kvalitetssikring
   • integrering av digitale ferdigheiter i læreplandesign
   • integrering av nye undervisnings- og læringsmetodar

    

   Leveranse:

   • leveranse av europeiske læreplanar for spesifikke yrke basert på arbeidsmarknadsbehov
   • implementering av periodar med praksisbasert læring i læreplaner
   • implementering av nye undervisnings- og læringsmetodar som er tilpassa nye ferdigheter og spesielle målgrupper innanfor eit bestemt yrke
   • godkjenning og autorisering av læringsutbytte ved implementering av ECVET prinsipp

    

   Lot 1-prosjekt må ha minst åtte partnere fra minst fire programland. Minst tre partnere må være utdanningsinstitusjoner og tre fra industri/næring/bransjeor

  • Lot 2: Implementering av nye, strategiske tilnærminger (Blueprint) innenfor utvalgte næringer med mål om å forbedre og utvikle ferdigheter og kompetanse i næringene

   Dette er store prosjekt som byggjer på tankesettet i Lot 1, og som er meir overbyggande tilnærming for sektorane som er valgt. I prosjekta skal ein utforme klare strategier og tiltak for å bøte på ferdighets- og kompetansemanglar. Ulike sektorar vert valt vart år og i 2020 er det fokus på seks ulike sektorar:

   • Teknologi innanfor kryptovaluta (Blockchain)
   • Kulturarv
   • Cybersikkerheit
   • Tog-logistikk/forsyningar og andre transportnæringar
   • Programvareutvikling og tenester 
   • Integrering av sosiale verksemder 

    

   Lot 2-prosjekter må ha minst 12 partnere som dekjer minimum åtte programland. Fem av desse 12 må vere verksemder og/eller næringsaktørear, og minst fem må vere frå undervisningssektoren.

   Det er mulig å søke opp til 4.000.000 euro (4 år) og det vil bli valt maks ett prosjekt frå kvar av dei seks sektorane. Totalbudsjettet er på 24 millioner euro.
    

   

  Slik søker du

  Sektorallianser er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.

  Søknad sendes til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Søknadsskjema blir gjort tilgjengelig fortløpende.

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Slik rapporterer du

  Rapportering gjøres til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. Les mer om rapportering på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg tilbys det veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

  Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder euro for perioden 2021-2027.

  Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.  

  Bærekraft, digitalisering og inkludering

  Grønn og digital omstilling, inkludering og mangfold er overgripende prioriteringer som skal prege aktivitetene i Erasmus+ 2021-2027. 

  Det kjennetegnes fortsatt av kvalitet og eksellense, men programmet har også et mål om å nå ut til mindre erfarne søkere. Det skal være enkelt å søke midler gjennom Erasmus+. 

  Les mer om Erasmus+

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer