Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid tilbyr gjennom seminarer, samlinger og konferanser fellesfaglig opplæring for stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Søknadsfrist: Løpende

  Hvem kan søke?

  Stipendiater i program som fører fram til en doktorgrad i kunstnerisk utviklingsarbeid, samt stipendiater tatt opp i Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

  Hva er inkludert?

  • Undervisningen er fullfinansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, og er gratis for stipendiater som har fått godkjent deltakelse.
  • Forskerskolen engasjerer høyt kvalifiserte fagpersoner innen kunstnerisk utviklingsarbeid til å bidra i seminarer og på samlinger.
  • Forskerskolen dekker ikke kostnader knyttet til reise, opphold og kost for stipendiatene.

  Slik søker du

  Kontakt pku@diku.no

  Slik rapporterer du

  Det rapporteres til hver stipendiats egen institusjon, som godkjenner oppnådd samlet læringsutbytte gjennom institusjonens kvalitetssikringssystem. 

  Kontakt din institusjon for nærmere informasjon. 

  Juridisk informasjon

  • Klageadgang

   Klageadgang

   Dersom du mener at Dikus vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvingen, så kan du klage på vedtaket. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan man kan gå frem for å fremme en klage, og hvordan denne vil bli behandlet av Diku.

   Hvilke vedtak kan påklages?

   Dikus vedtak om avvisning av eller avslag på en søknad om tildeling av midler kan påklages. I tillegg kan avvisnings- og avslagsvedtak knyttet til innsynsbegjæringer påklages.

   Med avvisning av en søknad menes at søknaden ikke tas under realitetsbehandling fordi den er funnet å ha formelle feil eller mangler, f.eks. at den er innlevert etter søknadsfristen, eller at den bryter andre formelle krav som gjelder for den aktuelle søknadstypen. Med avslag på en søknad menes at søknaden etter realitetsbehandling ikke er blitt innvilget eller ikke innvilget fullt ut, f.eks. fordi søknaden som følge av mangler/svakheter ikke nådde opp i konkurransen om midler.

   Hvilke grunnlag kan en klage støttes på?

   En klage over vedtak knyttet til en søknad om tildeling av midler kan kun begrunnes med at avvisningen eller avslaget skyldes en formell saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av det faglige skjønn som ligger til grunn for vedtaket.

   Med formelle saksbehandlingsfeil menes brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen, eller Dikus egne bestemmelser om behandlingsmåten for søknader slik disse fremgår i informasjon gitt i tilknytning til den aktuelle søknadsprosess.

   Med faglig skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet som Diku foretar, basert på de faglige, strategiske, geografiske og politiske prioriteringer som reflekteres ved vurderingskriteriene i utlysningen, og på søknadens relative styrke sett opp mot de øvrige søknader som konkurrerer om de samme midler/goder.

   Med vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av faglig skjønn menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, eller at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

   Det presiseres for øvrig at det ikke er adgang til å supplere den opprinnelige søknaden med nye eller utdypende opplysninger ved fremsettelsen av en klage (f.eks. supplering av beskrivelser av prosjekt, tiltak, kvalifikasjoner, målsettinger, etc.). Eventuelle slike supplerende opplysninger vil bli sett bort fra i omgjørings- og klagevurderingen.

   Hvordan går man frem for å påklage et vedtak?

   En klage må fremsettes for Diku innen klagefristen, og være signert av en person som har myndighet til å representere den person/institusjon som er part i saken vedtaket gjelder. Klagen må angi hvilket vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i vedtaket. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

   Fristen for å påklage et avvisnings- eller avslagsvedtak er 3 uker, regnet fra den virkedag da søkeren mottok vedtaket. Fristen utløper på samme virkedag i den tredje påfølgende uke. Dersom utløpsdagen er en helgedag, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

   Hvordan vil klagen behandles av Diku?

   Etter at Diku har bekreftet mottak av en klage, så vil Diku så snart som mulig foreta en vurdering av om klagegrunnene gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen anses begrunnet, vil Diku kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i søkers favør.

   Hvis Diku ikke finner klagen begrunnet, vil Diku sende klager en begrunnet avgjørelse for hvorfor klagen ikke ledet til omgjøring. Dersom klager ønsker å opprettholde klagen etter å ha mottatt denne begrunnelsen, så vil Diku på søkers oppfordring og uten unødig opphold oversende saken til rett klageinstans. Klager vil da også kunne supplere sine klagegrunner i lys av begrunnelsen fra Diku.

   Hvem som er rett klageinstans beror på hvem som er administrativt ansvarlig for det aktuelle programmet. For de fleste programmer vil det være enten Kunnskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. 

   Klagesaker søkes behandlet så snart som mulig, og Diku har som mål å besvare alle klagehenvendelser innen 3 uker fra mottak.

   Se videre:

  • Offentlighet og innsyn

   Offentlighet og innsyn

   Diku forvalter betydelige offentlige midler til tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Å forvalte offentlige midler fører med seg et stort ansvar, både med hensyn til korrekt og etterrettelig bruk av midlene, og å arbeide effektivt og målrettet for å sikre at midlene gir best mulig resultat for fellesskapet. Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte.

   Offentlighet i Dikus forvaltning

   Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk rett. Reglene om innsyn for allmennheten fremgår i første rekke av lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova, offl.), mens de som er part i en konkret sak også kan ha rett til såkalt partsinnsyn under lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.).

   Utgangspunktet under disse lovene er åpenhet og tilgang. Likevel kan andre hensyn i enkelte tilfeller begrunne at innsyn i visse dokument og opplysninger begrenses, midlertidig (utsatt innsyn) eller permanent (innsynsnekt). Slike unntak kan bl.a. være forankret i taushetsplikt, personvernhensyn, konfidensialitetsregler, og administrative behov for å sikre en god og effektiv saksbehandling. 

   Vi vurderer om slike hensyn gjør seg gjeldende når vi mottar en begjæring om innsyn. Dikus mål er å praktisere så mye offentlighet rundt vår forvaltning som mulig, og at unntak fra innsynsretten kun skal hvor det har hjemmel i lov eller forskrift, og anses strengt nødvendig.  
    

   Innsyn for parter (partsinnsyn)

   Som part i en forvaltningssak har man normalt rett til å gjøre seg kjent med de dokumenter som hører til saken, jf. fvl. § 18. Det gjelder likevel visse unntak fra dette, jf. fvl. §§ 18a-c, 19 og 20.

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om partsinnsyn, anbefaler vi deg å sende kravet til post@diku.no. I begjæringen må du oppgi saksreferanse eller annen informasjon som angir hvilken sak det er tale om, hvilken rolle du har i saken (part/partsrepresentant), samt hvilke saksdokumenter du ønsker innsyn i. Dersom du har spørsmål knyttet til slike forhold, kan du ta kontakt med den saksbehandleren som har håndtert saken hos oss.

   Begjæringer om partsinnsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet. 

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. fvl. § 21 og Kapittel IV. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se våre informasjon om klageadgang. 

   Innsyn for allmennheten (alminnelig innsynsrett)

   I kraft av offentleglova har alle fysiske og juridiske personer som hovedregel rett til å få innsyn i dokument som inngår i Dikus forvaltningsvirksomhet, jf. offentleglova (offl.) § 3. Nektelse av innsyn kan likevel skje hvor det foreligger særskilt hjemmel for å unnta dokument eller opplysninger fra slikt innsyn, jf. offentleglova Kapittel 3. Slike unntak kan gjelde for et eller flere dokument i sin helhet, eller for enkeltopplysninger i enkelte dokument som man har bedt om innsyn i. 

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om alminnelig innsyn, anbefaler vi at slike begjæringer enten sendes via vår postliste på eInnsyn, eller per e-post. Ved innsendelse per e-post, er det viktig at man tydelig angir hvilke dokumenter/saker e.l. det er man ønsker innsyn i, jf. offl. § 28. Dersom du har spørsmål når du ønsker slikt innsyn, ber vi om at du tar kontakt med våre arkivmedarbeidere. 

   Begjæringer om alminnelig innsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.  

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. offl. § 32. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se vår informasjon om klageadgang. 

   Se videre:

  • Habilitet

   Habilitet

   Reglene om habilitet skal bidra til at forvaltningsvedtak treffes på et objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Habilitetskravene skal sikre at personer som har tilknytningspunkt til en aktuell sak, som det i alminnelighet ville kunne stilles spørsmål ved, fratrer fra behandlingen av denne saken. At noen erklærer seg, eller blir erklært inhabile til å delta i en sak, betyr derfor ikke at vedkommende er å klandre for noe. Habilitetsreglene er slik sett preventivt innrettede ordensregler, som skal hindre at objektiviteten i saksbehandlingen kan trekkes i tvil. Reglene om habilitet fremgår av forvaltningsloven kapittel II

   Rutiner for å sikre habilitet i Diku

   Som en statlig tilskuddsforvalter med ansvar for fordeling av betydelige offentlige midler, er Diku svært opptatt av at saksbehandlingen vår, og avgjørelsene vi treffer, utelukkende baserer seg på relevante og korrekte fakta, og at de reflekterer et godt faglig skjønn. Som et ledd i dette, er det fast praksis i Diku at personer som skal delta i forvaltningsmessige vurderinger og avgjørelser vurderer sin egen habilitet før deltagelsen påbegynnes, jf. forvaltningsloven § 8.

   Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.). Alle eksternt engasjerte fagpersoner plikter å følge de samme rutiner som våre interne ansatte med hensyn til habilitet.  

   I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om habilitet av seksjonsledere, eventuelt med bistand fra våre jurister.

   Forhold som fører til inhabilitet

   Den sentrale regel for å vurdere habilitet er forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen skiller mellom tilknytningsforhold som leder til automatisk inhabilitet (§ 6, første avsnitt), og forhold som ut fra en nærmere vurdering kan lede til at inhabilitet konstateres (§ 6, annet avsnitt).

   De forholdene som fører til automatisk habilitet er alle knyttet til relasjonen mellom personen som skal delta i saksbehandlingen og én eller flere parter i saken (om begrepet «part», se forvaltningsloven § 2, bokstav e). Dette er normalt enkelt å fastslå, da tilknytningspunktene angår forhold som slektskap o.l.  

   Dersom ingen slike automatisk inhabiliserende forhold foreligger, kan saksbehandleren likevel være inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Diku praktiserer en streng norm ved vurderingen av om det foreligger slike særegne forhold.

   En saksbehandler vil også bli konstatert inhabil dersom hans eller hennes nærmeste leder er inhabil (såkalt «avledet inhabilitet», se § 6, tredje avsnitt).

   Konsekvenser av inhabilitet

   Bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 gjør det klart at all deltagelse i forvaltningssaker er forbudt for den som er inhabil («ugild til å …»).

   I tilfeller hvor arbeidet allerede er påbegynt når det blir klart at vedkommende er inhabil, så må personen straks avslutte sin befatning med saken og overgi den til en ny saksbehandler som er habil. Den nye saksbehandleren må da foreta en ny og selvstendig vurdering av saken, slik at eventuelle skjevheter ved den inhabile personens vurdering blir nøytralisert.

   Dersom noen som er inhabile har deltatt i saksbehandlingen frem mot et enkeltvedtak, f.eks. et vedtak om tilskudd, så vil det kunne danne grunnlag for en klage over vedtaket. Inhabilitet vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig, og at det må undergis en fornyet vurdering, jf. forvaltningsloven § 41.

   Se videre:

   Forvaltningsloven (via Lovdata.no)

  Mer om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid

  Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid skal ved å tilby fellesfaglig opplæring styrke kandidatenes eget doktorgradsarbeid, samt bidra til videreutvikling av «den norske modellen» for kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne modellen tar utgangspunkt i kunsten og den kunstneriske aktiviteten, og kjennetegnes av refleksjon og tverrkunstnerisk kommunikasjon og samarbeid.

  Forskerskolens formål er å gi stipendiater innføring i metode, teori og etikk knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, og trening i formidling av resultater fra kunstnerisk utviklingsarbeid. Den fellesfaglige opplæringen skal være til støtte for det kunstneriske doktorgradsprosjektet, og bidra til faglig dybde og bredde. 

  Gjennom forskerskolen skal stipendiater opparbeide seg kunnskap, ferdigheter og kompetanse om kunstnerisk utviklingsarbeid i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). 

  Opplæring skjer gjennom seminarer, konferanser og andre relevante fora, i møte med andre stipendiater og fagfeller som arbeider med kunstnerisk utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt. 

  Opplæringen kan inngå i et fellesfaglig emne i institusjonelle gradsgivende doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid. 

  • Styret

   Det faglige innholdet i forskerskolen fastsettes av et eget styre, mens Diku har ansvar for praktisk gjennomføring av undervisningstilbudet. Styrets utpekes av Diku, og har en funksjonstid på fire år, men med ett års funksjonstid for stipendiatrepresentanten. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er styrets sekretariat. Styrets sammensetning:

   • En representant med relevant faglig kompetanse fra hver av avtalepartene som har et doktorgradsprogram som fører fram til graden Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Hver styrerepresentant har et personlig varamedlem. Representantene og varamedlemmene oppnevnes av institusjonene selv. 
   • En representant fra styret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, så lenge det er stipendiater i Stipendiatprogrammet.
   • En representant valgt av og blant stipendiatene. 

    

   Styret 2019-2022

   • Anne‐Helen Mydland, Universitetet i Bergen (styreleder) 
   • Ellen Ugelvik, Norges musikkhøgskole (nestleder)  
   • Måns Wrange, Kunsthøgskolen i Oslo
   • Tone Åse, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 
   • Geir Davidsen, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
   • Erik Friis Reitan, stipendiatrepresentant

    

   Varamedlemmer

   • Henrik Hellstenius, Norges musikkhøgskole
   • Jan Felix Eberhard Gmelin,  Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
   • Camille Norment, Kunsthøgskolen i Oslo
   • Karmenlara Ely Seidman, Høgskolen i Østfold
   • Johan Sandborg, Universitetet i Bergen
  • Faglig innhold
  • Litteratur

   Obligatorisk:

   Auslander, P. (2006): The Performativity of Performance Documentation. PAJ 84, vol. 28, Issue 3, p.1-10

   Borgdorff, H. (2011): The production of knowledge in artistic reseach. In M. Biggs & H. Karlsson (eds.), The Routledge Companion to Research in the Arts. London: Routledge. P. 44-63).

   Borgdorff, H. (2013): The conflict of the faculties. On theory, practice and research in professional arts academies. Chapter 1 in The Conflict of the Faculties. Perspectives on Artistic Research and Academia. Leiden University Press. P- 16-26.

   Bärtås, M. (2010): About Methodology. Chapter 3 of You told me. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Fine Art. Valand School of Fine Arts, Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, University of Gothenburg, p. 43-64 Available from https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22325/1/gupea_2077_22325_1.pdf 

   Groys, B. (2008): Art in the Age of Biopolitics: From Artwork to Art Documentation. In Art Power. MIT press, p. 53-66

   Crispin, D. (2016): ‘Whereof We Cannot Be Silent, Thereof Must We Speak’; Susan Sontag’s ‘Silences’, in IIIIXIII fourbythreemagazine, Issue 6, Silence, URL: http://www.fourbythreemagazine.com/issue/susan-sontags-silences

   Crispin, D. (2017): Is Artistic Research in Music a Feminist Failure? In: The Futures of Artistic Research, Writings from the Academy of Fine Arts, Uniarts, Helsinki, 2017.

   Groys, B. (2013): Entering the Flow: Museum between Archive and Gesamtkunstwerk. E-flux journal 50. Available at https://www.e-flux.com/journal/50/59974/entering-the-flow-museum-between-archive-and-gesamtkunstwerk/  

   Hughes, R. (2014): Exposition. In: The Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Leiden University Press, p. 52-64

   Kjørup, S. (2006): Another Way of Knowing: Baumgarten, Aesthetics, and the Concept of Sensuous Cognition. In: Sensuous knowledge 1, Bergen Academy of Art and Design

   Malterud, N. (2012): Kunstnerisk utviklingsarbeid – nødvendig og utfordrende. In Nordic Journal of Art and Research, 1 (1). (pp. 57-68). Oslo and Akershus University College - English version: “Artistic research - necesarry and challenging". 

   Piccini, A. and Rye, C. (2009): Of Fevered Archives and the Quest for Total Documentation. In: Practice-as-Research in Performance and Screen. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 34-49.

   Raes, G. W. (2014): Experimental Art as Research. In D. Crispin & B. Gilmore (Eds.), Artistic Experimentation in Music, An Anthology (pp. 55–60). Leuven: Leuven University Press.

   Vassenden E. (2013): What is critical reflection?: Universitetet i Bergen. Hentet fra: https://diku.no/rapporter/what-is-critical-reflection

   Anbefalt litteratur:

   Rapporter

  Arrangementer

  4. nov. 2020
  10:00
  - 5. nov. 2020
  16:00
  Påmeldingsfrist: 14. nov. 2020 12:00
  16. nov. 2020
  10:00
  - 16. nov. 2020
  11:00
  11. jan. 2021
  10:00
  - 13. jan. 2021
  16:00
  18. jan. 2021
  10:00
  - 20. jan. 2021
  16:00
  3. feb. 2021
  10:00
  - 5. feb. 2021
  16:00
  Påmeldingsfrist: 28. feb. 2021
  15. mar. 2021
  10:00
  - 17. mar. 2021
  16:00
  5. mai 2021
  10:00
  - 7. mai 2021
  16:00
  8. sep. 2021
  10:00
  - 10. sep. 2021
  16:00
  Påmeldingsfrist: 1. okt. 2021
  18. okt. 2021
  10:00
  - 21. okt. 2021
  16:00
  12. jan. 2022
  11:00
  - 14. jan. 2022
  16:00
  Tidligere arrangementer

  Aktuelt om Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid: