Trollstipend

Er du fransklærer? Gjennom Troll-avtalen kan du få støtte til kurs i Frankrike. Du kan også reise sammen med klassen din slik at elevene kan få anledning til å bli bedre kjent med fransk språk og kultur. 

Søknadsfrist: 15. mars 2023 innen kl 23:59

  Hvem kan søke?

  Alle offentlige ungdomsskoler og videregående skoler samt private skoler som oppfyller kravene i Opplæringsloven § 2-12.  

  Hva kan søkes støtte til?

  Det er to typer Trollstipend: individuelt stipend for fransklærere (Troll 1) og stipend for elevgrupper som vil på studieopphold i Frankrike (Troll 2).

  Troll 1:  Individuelt stipend for fransklærere

  Fransklærere i grunnskolen eller videregående skole kan få støtte til å delta på etterutdanningskurs i Frankrike eller til å delta på individuelle opplegg, hospitering eller jobbskygging. Studiereisen skal ha en varighet på minimum to dager, eksklusiv reisedager. 

  Troll 2: Stipend for franskklasser/elevgrupper

  Franskklasser i grunnskolen eller videregående skole kan søke om støtte til studieopphold i Frankrike. Studiereisen skal ha en varighet på minimum fem dager. Reisedager kommer i tillegg.

  Finne fransk partnerskole

  Vil du starte et prosjekt med en fransk skole, men er ikke helt sikker på hvor du kan finne en samarbeidspartner? Gjennom eTwinning kan du finne skoler over hele Europa som er interesserte i forskjellige samarbeid. 

  Støtte til forberedende besøk

  Finner du en potensiell partnerskole gjennom eTwinning eller andre fora, kan det være mulig å søke om midler til forberedende besøk for å etablere et samarbeid med en fransk skole. Det er også mulig å søke om støtte til et forberedende besøk hvis man allerede har et etablert samarbeid, og lærere skal møtes for å planlegge fremtidig prosjektsamarbeid med elevutveksling. Merk at denne søknaden ikke kan omhandle et prosjekt som allerede har blitt omsøkt samme år. Les mer i retningslinjer for Trollstipend for elevgrupper (TROLL 2). Støtte til forberedende besøk har et eget søknadsskjema i Espresso. Søknadsfrist: Løpende

  Stipendet er ment å være et tilskudd til dekking av reise-, oppholdsutgifter og eventuelle kursavgifter i forbindelse med studieopphold i Frankrike. Det må klart gå frem i søknaden om søkeren søker om eller får annet stipend til denne eller andre studiereiser til Frankrike i samme budsjettår.

  80 % av tilskuddet vil bli utbetalt 30 dager etter signering av kontrakt. Restbeløpet overføres etter at sluttrapport og regnskap er mottatt og godkjent

  Satser

  Stipendet er ment å være et tilskudd til dekking av reise-, oppholdsutgifter og eventuelle kursavgifter i forbindelse med studieopphold i Frankrike. Det må klart gå frem i søknaden om søkeren søker om eller får annet stipend til denne eller andre studiereiser til Frankrike i samme budsjettår.

  80 % av tilskuddet vil bli utbetalt 30 dager etter signering av kontrakt. Restbeløpet overføres etter at sluttrapport og regnskap er mottatt og godkjent.

  • Satser lærerstipend

   Reisestøtte: NOK 3500,-

   Støtte til kurs: NOK 700,- per kursdag.

   Oppholdsutgifter: NOK 750,- per dag.

  • Satser elevgrupper

   Studietur med varighet på 5-7 dager*: NOK 6500,- per reisende

   Studietur med varighet på 8-10 dager*: NOK 8000,- per reisende

   Studietur med varighet på 11-14 dager*: NOK 9500,- per reisende

   Det gis i tillegg et administrasjonstilskudd på NOK 7000,- til elevgruppen

   *reisedager kommer i tillegg.

  • Satser forberedende besøk

   Ved søknad om støtte til forberedende besøk, kan det søkes om støtte på NOK 5000,- per reisende, for maks 2 personer.

  Slik søker du

  Det er skolen/læreren som utarbeider søknaden både for individuelt lærerstipend og elevstipend. Det er én søknadsfrist i året: 15. mars. Reiseperioden vil være hele kommende skoleår (19.08.2023-19.06.2024). For individuelt lærerstipend inkluderer reiseperioden også sommerferien 2024. Søknadsskjemaet fylles ut online i HK-dirs søkerportal, Espresso.

  • Krav til søknad for fransklærere
   • Formell undervisningskompetanse i fransk 
   • Ansatt i undervisningsstilling 
   • Individuell søknad 
   • Opphold på minimum to - 2 - dager (reisedager kommer i tillegg) 
   • Opphold i Frankrike eller oversjøiske franske departementer 


   Stipendene tildeles normalt til enkeltpersoner, men dersom to eller flere lærere ved samme skole søker, skal rektor prioritere søkerne på rektors bekreftelsesskjema (se obligatoriske vedlegg). Unntaksvis kan to lærere ved samme skole få stipend dersom det fremkommer av rektors skjema at det er helt nødvendig at begge drar.  

   Retningslinjer for lærerstipend

   Standardvilkår lærerstipend

  • Krav til søknad for elevgrupper
   • Fulltidselever i videregående skole eller ungdomsskole
   • Inntil 30 elever mellom 14 og 20 år (bare én gruppe fra samme skole) 
   • Ledsagende lærer (to lærere for inntil 20 elever, tre lærere for 20 til 30 elever)
   • Opphold på minimum fem - 5 - dager (reisedager kommer i tillegg) 
   • Opphold i Frankrike eller franske oversjøiske departementer


   Enkeltelever kan ikke søke om stipendmidler.

   Retningslinjer for elevstipend

   Standardvilkår elevstipend

  • Søknadsskjema
   • Søknadsprosessen er lik for Troll 1 og Troll 2. Du søker elektronisk i HK-dirs søknadsportal Espresso. Vi anbefaler å søke i god tid før søknadsfristen slik at du kan få veiledning fra HK-dir dersom du trenger det. 
   • Gå inn i Espresso
   • Klikk på "Registrering", og fyll ut "Brukerregistrering" (Dersom du ikke får e-post med passord med en gang, må du huske å sjekke søppelboksen din i tilfelle spamfilter) 
   • Logg deg på og velg ønsket målform ved å klikke på et av de norske flaggene (bokmål eller nynorsk) øverst i høyre hjørne
   • Velg "Frankrike-programmet" og velg søknad:
    • "Trollstipend 2023"
    • "Troll: Støtte til forbedrende besøk 2023". 
   • Les alle spørsmål i søknaden nøye. 
   • Husk å lagre underveis. Du kan logge deg av og fortsette med søknaden på et senere tidspunkt helt til du er fornøyd med innholdet. 
  • Obligatoriske vedlegg
   • Detaljert dag for dag program for hele oppholdet 
   • Bekreftelse fra rektor:
   • Invitasjon fra vertsinstitusjon eller bekreftelse på kurspåmelding for lærer og/eller elever 


   Vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet.

  • Behandling av søknaden

   HK-dir behandler søknadene og fastsetter stipendenes størrelse ut fra fastsatte kriterier. Søkerne vil få tilbakemelding om tildeling eller avslag innen to måneder etter utløpt søknadsfrist.

  Slik rapporterer du

  Alle prosjekter skal sende inn en sluttrapport senest én måned etter at studiereisen er avsluttet. Rapporteringsprosessen er lik for Troll 1 og Troll 2. Rapporten skal sendes inn elektronisk via Espresso.  

  Sluttrapporten skal inneholde en beskrivelse av oppholdet og vurdering i forhold til det forventede utbyttet som er beskrevet i søknaden. I tillegg må det opplyses om hvor mange som reiste og antall dager oppholdet varte. Reisedager skal ikke medregnes. Endelig tildeling vil bli justert iht. faktisk varighet og antall reisende.  

  Juridisk informasjon

  • Klageadgang

   Klageadgang

   Dersom du mener at Dikus vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvingen, så kan du klage på vedtaket. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan man kan gå frem for å fremme en klage, og hvordan denne vil bli behandlet av Diku.

   Hvilke vedtak kan påklages?

   Dikus vedtak om avvisning av eller avslag på en søknad om tildeling av midler kan påklages. I tillegg kan avvisnings- og avslagsvedtak knyttet til innsynsbegjæringer påklages.

   Med avvisning av en søknad menes at søknaden ikke tas under realitetsbehandling fordi den er funnet å ha formelle feil eller mangler, f.eks. at den er innlevert etter søknadsfristen, eller at den bryter andre formelle krav som gjelder for den aktuelle søknadstypen. Med avslag på en søknad menes at søknaden etter realitetsbehandling ikke er blitt innvilget eller ikke innvilget fullt ut, f.eks. fordi søknaden som følge av mangler/svakheter ikke nådde opp i konkurransen om midler.

   Hvilke grunnlag kan en klage støttes på?

   En klage over vedtak knyttet til en søknad om tildeling av midler kan kun begrunnes med at avvisningen eller avslaget skyldes en formell saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av det faglige skjønn som ligger til grunn for vedtaket.

   Med formelle saksbehandlingsfeil menes brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen, eller Dikus egne bestemmelser om behandlingsmåten for søknader slik disse fremgår i informasjon gitt i tilknytning til den aktuelle søknadsprosess.

   Med faglig skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet som Diku foretar, basert på de faglige, strategiske, geografiske og politiske prioriteringer som reflekteres ved vurderingskriteriene i utlysningen, og på søknadens relative styrke sett opp mot de øvrige søknader som konkurrerer om de samme midler/goder.

   Med vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av faglig skjønn menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, eller at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

   Det presiseres for øvrig at det ikke er adgang til å supplere den opprinnelige søknaden med nye eller utdypende opplysninger ved fremsettelsen av en klage (f.eks. supplering av beskrivelser av prosjekt, tiltak, kvalifikasjoner, målsettinger, etc.). Eventuelle slike supplerende opplysninger vil bli sett bort fra i omgjørings- og klagevurderingen.

   Hvordan går man frem for å påklage et vedtak?

   En klage må fremsettes for Diku innen klagefristen, og være signert av en person som har myndighet til å representere den person/institusjon som er part i saken vedtaket gjelder. Klagen må angi hvilket vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i vedtaket. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

   Fristen for å påklage et avvisnings- eller avslagsvedtak er 3 uker, regnet fra den virkedag da søkeren mottok vedtaket. Fristen utløper på samme virkedag i den tredje påfølgende uke. Dersom utløpsdagen er en helgedag, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

   Hvordan vil klagen behandles av Diku?

   Etter at Diku har bekreftet mottak av en klage, så vil Diku så snart som mulig foreta en vurdering av om klagegrunnene gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen anses begrunnet, vil Diku kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i søkers favør.

   Hvis Diku ikke finner klagen begrunnet, vil Diku sende klager en begrunnet avgjørelse for hvorfor klagen ikke ledet til omgjøring. Dersom klager ønsker å opprettholde klagen etter å ha mottatt denne begrunnelsen, så vil Diku på søkers oppfordring og uten unødig opphold oversende saken til rett klageinstans. Klager vil da også kunne supplere sine klagegrunner i lys av begrunnelsen fra Diku.

   Hvem som er rett klageinstans beror på hvem som er administrativt ansvarlig for det aktuelle programmet. For de fleste programmer vil det være enten Kunnskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. 

   Klagesaker søkes behandlet så snart som mulig, og Diku har som mål å besvare alle klagehenvendelser innen 3 uker fra mottak.

   Se videre:

  • Offentlighet og innsyn

   Offentlighet og innsyn

   Diku forvalter betydelige offentlige midler til tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Å forvalte offentlige midler fører med seg et stort ansvar, både med hensyn til korrekt og etterrettelig bruk av midlene, og å arbeide effektivt og målrettet for å sikre at midlene gir best mulig resultat for fellesskapet. Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte.

   Offentlighet i Dikus forvaltning

   Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk rett. Reglene om innsyn for allmennheten fremgår i første rekke av lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova, offl.), mens de som er part i en konkret sak også kan ha rett til såkalt partsinnsyn under lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.).

   Utgangspunktet under disse lovene er åpenhet og tilgang. Likevel kan andre hensyn i enkelte tilfeller begrunne at innsyn i visse dokument og opplysninger begrenses, midlertidig (utsatt innsyn) eller permanent (innsynsnekt). Slike unntak kan bl.a. være forankret i taushetsplikt, personvernhensyn, konfidensialitetsregler, og administrative behov for å sikre en god og effektiv saksbehandling. 

   Vi vurderer om slike hensyn gjør seg gjeldende når vi mottar en begjæring om innsyn. Dikus mål er å praktisere så mye offentlighet rundt vår forvaltning som mulig, og at unntak fra innsynsretten kun skal hvor det har hjemmel i lov eller forskrift, og anses strengt nødvendig.  
    

   Innsyn for parter (partsinnsyn)

   Som part i en forvaltningssak har man normalt rett til å gjøre seg kjent med de dokumenter som hører til saken, jf. fvl. § 18. Det gjelder likevel visse unntak fra dette, jf. fvl. §§ 18a-c, 19 og 20.

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om partsinnsyn, anbefaler vi deg å sende kravet til post@diku.no. I begjæringen må du oppgi saksreferanse eller annen informasjon som angir hvilken sak det er tale om, hvilken rolle du har i saken (part/partsrepresentant), samt hvilke saksdokumenter du ønsker innsyn i. Dersom du har spørsmål knyttet til slike forhold, kan du ta kontakt med den saksbehandleren som har håndtert saken hos oss.

   Begjæringer om partsinnsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet. 

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. fvl. § 21 og Kapittel IV. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se våre informasjon om klageadgang. 

   Innsyn for allmennheten (alminnelig innsynsrett)

   I kraft av offentleglova har alle fysiske og juridiske personer som hovedregel rett til å få innsyn i dokument som inngår i Dikus forvaltningsvirksomhet, jf. offentleglova (offl.) § 3. Nektelse av innsyn kan likevel skje hvor det foreligger særskilt hjemmel for å unnta dokument eller opplysninger fra slikt innsyn, jf. offentleglova Kapittel 3. Slike unntak kan gjelde for et eller flere dokument i sin helhet, eller for enkeltopplysninger i enkelte dokument som man har bedt om innsyn i. 

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om alminnelig innsyn, anbefaler vi at slike begjæringer enten sendes via vår postliste på eInnsyn, eller per e-post. Ved innsendelse per e-post, er det viktig at man tydelig angir hvilke dokumenter/saker e.l. det er man ønsker innsyn i, jf. offl. § 28. Dersom du har spørsmål når du ønsker slikt innsyn, ber vi om at du tar kontakt med våre arkivmedarbeidere. 

   Begjæringer om alminnelig innsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.  

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. offl. § 32. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se vår informasjon om klageadgang. 

   Se videre:

  • Habilitet

   Habilitet

   Reglene om habilitet skal bidra til at forvaltningsvedtak treffes på et objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Habilitetskravene skal sikre at personer som har tilknytningspunkt til en aktuell sak, som det i alminnelighet ville kunne stilles spørsmål ved, fratrer fra behandlingen av denne saken. At noen erklærer seg, eller blir erklært inhabile til å delta i en sak, betyr derfor ikke at vedkommende er å klandre for noe. Habilitetsreglene er slik sett preventivt innrettede ordensregler, som skal hindre at objektiviteten i saksbehandlingen kan trekkes i tvil. Reglene om habilitet fremgår av forvaltningsloven kapittel II

   Rutiner for å sikre habilitet i Diku

   Som en statlig tilskuddsforvalter med ansvar for fordeling av betydelige offentlige midler, er Diku svært opptatt av at saksbehandlingen vår, og avgjørelsene vi treffer, utelukkende baserer seg på relevante og korrekte fakta, og at de reflekterer et godt faglig skjønn. Som et ledd i dette, er det fast praksis i Diku at personer som skal delta i forvaltningsmessige vurderinger og avgjørelser vurderer sin egen habilitet før deltagelsen påbegynnes, jf. forvaltningsloven § 8.

   Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.). Alle eksternt engasjerte fagpersoner plikter å følge de samme rutiner som våre interne ansatte med hensyn til habilitet.  

   I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om habilitet av seksjonsledere, eventuelt med bistand fra våre jurister.

   Forhold som fører til inhabilitet

   Den sentrale regel for å vurdere habilitet er forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen skiller mellom tilknytningsforhold som leder til automatisk inhabilitet (§ 6, første avsnitt), og forhold som ut fra en nærmere vurdering kan lede til at inhabilitet konstateres (§ 6, annet avsnitt).

   De forholdene som fører til automatisk habilitet er alle knyttet til relasjonen mellom personen som skal delta i saksbehandlingen og én eller flere parter i saken (om begrepet «part», se forvaltningsloven § 2, bokstav e). Dette er normalt enkelt å fastslå, da tilknytningspunktene angår forhold som slektskap o.l.  

   Dersom ingen slike automatisk inhabiliserende forhold foreligger, kan saksbehandleren likevel være inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Diku praktiserer en streng norm ved vurderingen av om det foreligger slike særegne forhold.

   En saksbehandler vil også bli konstatert inhabil dersom hans eller hennes nærmeste leder er inhabil (såkalt «avledet inhabilitet», se § 6, tredje avsnitt).

   Konsekvenser av inhabilitet

   Bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 gjør det klart at all deltagelse i forvaltningssaker er forbudt for den som er inhabil («ugild til å …»).

   I tilfeller hvor arbeidet allerede er påbegynt når det blir klart at vedkommende er inhabil, så må personen straks avslutte sin befatning med saken og overgi den til en ny saksbehandler som er habil. Den nye saksbehandleren må da foreta en ny og selvstendig vurdering av saken, slik at eventuelle skjevheter ved den inhabile personens vurdering blir nøytralisert.

   Dersom noen som er inhabile har deltatt i saksbehandlingen frem mot et enkeltvedtak, f.eks. et vedtak om tilskudd, så vil det kunne danne grunnlag for en klage over vedtaket. Inhabilitet vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig, og at det må undergis en fornyet vurdering, jf. forvaltningsloven § 41.

   Se videre:

   Forvaltningsloven (via Lovdata.no)

  Mer om Trollstipend

  Gjennom Troll-avtalen (Avtale om økonomisk, industrielt og vitenskapelig samarbeid) fra 1986 har Norge forpliktet seg til å sette av et beløp til stipend for norske fransklærere og elever i grunnskolen og i den videregående skolen. Det er satt av til sammen ca. 2 millioner kroner til disse stipendene. 

  To typer Trollstipend

  Det finnes to typer Trollstipend. Troll 1 er individuelle stipend for fransklærere og Troll 2 er stipend for elevgrupper. Stipendene skal brukes til studiereiser i Frankrike eller franske oversjøiske departementer.

  Troll 1 - Individuelt stipend for fransklærere 

  • Målet er å gi norske fransklærere mulighet for faglig og kulturell oppdatering i Frankrike

  Troll 2 - Stipend for franskklasser/elevgrupper  

  • Målet med ordningen er å legge til rette for at norsk ungdom kan få studieopphold i Frankrike for å få bedre kunnskap om fransk kultur og språk. Det er også et mål å legge til rette for mer samarbeid mellom franske og norske skoler. 

  Har du spørsmål? Send en e-post til frankrike@hkdir.no!

   

  Andre prosjekter som får støtte

  Elevene ved Rælingen vgs fikk også med seg et Paris-besøk i forbindelse med skolebesøket i Bretagne.
  Prosjekteksempel
  04.03.2019

  Skolebesøk i Bretagne

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempler