Program for studentaktiv læring

Universiteter og høyskoler kan søke om støtte til prosjekter som skal utvikle, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer.

Søknadsfrist: 10. desember 2018 innen kl 15:00

  Hvem kan søke?

  Universiteter, høyskoler, og vitenskapelige høyskoler kan søke på programmet. 

  Ordningen er åpen for alle fagområder. 

  Neste utlysning blir i 2020.

  Hva kan du få støtte til?

  Du kan søke om støtte til prosjekter som:

  • Utvikler, prøver ut og evaluerer nyskapende studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • Skaper godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser, læringsaktiviteter og vurderingsformer
  • Utvikler kunnskap og utdanningsfaglig kompetanse knyttet til utforming og gjennomføring av studentaktive læringsformer og tilhørende vurderingsformer
  • Dokumenterer, deler og sprer ny kunnskap, praksiser og erfaringer med overføringsverdi til andre studieprogrammer og utdanningsinstitusjoner

  Slik søker du

   Du søker gjennom Dikus søknads- og rapporteringssystem Espresso.

   Søknaden må skrives på norsk. 

  • Hvordan sende inn søknad
   • Klikk på lenke til Espresso
   • Er du allerede registrert i Espresso? Logg deg inn med brukernavn (e-postadresse) og passord.
   • Er du ikke registrert i Espresso? Klikk på "Registrer ny bruker".

    

   I Espresso finner du en oversikt over Dikus programmer og ordninger som har åpne søknadsfrister, og lenke for å opprette ny søknad. Klikk på lenken til programmet du ønsker å søke på.

  • Innhold i søknaden

   Søknaden skal:

   • beskrive faglig bakgrunn, behov og mål for prosjektet
   • begrunne valg av lærings- og vurderingsformer med utgangspunkt i oppdatert forskning og kunnskap om hva som fremmer læring
   • beskrive og begrunne i hvilken grad prosjektet vil utforske og utnytte digitale muligheter
   • beskrive milepæler og inkludere fremdriftsplan
   • inneholde et fullstendig budsjett for prosjektet
   • beskrive hvilke roller støtteenheter ved søkerinstitusjonen og eventuelle eksterne samarbeidspartnere vil ha i prosjektet
   • beskrive studentmedvirkning i prosjektet
   • beskrive plan for videreføring av prosjektresultater 
   • beskrive plan for evaluering, dokumentasjon og deling av prosjektresultater, inkludert konkrete spredningsaktiviteter

    

   Se søknadsskjemaet i Espresso for mer utfyllende informasjon om hva søknaden skal inneholde.

  • Søknadsveiledning

   Diku tilbyr veiledning individuelt eller gruppevis for søkere på oppfordring frem til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men ikke lese gjennom søknadsutkast. Veiledning kan gjøres på e-post, telefon eller ansikt til ansikt.

   Interessert? Ta kontakt med kontaktpersonene for programmet for avtale.

   Høsten 2018 holdt Diku et webinar hvor vi presenterte utlysningen og ga tips og råd i forbindelse med søknadsarbeidet. 

  • Vedlegg

   CV-er for prosjektlederen og to til fem nøkkelpersoner i prosjektteamet må lastes opp sammen med søknaden. CV-en til hver enkelt kan ikke overstige to sider.

   Sammen med søknaden må det følge en kortfattet uttalelse signert av søkerinstitusjonens øverste utdanningsledelse (prorektor for utdanning eller noen med tilsvarende ansvar). Uttalelsen må redegjøre for hvordan prosjektet inngår i lærestedets strategiske kvalitetsarbeid. 

  • Samarbeidspartnere

   Søkerinstitusjoner kan samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner eller andre typer organisasjoner, for eksempel bedrifter, offentlige virksomheter eller forskningsinstitutter.

   Et konsortium består av en søkerinstitusjon og én eller flere samarbeidspartnere. Konsortiumsavtalen regulerer organiseringen av konsortiet, inkludert partenes respektive rettigheter og plikter. Avtalen må signeres før kontraktsinngåelse med Diku.

   Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i konsortiet. Det er et krav at prosjektet skal bidra til kvalitetsutvikling i norsk høyere utdanning. Utenlandsk ekspertise (fra akademia eller arbeidsliv) kan for eksempel trekkes inn i undervisningen i norske studieprogrammer eller bidra i utviklingen av lærings- og vurderingsformer.

