Statsstipend til Kina

Ønsker du å studere eller forske i Kina? Da kan du søke norsk-kinesisk statsstipend. Målet er mer kulturell og akademisk kontakt mellom Norge og Kina. Ordningen omfatter alle fagområder. 

Søknadsfrist: 10. februar 2020 innen kl 15:00

  Hvem kan søke?

  • Studenter som er tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet. 
  • Forskere tilknyttet en høyere utdanningsinstitusjon i Norge
  • Elever som tatt opp på norsk videregående skole trinn 3, eller som nylig har fullført norsk videregående skole
  • Alle søkere må ha norsk statsborgerskap og ha god helse
  • Søkere fra videregående skole eller som søker med vitnemål fra videregående skole må være under 25 år på søknadstidspunktet, mens andre søkere må være under 35 år på søknadstidspunktet

  Hva kan søkes støtte til?

  Du kan søke stipend for ett semester, et helt akademisk år, eller for å ta en hel grad i Kina (bachelorgrad, mastergrad, ph.d.). Du kan også søke om stipend for å forske i Kina. Stipendet er ikke gyldig for opphold på kortere varighet enn ett semester. Stipendet er åpent for alle fagfelt. 

  Det deles ut ti  fulle stipend årlig. Fire av disse stipendene prioriteres til de som har fått tildelt norsk-kinesisk statsstipend i tidligere utlysning, og som ønsker å studere videre i Kina i 2020/2021 (gradsstudier). Dersom det er mange gode søknader, vil det kunne vurderes å dele ut flere stipend. 

  Fullt stipend dekker skolepenger, hybel på campus, helseforsikring og utbetaling av månedlig stipend gradert etter utdanningsnivå. Det er vertsinstitusjonen i Kina som gjennomfører utbetalingen av stipendet.  

  Satser:

  • Bachelor studenter: CNY 2500 per måned
  • Master studenter/fagansatte: CNY 3000 per måned
  • Phd studenter/senior fagansatte: CNY 3500 per måned

  Stipendet kan ikke kombineres med stipend fra Statens Lånekasse. Den enkelte student står fritt til å søke om lån fra Statens Lånekasse i tråd med gjeldende regelverk. 

  Det kan i tillegg gis fritak for studieavgift (partial scholarship) til inntil 10 søkere, som også vil få tilbud om bopel på aktuell campus dersom det er tilgjengelig.  

  Hvor kan jeg studere/forske?

  Du kan søke om å få studere eller forske ved høyere utdanningsinstitusjoner som finnes på China Scholarship Council (CSC) sin oversikt over godkjente institusjoner

  Du kan ønske deg til en spesifikk utdanningsinstitusjon fra CSC sin liste over godkjente utdanningsinstitusjoner, men det er CSC som avgjør hvilken kinesisk utdanningsinstitusjon du får studere/forske ved. Dersom du har særskilte ønsker om studiested eller universitet må du begrunne dette godt, og gjerne dokumentere med opptaksbrev (pre-admission letter) fra aktuell institusjon dersom det er mulig. I søknaden kan du velge én fagdisiplin og opp til tre utdanningsinstitusjoner i Kina som dine preferanser.  

  Merk at Hong Kong og Taiwan ikke er inkludert i stipendordningen. 

  Slik søker du

  Søknaden er en to-trinns prosess: først søker du til Diku, deretter til China Scholarship Council (CSC). Begge har søknadsfrist samme dag.

  • Søknadene blir behandlet av Diku og CSC parallelt. Søkerne vil få beskjed fra Diku når innstillingen er klar. Det vil også bli innstilt på en venteliste.
  • CSC har siste ord og bestemmer hvem som får tildelt stipend. Kandidaten får beskjed om CSCs beslutning så fort den er fattet. Merk: Dikus rolle er kun som tilrettelegger og innstillende organ, og har ikke mulighet til å påvirke sluttresultatet etter at innstillingen er sendt til CSC. Diku kan heller ikke påvirke betingelsene for stipendtilbudet fra CSC.  

  Endelig beskjed om tildeling av stipend samt adkomstdokumenter kommer vanligvis i juli/august. Papirene blir sendt ut som rekommandert post. Hvis du endrer kontaktadressen din i Norge, må du gi beskjed til Diku. 

  • Krav til søknad

   Vi anbefaler at du sender inn alle dokumenter på engelsk, slik at du lett kan bruke de samme dokumentene både i søknaden til Diku og til CSC. Det er viktig at attestene og anbefalingene er relevante for det planlagte studieoppholdet.  

   Søknaden til Diku skal inneholde: 

   • Utfylt søknadsskjema 
   • Studieplan/prosjektbeskrivelse
   • Kopi av vitnemål/karakterutskrifter
   • En til to relevante faglige anbefalinger/attester (signert)
   • CV
   • Kopi av pass - utløpsdato ikke tidligere enn 1 mars 2021
   • Søkere innenfor utøvende eller bildende kunst, må sende inn utvalgte arbeidsprøver og fylle ut søknadsskjemaets siste side. 

   Søknaden til CSC skal inneholde: 

    

   Merk: Alt må være på engelsk for at CSC skal kunne gjøre en vurdering. Det er viktig at attestene og anbefalingene er relevante for det planlagte studieoppholdet i Kina. 

  • Studieplan/prosjektbeskrivelse

   Planen bør være så konsis som mulig og ikke overskride tre A-4- side. En tydelig beskrivelse av faglige behov er viktig for at CSC kan finne frem til en egnet institusjon. 

   Hvis du har spesifikke ønsker om institusjon, kan du argumentere for det her.

  • Vurdering av søknader

   Når vi behandler søknadene, legger vi særlig vekt på følgende: 

   • Karakterer
   • Referanser fra veiledere
   • Motivasjonsbrev og studieplan – det legges vekt på at det er en tydelig plan for oppholdet i Kina, og hvordan oppholdet vil passe inn i framtidige studie- eller forskningsplaner
   • Studenter og forskere tilknyttet en norsk høyere utdanningsinstitusjon vil bli prioritert 
   • Søkere som kan dokumentere kjennskap til kinesisk språk vil bli prioritert 
   • Variasjon i studienivå/akademisk nivå etterstrebes 
   • Kjønnsbalanse etterstrebes 
   • Variasjon i fagfelt etterstrebes  
  • Søknadsveiledning

   Trenger du veiledning underveis? Diku tilbyr individuell veiledning helt frem til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men kan ikke lese gjennom søknadsutkast. Veiledning kan gjøres på e-post eller telefon. Du er velkommen til å ta kontakt med oss! 

   

  Slik søker du i Espresso

  • Hvordan sende inn søknad
   • Søknaden leverer du elektronisk i Dikus søknads- og rapporteringssystem Espresso
   • Er du allerede registrert i Espresso? Logg deg inn med brukernavn (e-postadresse) og passord.  
   • Er du ikke registrert i Espresso? Klikk på «Registrer ny bruker». 

   I Espresso finner du oversikt over Dikus programmer og ordninger som har åpne søknadsfrister, og lenke for å opprette ny søknad. Klikk på lenken til ordningen du ønsker å søke på.

  • Innhold i søknad

   Se søknadsskjema i Espresso samt fullstendig utlysning for nærmere informasjon om hva søknaden skal inneholde, inkludert krav til vedlegg.

  • Søknadsveiledning

   Trenger du veiledning underveis? Diku tilbyr individuell veiledning helt frem til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men kan ikke lese gjennom søknadsutkast. Veiledning kan gjøres på e-post, telefon eller ansikt til ansikt.  
   Interessert? Ta kontakt for nærmere avtale.

   

  Slik søker du i CSC

  • Slik søker du
   • Søknaden leverer du elektronisk i CSC sitt søknadssystem
   • Du må registrere en bruker før du kan søke.
   • Du kommer til å bli bedt om å oppgi programkategori og agencynummer. Velg programkategori “type A”. Agencynummer er 5781.
   • Merk at du må levere en kopi av utfylt “Physical Examination Record for Foreigner” i søknaden til CSC. Denne må fylles ut av en lege.

  Slik rapporterer du

  Den enkelte stipendmottaker må ikke rapportere. Det er institusjonen som mottar studenter som skal rapportere. 

  Diku forbeholder seg retten til å kartlegge resultater fra stipendmottakere etter endt studieopphold.

  Juridisk informasjon

  • Klageadgang

   Klageadgang

   Dersom du mener at Dikus vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvingen, så kan du klage på vedtaket. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan man kan gå frem for å fremme en klage, og hvordan denne vil bli behandlet av Diku.

   Hvilke vedtak kan påklages?

   Dikus vedtak om avvisning av eller avslag på en søknad om tildeling av midler kan påklages. I tillegg kan avvisnings- og avslagsvedtak knyttet til innsynsbegjæringer påklages.

   Med avvisning av en søknad menes at søknaden ikke tas under realitetsbehandling fordi den er funnet å ha formelle feil eller mangler, f.eks. at den er innlevert etter søknadsfristen, eller at den bryter andre formelle krav som gjelder for den aktuelle søknadstypen. Med avslag på en søknad menes at søknaden etter realitetsbehandling ikke er blitt innvilget eller ikke innvilget fullt ut, f.eks. fordi søknaden som følge av mangler/svakheter ikke nådde opp i konkurransen om midler.

   Hvilke grunnlag kan en klage støttes på?

   En klage over vedtak knyttet til en søknad om tildeling av midler kan kun begrunnes med at avvisningen eller avslaget skyldes en formell saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av det faglige skjønn som ligger til grunn for vedtaket.

   Med formelle saksbehandlingsfeil menes brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen, eller Dikus egne bestemmelser om behandlingsmåten for søknader slik disse fremgår i informasjon gitt i tilknytning til den aktuelle søknadsprosess.

   Med faglig skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet som Diku foretar, basert på de faglige, strategiske, geografiske og politiske prioriteringer som reflekteres ved vurderingskriteriene i utlysningen, og på søknadens relative styrke sett opp mot de øvrige søknader som konkurrerer om de samme midler/goder.

   Med vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av faglig skjønn menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, eller at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

   Det presiseres for øvrig at det ikke er adgang til å supplere den opprinnelige søknaden med nye eller utdypende opplysninger ved fremsettelsen av en klage (f.eks. supplering av beskrivelser av prosjekt, tiltak, kvalifikasjoner, målsettinger, etc.). Eventuelle slike supplerende opplysninger vil bli sett bort fra i omgjørings- og klagevurderingen.

   Hvordan går man frem for å påklage et vedtak?

   En klage må fremsettes for Diku innen klagefristen, og være signert av en person som har myndighet til å representere den person/institusjon som er part i saken vedtaket gjelder. Klagen må angi hvilket vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i vedtaket. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

   Fristen for å påklage et avvisnings- eller avslagsvedtak er 3 uker, regnet fra den virkedag da søkeren mottok vedtaket. Fristen utløper på samme virkedag i den tredje påfølgende uke. Dersom utløpsdagen er en helgedag, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

   Hvordan vil klagen behandles av Diku?

   Etter at Diku har bekreftet mottak av en klage, så vil Diku så snart som mulig foreta en vurdering av om klagegrunnene gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen anses begrunnet, vil Diku kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i søkers favør.

   Hvis Diku ikke finner klagen begrunnet, vil Diku sende klager en begrunnet avgjørelse for hvorfor klagen ikke ledet til omgjøring. Dersom klager ønsker å opprettholde klagen etter å ha mottatt denne begrunnelsen, så vil Diku på søkers oppfordring og uten unødig opphold oversende saken til rett klageinstans. Klager vil da også kunne supplere sine klagegrunner i lys av begrunnelsen fra Diku.

   Hvem som er rett klageinstans beror på hvem som er administrativt ansvarlig for det aktuelle programmet. For de fleste programmer vil det være enten Kunnskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. 

   Klagesaker søkes behandlet så snart som mulig, og Diku har som mål å besvare alle klagehenvendelser innen 3 uker fra mottak.

   Se videre:

  • Offentlighet og innsyn

   Offentlighet og innsyn

   Diku forvalter betydelige offentlige midler til tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Å forvalte offentlige midler fører med seg et stort ansvar, både med hensyn til korrekt og etterrettelig bruk av midlene, og å arbeide effektivt og målrettet for å sikre at midlene gir best mulig resultat for fellesskapet. Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte.

   Offentlighet i Dikus forvaltning

   Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk rett. Reglene om innsyn for allmennheten fremgår i første rekke av lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova, offl.), mens de som er part i en konkret sak også kan ha rett til såkalt partsinnsyn under lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.).

   Utgangspunktet under disse lovene er åpenhet og tilgang. Likevel kan andre hensyn i enkelte tilfeller begrunne at innsyn i visse dokument og opplysninger begrenses, midlertidig (utsatt innsyn) eller permanent (innsynsnekt). Slike unntak kan bl.a. være forankret i taushetsplikt, personvernhensyn, konfidensialitetsregler, og administrative behov for å sikre en god og effektiv saksbehandling. 

   Vi vurderer om slike hensyn gjør seg gjeldende når vi mottar en begjæring om innsyn. Dikus mål er å praktisere så mye offentlighet rundt vår forvaltning som mulig, og at unntak fra innsynsretten kun skal hvor det har hjemmel i lov eller forskrift, og anses strengt nødvendig.  
    

   Innsyn for parter (partsinnsyn)

   Som part i en forvaltningssak har man normalt rett til å gjøre seg kjent med de dokumenter som hører til saken, jf. fvl. § 18. Det gjelder likevel visse unntak fra dette, jf. fvl. §§ 18a-c, 19 og 20.

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om partsinnsyn, anbefaler vi deg å sende kravet til post@diku.no. I begjæringen må du oppgi saksreferanse eller annen informasjon som angir hvilken sak det er tale om, hvilken rolle du har i saken (part/partsrepresentant), samt hvilke saksdokumenter du ønsker innsyn i. Dersom du har spørsmål knyttet til slike forhold, kan du ta kontakt med den saksbehandleren som har håndtert saken hos oss.

   Begjæringer om partsinnsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet. 

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. fvl. § 21 og Kapittel IV. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se våre informasjon om klageadgang. 

   Innsyn for allmennheten (alminnelig innsynsrett)

   I kraft av offentleglova har alle fysiske og juridiske personer som hovedregel rett til å få innsyn i dokument som inngår i Dikus forvaltningsvirksomhet, jf. offentleglova (offl.) § 3. Nektelse av innsyn kan likevel skje hvor det foreligger særskilt hjemmel for å unnta dokument eller opplysninger fra slikt innsyn, jf. offentleglova Kapittel 3. Slike unntak kan gjelde for et eller flere dokument i sin helhet, eller for enkeltopplysninger i enkelte dokument som man har bedt om innsyn i. 

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om alminnelig innsyn, anbefaler vi at slike begjæringer enten sendes via vår postliste på eInnsyn, eller per e-post. Ved innsendelse per e-post, er det viktig at man tydelig angir hvilke dokumenter/saker e.l. det er man ønsker innsyn i, jf. offl. § 28. Dersom du har spørsmål når du ønsker slikt innsyn, ber vi om at du tar kontakt med våre arkivmedarbeidere. 

   Begjæringer om alminnelig innsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.  

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. offl. § 32. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se vår informasjon om klageadgang. 

   Se videre:

  • Habilitet

   Habilitet

   Reglene om habilitet skal bidra til at forvaltningsvedtak treffes på et objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Habilitetskravene skal sikre at personer som har tilknytningspunkt til en aktuell sak, som det i alminnelighet ville kunne stilles spørsmål ved, fratrer fra behandlingen av denne saken. At noen erklærer seg, eller blir erklært inhabile til å delta i en sak, betyr derfor ikke at vedkommende er å klandre for noe. Habilitetsreglene er slik sett preventivt innrettede ordensregler, som skal hindre at objektiviteten i saksbehandlingen kan trekkes i tvil. Reglene om habilitet fremgår av forvaltningsloven kapittel II

   Rutiner for å sikre habilitet i Diku

   Som en statlig tilskuddsforvalter med ansvar for fordeling av betydelige offentlige midler, er Diku svært opptatt av at saksbehandlingen vår, og avgjørelsene vi treffer, utelukkende baserer seg på relevante og korrekte fakta, og at de reflekterer et godt faglig skjønn. Som et ledd i dette, er det fast praksis i Diku at personer som skal delta i forvaltningsmessige vurderinger og avgjørelser vurderer sin egen habilitet før deltagelsen påbegynnes, jf. forvaltningsloven § 8.

   Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.). Alle eksternt engasjerte fagpersoner plikter å følge de samme rutiner som våre interne ansatte med hensyn til habilitet.  

   I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om habilitet av seksjonsledere, eventuelt med bistand fra våre jurister.

   Forhold som fører til inhabilitet

   Den sentrale regel for å vurdere habilitet er forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen skiller mellom tilknytningsforhold som leder til automatisk inhabilitet (§ 6, første avsnitt), og forhold som ut fra en nærmere vurdering kan lede til at inhabilitet konstateres (§ 6, annet avsnitt).

   De forholdene som fører til automatisk habilitet er alle knyttet til relasjonen mellom personen som skal delta i saksbehandlingen og én eller flere parter i saken (om begrepet «part», se forvaltningsloven § 2, bokstav e). Dette er normalt enkelt å fastslå, da tilknytningspunktene angår forhold som slektskap o.l.  

   Dersom ingen slike automatisk inhabiliserende forhold foreligger, kan saksbehandleren likevel være inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Diku praktiserer en streng norm ved vurderingen av om det foreligger slike særegne forhold.

   En saksbehandler vil også bli konstatert inhabil dersom hans eller hennes nærmeste leder er inhabil (såkalt «avledet inhabilitet», se § 6, tredje avsnitt).

   Konsekvenser av inhabilitet

   Bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 gjør det klart at all deltagelse i forvaltningssaker er forbudt for den som er inhabil («ugild til å …»).

   I tilfeller hvor arbeidet allerede er påbegynt når det blir klart at vedkommende er inhabil, så må personen straks avslutte sin befatning med saken og overgi den til en ny saksbehandler som er habil. Den nye saksbehandleren må da foreta en ny og selvstendig vurdering av saken, slik at eventuelle skjevheter ved den inhabile personens vurdering blir nøytralisert.

   Dersom noen som er inhabile har deltatt i saksbehandlingen frem mot et enkeltvedtak, f.eks. et vedtak om tilskudd, så vil det kunne danne grunnlag for en klage over vedtaket. Inhabilitet vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig, og at det må undergis en fornyet vurdering, jf. forvaltningsloven § 41.

   Se videre:

   Forvaltningsloven (via Lovdata.no)

  Mer om Statsstipend til Kina

  Statsstipendene er opprettet som følge av kulturavtalen med Kina og målet er at stipendene skal bidra til å etablere og utvide den akademiske og kulturelle kontakten mellom norske og kinesiske enkeltpersoner og utdanning-og forskingsinstitusjoner. Ordningen omfatter alle fagområder.