Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene Utlysning 2022

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) lyser ut inntil NOK 30 000 000 i tilskudd til prosjekter som skal utvikle, prøve ut og evaluere kvalitetsutvikling av praksis og måter å organisere samarbeidet mellom lærerutdanninger og praksisskoler/barnehager.

Søknadsfrist: 20. september 2022 innen kl 12:00

  Hvem kan søke?

  Denne utlysningen retter seg mot universiteter og høyskoler som tilbyr lærerutdanning. Prosjektene må omfatte samarbeid med skoler, barnehager, skole- og barnehageeiere, kulturskoler og/eller bedrifter.

  Hva kan du søkes støtte til?

  Det kan søkes om midler til prosjekter som vil utvikle, prøve ut og evaluere nye praksismodeller og måter å organisere samarbeidet mellom høyere utdanningsinstitusjoner og praksisinstitusjoner og studenter.   

  Eksempler på kostnader som vil kunne dekkes kan være kostnader knyttet til frikjøp av ansatte, kompetansehevende tiltak for praksisveiledere, kombinasjonsstillinger og hospiteringsordninger, spredningsaktiviteter, innkjøp av tjenester og reisekostnader for prosjektdeltagere.  

  Slik søker du

  Søknaden må skrives på norsk, og oppfylle de minimumskrav som fremgår av utlysningsteksten. Søknader må være komplette og leveres gjennom HK-dirs søknadsportal Espresso.   

  Her finner du søknadsskjemaet, og malene for prosjektbeskrivelse og deltagelseserklæring. For nærmere informasjon viser vi til utlysningsteksten.

  Ressurser

  Slik rapporterer du

  Institusjoner som får tildelt midler må levere fremdrifts- og sluttrapporter. Mer informasjon om når og hvordan slik rapportering skal skje vil bli gitt etter at vedtak om tildeling er fattet.

  Mer om Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningene

  Meld. St. 16 (2020-2021) Utdanning for omstilling – økt arbeidsrelevans i høyere utdanning, er mer og bedre praksis ett av fire innsatsområder.

  I strategien Lærerutdanning 2025 (LU 2025) er et av satsingsområdene en styrket praksisopplæring og FoU-samarbeid. Økt kvalitet i praksisperioden kan bidra til at studentene blir bedre profesjonsutøvere, samt til felles kunnskapsutvikling for alle involverte aktører. For å øke kvaliteten i praksis peker Faglig råd for lærerutdanning blant annet på et behov for likeverdighet og felles eierskap gjennom aktørenes komplementære roller og innflytelse på innholdet i lærerutdanningen. God kvalitet i lærerutdanningen er avhengig av at alle de involverte parter tar ansvar (fra LU2025). 

  Det overordnede målet med ordningen er økt læringsutbytte for studenter i praksis i lærerutdanning.  

  Dette er den andre utlysningen i Program for kvalitetsutvikling av praksis i lærerutdanningen. 

  Ordningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. 

  Tildelinger

  ProsjektInstitusjonTildelt beløp (NOK)               

  Nasjonal VideoKorpus med undervisningseksempler for å styrke profesjonsopplæringen i lærerutdanningen

  Høgskolen på Vestlandet5 000 000

  Simulert praksis i lærerutdanningen: en ny arena for profesjonalisering

  Universitetet i Sørøst-Norge

  5 000 000

  Kompetanseutvikling i praksis

  Norges idrettshøgskole5 000 000

  I partnerskap for styrket profesjonskompetanse og praksisrelevant lærerutdanning

  OsloMet

  5 000 000

  Praksisfokus – Nye måter å knytte lærerutdanning og praksis sammen på

  UiT Norges arktiske universitet

  4 999 700

  Profesjonsrettet praksis med barnehageadopsjon

  Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

  5 005 818

  Samlet beløp

   

  30 005 518

   

  Trenger du veiledning underveis? HK-dir kan svare på spørsmål om utlysningen, men kan ikke lese gjennom eller kommentere på konkrete søknadsutkast. Veiledning kan gis på e-post, over telefon, i videomøte eller ansikt til ansikt. Ta gjerne kontakt med en av de ansvarlige for utlysningen i HK-dir: 

   

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidligere arrangementer