   Institusjonsinternt samarbeid mellom ulike institutter og/eller fakulteter ved søkerinstitusjonen er også mulig. Det er ikke et krav om en konsortiumsavtale i prosjekter uten eksterne samarbeidspartnere.

  Slik rapporterer du

  Du rapporterer via Dikus søknads- og rapporteringssystem Espresso.

  Prosjekter som har fått støtte, må levere fremdriftsrapporter, regnskap og en sluttrapport etter gjennomføring av prosjektet.

  Frister for rapportering oppgis i kontrakt. Prosjektledere får beskjed på e-post når rapporteringsfristen nærmer seg.

  Juridisk informasjon

  • Klageadgang

   Klageadgang

   Dersom du mener at Dikus vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvingen, så kan du klage på vedtaket. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan man kan gå frem for å fremme en klage, og hvordan denne vil bli behandlet av Diku.

   Hvilke vedtak kan påklages?

   Dikus vedtak om avvisning av eller avslag på en søknad om tildeling av midler kan påklages. I tillegg kan avvisnings- og avslagsvedtak knyttet til innsynsbegjæringer påklages.

   Med avvisning av en søknad menes at søknaden ikke tas under realitetsbehandling fordi den er funnet å ha formelle feil eller mangler, f.eks. at den er innlevert etter søknadsfristen, eller at den bryter andre formelle krav som gjelder for den aktuelle søknadstypen. Med avslag på en søknad menes at søknaden etter realitetsbehandling ikke er blitt innvilget eller ikke innvilget fullt ut, f.eks. fordi søknaden som følge av mangler/svakheter ikke nådde opp i konkurransen om midler.

   Hvilke grunnlag kan en klage støttes på?

   En klage over vedtak knyttet til en søknad om tildeling av midler kan kun begrunnes med at avvisningen eller avslaget skyldes en formell saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av det faglige skjønn som ligger til grunn for vedtaket.

   Med formelle saksbehandlingsfeil menes brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen, eller Dikus egne bestemmelser om behandlingsmåten for søknader slik disse fremgår i informasjon gitt i tilknytning til den aktuelle søknadsprosess.

   Med faglig skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet som Diku foretar, basert på de faglige, strategiske, geografiske og politiske prioriteringer som reflekteres ved vurderingskriteriene i utlysningen, og på søknadens relative styrke sett opp mot de øvrige søknader som konkurrerer om de samme midler/goder.

   Med vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av faglig skjønn menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, eller at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

   Det presiseres for øvrig at det ikke er adgang til å supplere den opprinnelige søknaden med nye eller utdypende opplysninger ved fremsettelsen av en klage (f.eks. supplering av beskrivelser av prosjekt, tiltak, kvalifikasjoner, målsettinger, etc.). Eventuelle slike supplerende opplysninger vil bli sett bort fra i omgjørings- og klagevurderingen.

   Hvordan går man frem for å påklage et vedtak?

   En klage må fremsettes for Diku innen klagefristen, og være signert av en person som har myndighet til å representere den person/institusjon som er part i saken vedtaket gjelder. Klagen må angi hvilket vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i vedtaket. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

   Fristen for å påklage et avvisnings- eller avslagsvedtak er 3 uker, regnet fra den virkedag da søkeren mottok vedtaket. Fristen utløper på samme virkedag i den tredje påfølgende uke. Dersom utløpsdagen er en helgedag, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

   Hvordan vil klagen behandles av Diku?

   Etter at Diku har bekreftet mottak av en klage, så vil Diku så snart som mulig foreta en vurdering av om klagegrunnene gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen anses begrunnet, vil Diku kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i søkers favør.

   Hvis Diku ikke finner klagen begrunnet, vil Diku sende klager en begrunnet avgjørelse for hvorfor klagen ikke ledet til omgjøring. Dersom klager ønsker å opprettholde klagen etter å ha mottatt denne begrunnelsen, så vil Diku på søkers oppfordring og uten unødig opphold oversende saken til rett klageinstans. Klager vil da også kunne supplere sine klagegrunner i lys av begrunnelsen fra Diku.

   Hvem som er rett klageinstans beror på hvem som er administrativt ansvarlig for det aktuelle programmet. For de fleste programmer vil det være enten Kunnskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. 

   Klagesaker søkes behandlet så snart som mulig, og Diku har som mål å besvare alle klagehenvendelser innen 3 uker fra mottak.

   Se videre:

  • Offentlighet og innsyn

   Offentlighet og innsyn

   Diku forvalter betydelige offentlige midler til tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Å forvalte offentlige midler fører med seg et stort ansvar, både med hensyn til korrekt og etterrettelig bruk av midlene, og å arbeide effektivt og målrettet for å sikre at midlene gir best mulig resultat for fellesskapet. Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte.

   Offentlighet i Dikus forvaltning

   Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk rett. Reglene om innsyn for allmennheten fremgår i første rekke av lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova, offl.), mens de som er part i en konkret sak også kan ha rett til såkalt partsinnsyn under lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.).

   Utgangspunktet under disse lovene er åpenhet og tilgang. Likevel kan andre hensyn i enkelte tilfeller begrunne at innsyn i visse dokument og opplysninger begrenses, midlertidig (utsatt innsyn) eller permanent (innsynsnekt). Slike unntak kan bl.a. være forankret i taushetsplikt, personvernhensyn, konfidensialitetsregler, og administrative behov for å sikre en god og effektiv saksbehandling. 

   Vi vurderer om slike hensyn gjør seg gjeldende når vi mottar en begjæring om innsyn. Dikus mål er å praktisere så mye offentlighet rundt vår forvaltning som mulig, og at unntak fra innsynsretten kun skal hvor det har hjemmel i lov eller forskrift, og anses strengt nødvendig.  
    

   Innsyn for parter (partsinnsyn)

   Som part i en forvaltningssak har man normalt rett til å gjøre seg kjent med de dokumenter som hører til saken, jf. fvl. § 18. Det gjelder likevel visse unntak fra dette, jf. fvl. §§ 18a-c, 19 og 20.

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om partsinnsyn, anbefaler vi deg å sende kravet til post@diku.no. I begjæringen må du oppgi saksreferanse eller annen informasjon som angir hvilken sak det er tale om, hvilken rolle du har i saken (part/partsrepresentant), samt hvilke saksdokumenter du ønsker innsyn i. Dersom du har spørsmål knyttet til slike forhold, kan du ta kontakt med den saksbehandleren som har håndtert saken hos oss.

   Begjæringer om partsinnsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet. 

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. fvl. § 21 og Kapittel IV. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se våre informasjon om klageadgang. 

   Innsyn for allmennheten (alminnelig innsynsrett)

   I kraft av offentleglova har alle fysiske og juridiske personer som hovedregel rett til å få innsyn i dokument som inngår i Dikus forvaltningsvirksomhet, jf. offentleglova (offl.) § 3. Nektelse av innsyn kan likevel skje hvor det foreligger særskilt hjemmel for å unnta dokument eller opplysninger fra slikt innsyn, jf. offentleglova Kapittel 3. Slike unntak kan gjelde for et eller flere dokument i sin helhet, eller for enkeltopplysninger i enkelte dokument som man har bedt om innsyn i. 

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om alminnelig innsyn, anbefaler vi at slike begjæringer enten sendes via vår postliste på eInnsyn, eller per e-post. Ved innsendelse per e-post, er det viktig at man tydelig angir hvilke dokumenter/saker e.l. det er man ønsker innsyn i, jf. offl. § 28. Dersom du har spørsmål når du ønsker slikt innsyn, ber vi om at du tar kontakt med våre arkivmedarbeidere. 

   Begjæringer om alminnelig innsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.  

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. offl. § 32. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se vår informasjon om klageadgang. 

   Se videre:

  • Habilitet

   Habilitet

   Reglene om habilitet skal bidra til at forvaltningsvedtak treffes på et objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Habilitetskravene skal sikre at personer som har tilknytningspunkt til en aktuell sak, som det i alminnelighet ville kunne stilles spørsmål ved, fratrer fra behandlingen av denne saken. At noen erklærer seg, eller blir erklært inhabile til å delta i en sak, betyr derfor ikke at vedkommende er å klandre for noe. Habilitetsreglene er slik sett preventivt innrettede ordensregler, som skal hindre at objektiviteten i saksbehandlingen kan trekkes i tvil. Reglene om habilitet fremgår av forvaltningsloven kapittel II

   Rutiner for å sikre habilitet i Diku

   Som en statlig tilskuddsforvalter med ansvar for fordeling av betydelige offentlige midler, er Diku svært opptatt av at saksbehandlingen vår, og avgjørelsene vi treffer, utelukkende baserer seg på relevante og korrekte fakta, og at de reflekterer et godt faglig skjønn. Som et ledd i dette, er det fast praksis i Diku at personer som skal delta i forvaltningsmessige vurderinger og avgjørelser vurderer sin egen habilitet før deltagelsen påbegynnes, jf. forvaltningsloven § 8.

   Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.). Alle eksternt engasjerte fagpersoner plikter å følge de samme rutiner som våre interne ansatte med hensyn til habilitet.  

   I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om habilitet av seksjonsledere, eventuelt med bistand fra våre jurister.

   Forhold som fører til inhabilitet

   Den sentrale regel for å vurdere habilitet er forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen skiller mellom tilknytningsforhold som leder til automatisk inhabilitet (§ 6, første avsnitt), og forhold som ut fra en nærmere vurdering kan lede til at inhabilitet konstateres (§ 6, annet avsnitt).

   De forholdene som fører til automatisk habilitet er alle knyttet til relasjonen mellom personen som skal delta i saksbehandlingen og én eller flere parter i saken (om begrepet «part», se forvaltningsloven § 2, bokstav e). Dette er normalt enkelt å fastslå, da tilknytningspunktene angår forhold som slektskap o.l.  

   Dersom ingen slike automatisk inhabiliserende forhold foreligger, kan saksbehandleren likevel være inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Diku praktiserer en streng norm ved vurderingen av om det foreligger slike særegne forhold.

   En saksbehandler vil også bli konstatert inhabil dersom hans eller hennes nærmeste leder er inhabil (såkalt «avledet inhabilitet», se § 6, tredje avsnitt).

   Konsekvenser av inhabilitet

   Bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 gjør det klart at all deltagelse i forvaltningssaker er forbudt for den som er inhabil («ugild til å …»).

   I tilfeller hvor arbeidet allerede er påbegynt når det blir klart at vedkommende er inhabil, så må personen straks avslutte sin befatning med saken og overgi den til en ny saksbehandler som er habil. Den nye saksbehandleren må da foreta en ny og selvstendig vurdering av saken, slik at eventuelle skjevheter ved den inhabile personens vurdering blir nøytralisert.

   Dersom noen som er inhabile har deltatt i saksbehandlingen frem mot et enkeltvedtak, f.eks. et vedtak om tilskudd, så vil det kunne danne grunnlag for en klage over vedtaket. Inhabilitet vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig, og at det må undergis en fornyet vurdering, jf. forvaltningsloven § 41.

   Se videre:

   Forvaltningsloven (via Lovdata.no)

  Mer om Program for studentaktiv læring

  Programmet er åpent for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper. For å lære mer om programmet kan du lese utlysningen for 2018.

  Eksempler på studentaktive læringsformer er prosjektbasert læring, teambasert læring, casebasert læring, praksis, feltarbeid, ulike former for omvendt undervisning,  involvering av studenter i forskningsarbeid eller i andre faglige læringsfellesskap.

  Kandidatundersøkelsen 2017 (NIFU-rapport 2018:22) viser at det har skjedd få endringer når det gjelder bruk av slike læringsformer ved norske universiteter og høyskoler de siste atten årene.

  Program for studentaktiv læring ble etablert av Diku i 2018 som et ledd i oppfølgingen av Stortingsmelding 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

  Meldingen peker på at begrenset bruk av studentaktive læringsformer er en utfordring for kvaliteten i høyere utdanning. Samtidig viser forskningen at læringsformer er særlig godt egnet til å fremme engasjement, refleksjon og læring.

  Disse får støtte i 2019

  Til søknadsfristen 10. desember 2018 mottok Diku 75 søknader. En ekspertgruppe, ledet av professor Monika Nerland ved Universitetet i Oslo, har gjennomført vurderingen.

  25. april 2019 ble vurderingskomiteens anbefalinger lagt frem for Dikus styre, som tok den endelige beslutningen og tildelte totalt ca. kr 53 millioner fordelt på tolv prosjekter fra åtte ulike institusjoner. Alle søkere vil bli kontaktet individuelt og motta skriftlige tilbakemeldinger fra vurderingskomiteen.

  Se hvilke prosjekter som har fått tildeling

  Aktuelt om Program for studentaktiv læring: