Fleksible utdanningstilbud

Diku lyser ut midler til utvikling og drift av fleksible og relevante utdanningstilbud i høyere utdanning, som kan gis utenfor campus. Omstillingshastigheten i arbeidslivet øker, og mange har behov for å fornye eller endre sin kompetanse. Utdanningstilbudene i denne ordningen skal derfor kunne treffe både førstegangssøkere til høyere utdanning og de som har behov for å bygge på eksisterende kompetanse.

Vi planlegger for en ny utlysning i 2022.

Søknadsfrist: 22. mars 2021 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  Akkrediterte universiteter, høyskoler og vitenskapelige høyskoler kan søke om midler.

  Se opptak og presentasjoner fra søkerwebinar 3. februar 2021.

  Ny utlysning i 2022

  Vi planlegger for en ny utlysning i 2022.

  Regjeringen tar sikte på å opprette to nye søknadsbaserte ordninger, jf. regjeringens strategi for desentralisert og fleksibel utdanning: et distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og studiesenterlignende aktører. Et program for omstilling av arbeidstakere på tvers av bransjer er også under vurdering i departementet. Direktoratet skal vurdere innretningen på og sammenhengen mellom de ulike søknadsbaserte ordningene for fleksible utdanningstilbud, herunder vurdere innretningen på og retningslinjer for nye ordninger.

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil få ytterligere føringer for dette arbeidet i løpet av høsten 2021.

  Hva kan søkes støtte til?

  Midlene kan brukes til:

  • Lønn og frikjøp for ansatte ved UH-institusjoner og samarbeidspartnere
  • Spredningsaktiviteter
  • Innkjøp av tjenester
  • Reisekostnader for prosjektdeltakere
  • Utvikling og drift av studietilbud

  Det er ikke anledning til å benytte midler til betydelige investeringer i utstyr, eller reisestipend til studenter.

  Slik søker du

  Søknaden må skrives på norsk og leveres gjennom Dikus søknadsplattform Espresso innen søknadsfristens utløp. Søknaden må være komplett ved levering. 

  En søknad skal bestå av: 

  1. Utfylt søknadsskjema i Espresso, inkludert budsjett. 
  2. Følgebrev signert av institusjonens toppledelse (rektor, prorektor eller direktør) 

  Vedlegg skal lastes opp som én PDF-fil i Espresso.

  • Hvordan sende inn søknad
   • Søknaden leverer du elektronisk i HK-dirs søknads- og rapporteringssystem Espresso
   • Er du allerede registrert i Espresso? Logg deg inn med brukernavn (e-postadresse) og passord.  
   • Er du ikke registrert i Espresso? Klikk på «Registrer ny bruker». 

   I Espresso finner du oversikt over Dikus programmer og ordninger som har åpne søknadsfrister, og lenke for å opprette ny søknad. Klikk på lenken til ordningen du ønsker å søke på.

  • Innhold i søknad

   Se søknadsskjema i  Espresso samt fullstendig utlysning for nærmere informasjon om hva søknaden skal inneholde, inkludert krav til vedlegg.

  • Søknadsveiledning

   Trenger du veiledning underveis? Vi  tilbyr individuell veiledning helt frem til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men kan ikke lese gjennom søknadsutkast. Veiledning kan gjøres på e-post, telefon eller ansikt til ansikt. Interessert? Ta kontakt for nærmere avtale.

  Slik rapporterer du

  Institusjoner som får tildelt midler må levere framdriftsrapporter, regnskap for prosjektet og en sluttrapport etter gjennomføring av prosjektet.

  Institusjonene skal rapportere inn data fra utdanningene til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) i tråd med gjeldende retningslinjer. Tilskuddet fra Diku skal i denne sammenhengen ikke regnes som ekstern finansiering, og det vil bli gitt resultatbasert uttelling for studiepoeng og eventuelt kandidater tilsvarende som for utdanninger finansiert over institusjonenes rammebevilgning. Tilskuddet kan også utgjøre grunnlag for uttelling i BOA-indikatoren.

  Juridisk informasjon

  • Klageadgang

   Klageadgang

   Dersom du mener at Dikus vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvingen, så kan du klage på vedtaket. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan man kan gå frem for å fremme en klage, og hvordan denne vil bli behandlet av Diku.

   Hvilke vedtak kan påklages?

   Dikus vedtak om avvisning av eller avslag på en søknad om tildeling av midler kan påklages. I tillegg kan avvisnings- og avslagsvedtak knyttet til innsynsbegjæringer påklages.

   Med avvisning av en søknad menes at søknaden ikke tas under realitetsbehandling fordi den er funnet å ha formelle feil eller mangler, f.eks. at den er innlevert etter søknadsfristen, eller at den bryter andre formelle krav som gjelder for den aktuelle søknadstypen. Med avslag på en søknad menes at søknaden etter realitetsbehandling ikke er blitt innvilget eller ikke innvilget fullt ut, f.eks. fordi søknaden som følge av mangler/svakheter ikke nådde opp i konkurransen om midler.

   Hvilke grunnlag kan en klage støttes på?

   En klage over vedtak knyttet til en søknad om tildeling av midler kan kun begrunnes med at avvisningen eller avslaget skyldes en formell saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av det faglige skjønn som ligger til grunn for vedtaket.

   Med formelle saksbehandlingsfeil menes brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen, eller Dikus egne bestemmelser om behandlingsmåten for søknader slik disse fremgår i informasjon gitt i tilknytning til den aktuelle søknadsprosess.

   Med faglig skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet som Diku foretar, basert på de faglige, strategiske, geografiske og politiske prioriteringer som reflekteres ved vurderingskriteriene i utlysningen, og på søknadens relative styrke sett opp mot de øvrige søknader som konkurrerer om de samme midler/goder.

   Med vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av faglig skjønn menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, eller at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

   Det presiseres for øvrig at det ikke er adgang til å supplere den opprinnelige søknaden med nye eller utdypende opplysninger ved fremsettelsen av en klage (f.eks. supplering av beskrivelser av prosjekt, tiltak, kvalifikasjoner, målsettinger, etc.). Eventuelle slike supplerende opplysninger vil bli sett bort fra i omgjørings- og klagevurderingen.

   Hvordan går man frem for å påklage et vedtak?

   En klage må fremsettes for Diku innen klagefristen, og være signert av en person som har myndighet til å representere den person/institusjon som er part i saken vedtaket gjelder. Klagen må angi hvilket vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i vedtaket. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

   Fristen for å påklage et avvisnings- eller avslagsvedtak er 3 uker, regnet fra den virkedag da søkeren mottok vedtaket. Fristen utløper på samme virkedag i den tredje påfølgende uke. Dersom utløpsdagen er en helgedag, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

   Hvordan vil klagen behandles av Diku?

   Etter at Diku har bekreftet mottak av en klage, så vil Diku så snart som mulig foreta en vurdering av om klagegrunnene gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen anses begrunnet, vil Diku kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i søkers favør.

   Hvis Diku ikke finner klagen begrunnet, vil Diku sende klager en begrunnet avgjørelse for hvorfor klagen ikke ledet til omgjøring. Dersom klager ønsker å opprettholde klagen etter å ha mottatt denne begrunnelsen, så vil Diku på søkers oppfordring og uten unødig opphold oversende saken til rett klageinstans. Klager vil da også kunne supplere sine klagegrunner i lys av begrunnelsen fra Diku.

   Hvem som er rett klageinstans beror på hvem som er administrativt ansvarlig for det aktuelle programmet. For de fleste programmer vil det være enten Kunnskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. 

   Klagesaker søkes behandlet så snart som mulig, og Diku har som mål å besvare alle klagehenvendelser innen 3 uker fra mottak.

   Se videre:

  • Offentlighet og innsyn

   Offentlighet og innsyn

   Diku forvalter betydelige offentlige midler til tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Å forvalte offentlige midler fører med seg et stort ansvar, både med hensyn til korrekt og etterrettelig bruk av midlene, og å arbeide effektivt og målrettet for å sikre at midlene gir best mulig resultat for fellesskapet. Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte.

   Offentlighet i Dikus forvaltning

   Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk rett. Reglene om innsyn for allmennheten fremgår i første rekke av lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova, offl.), mens de som er part i en konkret sak også kan ha rett til såkalt partsinnsyn under lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.).

   Utgangspunktet under disse lovene er åpenhet og tilgang. Likevel kan andre hensyn i enkelte tilfeller begrunne at innsyn i visse dokument og opplysninger begrenses, midlertidig (utsatt innsyn) eller permanent (innsynsnekt). Slike unntak kan bl.a. være forankret i taushetsplikt, personvernhensyn, konfidensialitetsregler, og administrative behov for å sikre en god og effektiv saksbehandling. 

   Vi vurderer om slike hensyn gjør seg gjeldende når vi mottar en begjæring om innsyn. Dikus mål er å praktisere så mye offentlighet rundt vår forvaltning som mulig, og at unntak fra innsynsretten kun skal hvor det har hjemmel i lov eller forskrift, og anses strengt nødvendig.  
    

   Innsyn for parter (partsinnsyn)

   Som part i en forvaltningssak har man normalt rett til å gjøre seg kjent med de dokumenter som hører til saken, jf. fvl. § 18. Det gjelder likevel visse unntak fra dette, jf. fvl. §§ 18a-c, 19 og 20.

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om partsinnsyn, anbefaler vi deg å sende kravet til post@diku.no. I begjæringen må du oppgi saksreferanse eller annen informasjon som angir hvilken sak det er tale om, hvilken rolle du har i saken (part/partsrepresentant), samt hvilke saksdokumenter du ønsker innsyn i. Dersom du har spørsmål knyttet til slike forhold, kan du ta kontakt med den saksbehandleren som har håndtert saken hos oss.

   Begjæringer om partsinnsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet. 

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. fvl. § 21 og Kapittel IV. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se våre informasjon om klageadgang. 

   Innsyn for allmennheten (alminnelig innsynsrett)

   I kraft av offentleglova har alle fysiske og juridiske personer som hovedregel rett til å få innsyn i dokument som inngår i Dikus forvaltningsvirksomhet, jf. offentleglova (offl.) § 3. Nektelse av innsyn kan likevel skje hvor det foreligger særskilt hjemmel for å unnta dokument eller opplysninger fra slikt innsyn, jf. offentleglova Kapittel 3. Slike unntak kan gjelde for et eller flere dokument i sin helhet, eller for enkeltopplysninger i enkelte dokument som man har bedt om innsyn i. 

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om alminnelig innsyn, anbefaler vi at slike begjæringer enten sendes via vår postliste på eInnsyn, eller per e-post. Ved innsendelse per e-post, er det viktig at man tydelig angir hvilke dokumenter/saker e.l. det er man ønsker innsyn i, jf. offl. § 28. Dersom du har spørsmål når du ønsker slikt innsyn, ber vi om at du tar kontakt med våre arkivmedarbeidere. 

   Begjæringer om alminnelig innsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.  

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. offl. § 32. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se vår informasjon om klageadgang. 

   Se videre:

  • Habilitet

   Habilitet

   Reglene om habilitet skal bidra til at forvaltningsvedtak treffes på et objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Habilitetskravene skal sikre at personer som har tilknytningspunkt til en aktuell sak, som det i alminnelighet ville kunne stilles spørsmål ved, fratrer fra behandlingen av denne saken. At noen erklærer seg, eller blir erklært inhabile til å delta i en sak, betyr derfor ikke at vedkommende er å klandre for noe. Habilitetsreglene er slik sett preventivt innrettede ordensregler, som skal hindre at objektiviteten i saksbehandlingen kan trekkes i tvil. Reglene om habilitet fremgår av forvaltningsloven kapittel II

   Rutiner for å sikre habilitet i Diku

   Som en statlig tilskuddsforvalter med ansvar for fordeling av betydelige offentlige midler, er Diku svært opptatt av at saksbehandlingen vår, og avgjørelsene vi treffer, utelukkende baserer seg på relevante og korrekte fakta, og at de reflekterer et godt faglig skjønn. Som et ledd i dette, er det fast praksis i Diku at personer som skal delta i forvaltningsmessige vurderinger og avgjørelser vurderer sin egen habilitet før deltagelsen påbegynnes, jf. forvaltningsloven § 8.

   Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.). Alle eksternt engasjerte fagpersoner plikter å følge de samme rutiner som våre interne ansatte med hensyn til habilitet.  

   I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om habilitet av seksjonsledere, eventuelt med bistand fra våre jurister.

   Forhold som fører til inhabilitet

   Den sentrale regel for å vurdere habilitet er forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen skiller mellom tilknytningsforhold som leder til automatisk inhabilitet (§ 6, første avsnitt), og forhold som ut fra en nærmere vurdering kan lede til at inhabilitet konstateres (§ 6, annet avsnitt).

   De forholdene som fører til automatisk habilitet er alle knyttet til relasjonen mellom personen som skal delta i saksbehandlingen og én eller flere parter i saken (om begrepet «part», se forvaltningsloven § 2, bokstav e). Dette er normalt enkelt å fastslå, da tilknytningspunktene angår forhold som slektskap o.l.  

   Dersom ingen slike automatisk inhabiliserende forhold foreligger, kan saksbehandleren likevel være inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Diku praktiserer en streng norm ved vurderingen av om det foreligger slike særegne forhold.

   En saksbehandler vil også bli konstatert inhabil dersom hans eller hennes nærmeste leder er inhabil (såkalt «avledet inhabilitet», se § 6, tredje avsnitt).

   Konsekvenser av inhabilitet

   Bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 gjør det klart at all deltagelse i forvaltningssaker er forbudt for den som er inhabil («ugild til å …»).

   I tilfeller hvor arbeidet allerede er påbegynt når det blir klart at vedkommende er inhabil, så må personen straks avslutte sin befatning med saken og overgi den til en ny saksbehandler som er habil. Den nye saksbehandleren må da foreta en ny og selvstendig vurdering av saken, slik at eventuelle skjevheter ved den inhabile personens vurdering blir nøytralisert.

   Dersom noen som er inhabile har deltatt i saksbehandlingen frem mot et enkeltvedtak, f.eks. et vedtak om tilskudd, så vil det kunne danne grunnlag for en klage over vedtaket. Inhabilitet vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig, og at det må undergis en fornyet vurdering, jf. forvaltningsloven § 41.

   Se videre:

   Forvaltningsloven (via Lovdata.no)

  Mer om Fleksible utdanningstilbud

  Det overordnede målet for ordningen er at universiteter og høyskoler tilbyr fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus.

  Ordningen skal bidra til at tilbudene samlet sett skal kunne møte skiftende behov over tid. Det vil si at tildelingen vil være tidsbegrenset. Søknaden må beskrive hvor lenge det anslås å være behov for tilbudet. Søknaden skal være basert på reell etterspørsel etter det planlagte studietilbudet.

  Ordningen er åpen for søknader fra alle fagområder. Tilbud som møter samfunnets og arbeidslivets behov for kompetanse vil prioriteres.  

  Ved siden av denne utlysningen fra Diku lyser også Kompetanse Norge ut inntil 40 millioner utvikling og utprøving av fleksible videreutdanningstilbud.

  I meld. St 14 (2019-2020) Kompetansereformen – Lære hele livet vises det til at universiteter og høyskoler sitt samfunnsoppdrag blant annet er å tilby utdanning som arbeidslivet etterspør. Det er videre et mål for regjeringen å åpne høyere utdanning for flere slik at alle skal ha tilgang til utdanning uavhengig av livssituasjon og uavhengig av om de bor et sted der det er et studiested eller ikke, og at arbeidslivet i distriktene skal ha tilgang på kompetent arbeidskraft. 

  I Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden - Distriktsmeldingen vises det til at mange lokalsamfunn framover vil få store demografiske endringer. Denne utviklingen gjør at det kan bli utfordrende å rekruttere til mindre arbeidsmarkeder. For mange bedrifter og kommuner medfører krevende rekrutteringsgrunnlag at mulighetene begrenses. Det kan også føre til vanskeligheter med å tilby likeverdige velferdstjenester som innfrir innbyggernes behov. Tilgjengelige og relevante utdanningstilbud, også i områder med store avstander til campus, vil være sentralt for å styrke rekruttering av relevant kompetanse.

  Ofte stilte spørsmål

   

  • Kan utdanningene ligge på campus - eller må de ligge utenfor?

   Formålet med utlysningen er at universiteter og høyskoler skal kunne søke midler til å opprette fleksible studietilbud på steder der man ikke har samlet sin hovedaktivitet i dag (sentrale campus). Målet er videre at universiteter og høyskoler skal kunne tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter, som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved en universitets- eller høyskolecampus. Dersom de studietilbudene som skal utvikles er samlingsbaserte, kan undervisningen legges til en sentral campus.

  • Hva finansieres og hva finansieres ikke?

   Midlene kan brukes til: 

   • Lønn og frikjøp for ansatte ved UH-institusjoner og samarbeidspartnere
   • Spredningsaktiviteter
   • Innkjøp av tjenester
   • Reisekostnader for prosjektdeltakere
   • Utvikling og drift av studietilbud

   Det er ikke anledning til å benytte midler til betydelige investeringer i utstyr, eller til reisestipend til studenter. 

  • Kan vi søke om midler til å utvikle studietilbud utenfor vårt geografiske kjerneområde?

   Ja, det er mulig. Det er viktig at det er en åpen dialog mellom institusjonen som skal utvikle det nye tilbudet og institusjonen som har sitt geografiske kjerneområde på det aktuelle stedet. I slike tilfeller bør det også i søknaden komme fram at man har hatt en dialog mellom institusjonene.

  • Må prosjekter som får tilsagn om midler starte opp i august 2021?

   For prosjekter som får tilsagn om midler, forventer vi at det i løpet av høsten 2021 må foreligge en konkret plan for når studietilbudene skal starte opp, og hvilken effekt de nye tilbudene vil kunne forvente å ha (sett opp mot kriteriene i utlysningen).

  • Er det satt et tak på hvor stor sum et enkelt prosjekt kan søke om midler til?

   Vi har ikke satt noe tak på hvor mye et enkelt prosjekt kan søke på. Selv om det ikke er satt noe anbefalt tak på maks søknadssum, forutsetter vi selvsagt at prosjektene har satt opp et realistisk budsjett. Egenfinansieringen skal også være på minst 30 prosent av totalbudsjettet.

  • Er det lengdebegrensinger i søknadsskjemaet?

   Vi har ikke lagt opp til noen lengdebegrensning, men vi oppfordrer alle søkere til å skrive kort og konsist på alle spørsmål.

  • I utlysingen står det at utdanningstilbudene i denne ordningen skal treffe både førstegangssøkere til høyere utdanning og de som har behov for å bygge på eksisterende kompetanse. Må begge disse målgruppene treffes i det samme utdanningstilbudet?

   Nei. Ett og samme tilbud må ikke nødvendigvis tilrettelegges for begge disse målgruppene.

   

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer

  Aktuelt om Fleksible utdanningstilbud: