Erasmus+ Sosial inkludering og felles verdier: bidrag fra utdannings- og opplæringssektoren

Tiltaket skal bidra til utvikling og implementering av innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier.

Søknadsfrist: 26. februar 2019 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  • Offentlige og private organisasjoner som jobber innen utdanning, opplæring, ungdom eller andre tilsvarende sektorer, 
  • organisasjoner som jobber tverrsektorielt (deriblant kulturelle organisasjoner, handelsorganisasjoner, og organisasjoner som jobber med sivilsamfunn)

  Hva kan du søkes støtte til?

  Prosjektene må falle inn under en av to generelle målsetninger:

  1. spredning og/eller oppskalering av god praksis (særlig fra lokalt nivå) på inkluderende læring og fremming av felles verdier
  2. utvikling og implementering av innovative metoder og praksis for å fremme inkluderende utdanning og felles verdier

  I tillegg må prosjektene ta for seg minst én av følgende spesifikke målsetninger:

  • fremme læring av sosiale og sivile ferdigheter, fremme kunnskap om og eierskap til verdier og grunnleggende rettigheter
  • fremme inkluderende utdanning og opplæring, utdanning av vanskeligstilte elever/studenter og mangfold blant lærere
  • fremme kritisk tenkning og medieforståelse blant elever/studenter, foreldre og lærere
  • støtte inkludering av nyankomne migranter gjennom utdanning av høy kvalitet, inkludert godkjenning av tidligere opplæring
  • fremme digitale ferdigheter og kompetanse blant grupper som har lav digital tilgang (inkludert eldre, innvandrere og unge fra vanskeligstilt bakgrunn) gjennom samarbeid mellom skole, næringsliv og uformell sektor, som for eksempel bibliotek. 

  Policyorienterte prosjekter i Erasmus+ forventes å kunne påvirke og skape virkning på systemnivå, ikke bare i organisasjonene som deltar i prosjektet. Søkere må kunne vise til hvordan de skal få til en slik effekt, for eksempel gjennom samarbeid med relevante offentlige myndigheter.

  Slik søker du

  Erasmus+ Sosial inkludering og felles verdier: bidrag fra utdannings- og opplæringssektoren er en utlysning innenfor hovedtiltaket Policy (KA3).

  Policy er et overordnet, strategisk tiltak som skal legge til rette for og forsterke satsningene på utdanning og innovasjon i EU, slik som Europa 2020 og den europeiske ungdomsstrategien. Tiltaket inneholder en rekke virkemidler som lyses ut utenom den generelle årlige utlysningen for Erasmus+. 

  Policy er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. 

  Søknad sendes til Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

  Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

  Prosjektetableringsstøtte

  Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning. Les mer om prosjektetableringsstøtte.

  Dokumenter og ressurser

  Mer om Erasmus+

  Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning, og voksenopplæring.

  Noen av de mest sentrale satsingsområdene er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro for perioden 2014-2020 er Erasmus+ verdens største utdanningsprogram.

  Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland, og Diku er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet. I 2016 lanserte Kunnskapsdepartementet en strategi for norsk deltakelse i utdanningsdelen av Erasmus+ for 2014-2020. Les Dikus nasjonale handlingsplan for hvordan vi skal nå disse målene.  

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet (Aktiv Ungdom). 

  Les mer om Erasmus+.