Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning

Prisen skal belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.  

Søknadsfrist: 20. september 2019 innen kl 15:00

  Hvem kan nominere?

  Fagskolen, ved institusjonens styre, kan nominere ett tiltak ved egen institusjon.

  Kriterier

  • Tiltaket skal stimulere til økt kvalitet og relevans i høyere yrkesfaglig utdanning.
  • Tiltaket skal bidra vesentlig til utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte.
  • Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv.
  • Tiltaket skal være velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon.
  • Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen høyere yrkesfaglig utdanning.

  Utlysning

  • Utlysningstekst 2019

   Diku inviterer herved til nominasjon til utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2019.

   Nominasjonsfrist: 20. september 2019 kl. 15.00
   Utlysningsdato: 9. juli 2019

   Formålet med utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning. Prisen skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

   Utdanningskvalitetsprisen for 2019 er på én million kroner. Prisen tildeles ett tiltak og kan ikke tildeles enkeltpersoner.

   Vi ber institusjonene gjøre utlysningen godt kjent i egen organisasjon. I tillegg oppfordrer vi institusjonene til å fremme innovative tiltak med dokumenterte positive resultater som følge av fremragende arbeid med utdanningskvaliteten.

  • Praktisk informasjon

   For detaljer om årets nominasjonsrunde og elektronisk nominering se Dikus nominasjonswebinar .

   Hver institusjon kan sende én nominasjon. Institusjonsledelsen bes om å samordne nominasjonen og sende denne elektronisk via Dikus søknads- og rapporteringsportal, Espresso (se «Slik nominerer du» nedenfor).

   Nominasjonene vil bli vurdert av en jury med erfaring fra, og kjennskap til, høyere yrkesfaglig utdanning nasjonalt og internasjonalt. 

   Kriterier for tildeling og krav til nominasjoner fremkommer i prisens statutter (se nedenfor) og mal for nominasjon i Espresso.

  Slik nominerer du

  • Slik sender du nominasjonen i Espresso
   • Nominasjon sendes inn gjennom Dikus søknads- og  rapporteringsportal Espresso
   • Logg inn med brukernavn (e-postadresse) og passord. Du kan registrere ny bruker eller bruke samme informasjon som du logget deg inn med tidligere.
   • I Espresso finner du en oversikt over programmer som har åpne søknadsfrister, med en lenke for å opprette nominasjon. 

    

   Diku tilbyr individuell veiledning for nominasjon på oppfordring frem til nominasjonsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men kan ikke lese gjennom utkast til nominasjon.

   Kontakt oss for avtale (se kontaktperson nederst på siden).

  • Statutter
   Statutter for utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning
   § 1 Formål

   Formålet med utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og å stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

   § 2 Innledende bestemmelser

   Prisen er på 1 million kroner. Den forvaltes av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Prisen går i sin helhet til ett tiltak, og kan ikke tildeles enkeltpersoner. Dersom det et år ikke er en verdig prisvinner, overføres midlene til neste års pris.

   Fagskolen, ved institusjonens styre, kan nominere ett tiltak ved egen institusjon.

   Nominasjonene vurderes av en jury oppnevnt av Diku. Retningslinjer for juryens arbeid finnes i § 5.

   Vinneren er forpliktet til å presentere tiltaket på en arena definert av Diku.

   § 3 Kriterier

   Tiltaket skal stimulere til økt kvalitet og relevans i høyere yrkesfaglig utdanning.
   Tiltaket skal bidra vesentlig til utvikling og forbedring av studentenes læringsutbytte.
   Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og arbeidsliv.
   Tiltaket skal være velorganisert og basert på systematisk innhentet informasjon.
   Tiltaket skal ha overføringsverdi til annen høyere yrkesfaglig utdanning.

   § 4 Krav til nominasjonen

   Nominasjonen må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene ovenfor. Den skal inneholde beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater.

   Nominasjonen skal utformes i samsvar med til Dikus mal for nominasjoner.

   § 5 Juryens sammensetning og mandat

   Diku oppnevner en jury med erfaring fra og kjennskap til høyere yrkesfaglig utdanning nasjonalt og internasjonalt, og med studentrepresentasjon. Juryen skal bestå av minimum 4 medlemmer.

   Diku skal oppnevne en juryleder blant jurymedlemmene. Jurylederen skal være tilknyttet en institusjon utenfor Norge. Ved stemmelikhet har jurylederen dobbeltstemme. 

   Juryen skal vurdere alle de nominerte tiltakene etter kriteriene i § 3. Juryen skal kåre én vinner og gi en skriftlig begrunnelse for sin beslutning.

   Diku er sekretariat for juryens arbeid.

  Slik rapporterer du

  Vinner skal ikke sende inn noen rapport etter at prisen er delt ut, men er forpliktet til å presentere sitt tiltak på en arena som Diku bestemmer.

   

  Juridisk informasjon

  • Klageadgang

   Klageadgang

   Dersom du mener at Dikus vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvingen, så kan du klage på vedtaket. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan man kan gå frem for å fremme en klage, og hvordan denne vil bli behandlet av Diku.

   Hvilke vedtak kan påklages?

   Dikus vedtak om avvisning av eller avslag på en søknad om tildeling av midler kan påklages. I tillegg kan avvisnings- og avslagsvedtak knyttet til innsynsbegjæringer påklages.

   Med avvisning av en søknad menes at søknaden ikke tas under realitetsbehandling fordi den er funnet å ha formelle feil eller mangler, f.eks. at den er innlevert etter søknadsfristen, eller at den bryter andre formelle krav som gjelder for den aktuelle søknadstypen. Med avslag på en søknad menes at søknaden etter realitetsbehandling ikke er blitt innvilget eller ikke innvilget fullt ut, f.eks. fordi søknaden som følge av mangler/svakheter ikke nådde opp i konkurransen om midler.

   Hvilke grunnlag kan en klage støttes på?

   En klage over vedtak knyttet til en søknad om tildeling av midler kan kun begrunnes med at avvisningen eller avslaget skyldes en formell saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av det faglige skjønn som ligger til grunn for vedtaket.

   Med formelle saksbehandlingsfeil menes brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen, eller Dikus egne bestemmelser om behandlingsmåten for søknader slik disse fremgår i informasjon gitt i tilknytning til den aktuelle søknadsprosess.

   Med faglig skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet som Diku foretar, basert på de faglige, strategiske, geografiske og politiske prioriteringer som reflekteres ved vurderingskriteriene i utlysningen, og på søknadens relative styrke sett opp mot de øvrige søknader som konkurrerer om de samme midler/goder.

   Med vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av faglig skjønn menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, eller at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

   Det presiseres for øvrig at det ikke er adgang til å supplere den opprinnelige søknaden med nye eller utdypende opplysninger ved fremsettelsen av en klage (f.eks. supplering av beskrivelser av prosjekt, tiltak, kvalifikasjoner, målsettinger, etc.). Eventuelle slike supplerende opplysninger vil bli sett bort fra i omgjørings- og klagevurderingen.

   Hvordan går man frem for å påklage et vedtak?

   En klage må fremsettes for Diku innen klagefristen, og være signert av en person som har myndighet til å representere den person/institusjon som er part i saken vedtaket gjelder. Klagen må angi hvilket vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i vedtaket. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

   Fristen for å påklage et avvisnings- eller avslagsvedtak er 3 uker, regnet fra den virkedag da søkeren mottok vedtaket. Fristen utløper på samme virkedag i den tredje påfølgende uke. Dersom utløpsdagen er en helgedag, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

   Hvordan vil klagen behandles av Diku?

   Etter at Diku har bekreftet mottak av en klage, så vil Diku så snart som mulig foreta en vurdering av om klagegrunnene gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen anses begrunnet, vil Diku kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i søkers favør.

   Hvis Diku ikke finner klagen begrunnet, vil Diku sende klager en begrunnet avgjørelse for hvorfor klagen ikke ledet til omgjøring. Dersom klager ønsker å opprettholde klagen etter å ha mottatt denne begrunnelsen, så vil Diku på søkers oppfordring og uten unødig opphold oversende saken til rett klageinstans. Klager vil da også kunne supplere sine klagegrunner i lys av begrunnelsen fra Diku.

   Hvem som er rett klageinstans beror på hvem som er administrativt ansvarlig for det aktuelle programmet. For de fleste programmer vil det være enten Kunnskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. 

   Klagesaker søkes behandlet så snart som mulig, og Diku har som mål å besvare alle klagehenvendelser innen 3 uker fra mottak.

   Se videre:

  • Offentlighet og innsyn

   Offentlighet og innsyn

   Diku forvalter betydelige offentlige midler til tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Å forvalte offentlige midler fører med seg et stort ansvar, både med hensyn til korrekt og etterrettelig bruk av midlene, og å arbeide effektivt og målrettet for å sikre at midlene gir best mulig resultat for fellesskapet. Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte.

   Offentlighet i Dikus forvaltning

   Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk rett. Reglene om innsyn for allmennheten fremgår i første rekke av lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova, offl.), mens de som er part i en konkret sak også kan ha rett til såkalt partsinnsyn under lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.).

   Utgangspunktet under disse lovene er åpenhet og tilgang. Likevel kan andre hensyn i enkelte tilfeller begrunne at innsyn i visse dokument og opplysninger begrenses, midlertidig (utsatt innsyn) eller permanent (innsynsnekt). Slike unntak kan bl.a. være forankret i taushetsplikt, personvernhensyn, konfidensialitetsregler, og administrative behov for å sikre en god og effektiv saksbehandling. 

   Vi vurderer om slike hensyn gjør seg gjeldende når vi mottar en begjæring om innsyn. Dikus mål er å praktisere så mye offentlighet rundt vår forvaltning som mulig, og at unntak fra innsynsretten kun skal hvor det har hjemmel i lov eller forskrift, og anses strengt nødvendig.  
    

   Innsyn for parter (partsinnsyn)

   Som part i en forvaltningssak har man normalt rett til å gjøre seg kjent med de dokumenter som hører til saken, jf. fvl. § 18. Det gjelder likevel visse unntak fra dette, jf. fvl. §§ 18a-c, 19 og 20.

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om partsinnsyn, anbefaler vi deg å sende kravet til post@diku.no. I begjæringen må du oppgi saksreferanse eller annen informasjon som angir hvilken sak det er tale om, hvilken rolle du har i saken (part/partsrepresentant), samt hvilke saksdokumenter du ønsker innsyn i. Dersom du har spørsmål knyttet til slike forhold, kan du ta kontakt med den saksbehandleren som har håndtert saken hos oss.

   Begjæringer om partsinnsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet. 

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. fvl. § 21 og Kapittel IV. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se våre informasjon om klageadgang. 

   Innsyn for allmennheten (alminnelig innsynsrett)

   I kraft av offentleglova har alle fysiske og juridiske personer som hovedregel rett til å få innsyn i dokument som inngår i Dikus forvaltningsvirksomhet, jf. offentleglova (offl.) § 3. Nektelse av innsyn kan likevel skje hvor det foreligger særskilt hjemmel for å unnta dokument eller opplysninger fra slikt innsyn, jf. offentleglova Kapittel 3. Slike unntak kan gjelde for et eller flere dokument i sin helhet, eller for enkeltopplysninger i enkelte dokument som man har bedt om innsyn i. 

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om alminnelig innsyn, anbefaler vi at slike begjæringer enten sendes via vår postliste på eInnsyn, eller per e-post. Ved innsendelse per e-post, er det viktig at man tydelig angir hvilke dokumenter/saker e.l. det er man ønsker innsyn i, jf. offl. § 28. Dersom du har spørsmål når du ønsker slikt innsyn, ber vi om at du tar kontakt med våre arkivmedarbeidere. 

   Begjæringer om alminnelig innsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.  

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. offl. § 32. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se vår informasjon om klageadgang. 

   Se videre:

  • Habilitet

   Habilitet

   Reglene om habilitet skal bidra til at forvaltningsvedtak treffes på et objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Habilitetskravene skal sikre at personer som har tilknytningspunkt til en aktuell sak, som det i alminnelighet ville kunne stilles spørsmål ved, fratrer fra behandlingen av denne saken. At noen erklærer seg, eller blir erklært inhabile til å delta i en sak, betyr derfor ikke at vedkommende er å klandre for noe. Habilitetsreglene er slik sett preventivt innrettede ordensregler, som skal hindre at objektiviteten i saksbehandlingen kan trekkes i tvil. Reglene om habilitet fremgår av forvaltningsloven kapittel II

   Rutiner for å sikre habilitet i Diku

   Som en statlig tilskuddsforvalter med ansvar for fordeling av betydelige offentlige midler, er Diku svært opptatt av at saksbehandlingen vår, og avgjørelsene vi treffer, utelukkende baserer seg på relevante og korrekte fakta, og at de reflekterer et godt faglig skjønn. Som et ledd i dette, er det fast praksis i Diku at personer som skal delta i forvaltningsmessige vurderinger og avgjørelser vurderer sin egen habilitet før deltagelsen påbegynnes, jf. forvaltningsloven § 8.

   Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.). Alle eksternt engasjerte fagpersoner plikter å følge de samme rutiner som våre interne ansatte med hensyn til habilitet.  

   I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om habilitet av seksjonsledere, eventuelt med bistand fra våre jurister.

   Forhold som fører til inhabilitet

   Den sentrale regel for å vurdere habilitet er forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen skiller mellom tilknytningsforhold som leder til automatisk inhabilitet (§ 6, første avsnitt), og forhold som ut fra en nærmere vurdering kan lede til at inhabilitet konstateres (§ 6, annet avsnitt).

   De forholdene som fører til automatisk habilitet er alle knyttet til relasjonen mellom personen som skal delta i saksbehandlingen og én eller flere parter i saken (om begrepet «part», se forvaltningsloven § 2, bokstav e). Dette er normalt enkelt å fastslå, da tilknytningspunktene angår forhold som slektskap o.l.  

   Dersom ingen slike automatisk inhabiliserende forhold foreligger, kan saksbehandleren likevel være inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Diku praktiserer en streng norm ved vurderingen av om det foreligger slike særegne forhold.

   En saksbehandler vil også bli konstatert inhabil dersom hans eller hennes nærmeste leder er inhabil (såkalt «avledet inhabilitet», se § 6, tredje avsnitt).

   Konsekvenser av inhabilitet

   Bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 gjør det klart at all deltagelse i forvaltningssaker er forbudt for den som er inhabil («ugild til å …»).

   I tilfeller hvor arbeidet allerede er påbegynt når det blir klart at vedkommende er inhabil, så må personen straks avslutte sin befatning med saken og overgi den til en ny saksbehandler som er habil. Den nye saksbehandleren må da foreta en ny og selvstendig vurdering av saken, slik at eventuelle skjevheter ved den inhabile personens vurdering blir nøytralisert.

   Dersom noen som er inhabile har deltatt i saksbehandlingen frem mot et enkeltvedtak, f.eks. et vedtak om tilskudd, så vil det kunne danne grunnlag for en klage over vedtaket. Inhabilitet vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig, og at det må undergis en fornyet vurdering, jf. forvaltningsloven § 41.

   Se videre:

   Forvaltningsloven (via Lovdata.no)

  Mer om Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning

  Formålet med utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere yrkesfaglig utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

  Prisen deles ut hvert år og er på én million kroner.

  Vinner 2018

  Fagskolen Innlandet
  Prisen tildeles et nyskapende og velbegrunnet tiltak som har som mål å styrke utdanningskvaliteten ved institusjonen. Prosjektets faglige begrunnelse ligger i fenomenet «Industri 4.0», som kjennetegnes med integrasjon mellom digitalisering og fysisk produksjon og tjenesteyting. Tiltaket ble etablert gjennom et tett samarbeid med næringslivet i regionen, hvor det er inngått samarbeidsavtaler med bedrifter i regional industriklynge. Kjernen i prosjektet har vært å utvikle innholdet i fagutdanningene, og målet har vært å operasjonalisere «Industri 4.0» i den daglige utdanningspraksisen. Juryen mener at prosjektet på en overbevisende måte stimulerer til en aktuell og oppdatert yrkesutdanning som er motivert av etterspørsel fra både næringslivet og studentene. En markant stigning i søkertallet for utdanningene som prosjektet omfatter, bekrefter tiltakets relevans.

  Fokus på studentenes læringsutbytte har vært sentralt i arbeidet, og målene har blant annet vært å oppdatere innholdet og skape variasjon i undervisningen ved å ta i bruk nye, yrkesrettede digitale teknologier. Prosjektet har omfattet både fysiske og nettbaserte utdanninger. Juryen mener at særlig implementeringen av fjernstyrte, digitale laboratorieøvelser er nyskapende og relevante for studenter som kombinerer utdanning og arbeid. I tillegg ønsker juryen å fremheve tiltakets fokus på at studentene arbeider med problemstillinger fra yrkeslivet, og at bruken av digitale teknologier øker faglærernes mulighet til å følge med på studentenes innsats, utvikling og læringsutbytte.

  I tillegg til tett og systematisk kontakt med næringslivet mener juryen at prosjektet har arbeidet bevisst og strategisk med å ta i bruk ulike typer kunnskap om behovet for arbeidskraft i både offentlig og privat sektor. Dette sikrer relevans og høy kvalitet på utdanningen, noe som gagner både studentene og næringslivet.

  Tett og kontinuerlig samarbeid mellom partene gagner alle. Fokuset på innholdet i «Industri 4.0» er også relevant for andre utdanninger enn de tekniske. Fagskolen fremhever gode muligheter for å overføre erfaringer fra prosjektet til for eksempel helsefag og landbruksfag. Juryen mener at all yrkesutdanning med fordel kan la seg inspirere av dette prosjektet, som på en eksemplarisk måte har dokumentert hvordan fagskoler holder seg faglig oppdatert og samtidig arbeider med å heve kvaliteten til nytte for både studenter og de som skal ta imot dem i næringslivet.

  Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2018 går til Fagskolen Innlandet i Gjøvik for tiltaket «Robotisering av læringsarenaen – operasjonalisering av Industri 4.0»

  Nominasjon Fagskolen Innlandet.pdf

  Nominasjoner 2018

  • Studentaktiv digital vurdering i nettstudier

   Fagskolen i Vestfold
   Tiltakets formål er å styrke kvaliteten på vurderingspraksis i nettstudier. Studentene har hatt en aktiv rolle i tiltaket, hvor vurdering er blitt sett på som en del av læringspraksisen. Konkret har studenter skrevet i digitale læringsnotater og de har fått hjelp av en ’tilbakemeldingsrobot’. Roboten har tilpasset sine algoritmer til hver enkelt student. Læringsnotatene har inngått både i en formativ mappe og i en presentasjonsmappe til sluttvurdering. Alle notater, inkludert vurderinger og tilbakemeldinger fra lærerne, har ligget åpent tilgjengelige på en nettplattform, som alle studenter har hatt adgang til. Hermed har målet også vært å skape en felles vurderingskultur blant studenter. Tiltaket er basert på aktuell forskning og har omfattet bruk av forskjellige fagråd.

   Juryen mener, at det er et meget interessant tiltak, som er til inspirasjon for andre fagskoler. Der er snakk om et veldokumentert prosjekt som bygger på tydelige pedagogiske verdier. Juryen savner imidlertid at koblingen til arbeidslivet tydeliggjøres ut over det aktuelle fokus på studentenes skrivekompetanse. Videre er juryen usikker på, i hvilken grad studentene har vært inkludert i utviklingen av den nye vurderingspraksisen.

   Nominasjon Fagskolen i Vestfold.pdf

  • Høyere utdanningskvalitet med systematisk implementering av karrieresenter i studier

   Fagskolen Kristiania
   Fagskolen Kristiania har siden 2015 etablert et tett og velorganisert samarbeid med Karrieresenteret. Formålet har vært å tydeliggjøre karrieremuligheter for studentene, øke deres jobbsøkerkompetanse og skape et nettverk mellom studentene og potensielle arbeidsgivere allerede under studietiden. I tillegg er det gjennom tiltaket satt fokus på arbeidsgivernes behov, dette har hatt en positiv effekt på undervisningen. Det er blant annet etablert digitaliseringskurs, det har vært bedriftsbesøk og gjesteforelesninger.

   Juryen anser dette som et veldig godt tiltak med tanke på å skape bedre samspill mellom skole, studenter og arbeidsliv. Det er interessant at Karrieresenteret har fokus på å øke studentenes ferdigheter i jobbsøking og bruk av digital teknologi, noe bedriftene etterspør. Tiltaket er godt beskrevet og arbeidet ser ut til at foregå systematisk, hvor det er fokus på samarbeide mellom skole og arbeidsliv. På denne måten kan andre fagskoler også finne inspirasjon i tiltaket. Juryen mener at det ikke er tilstrekkelig beskrevet hvordan og i hvilken grad studentene bidrar i utviklingen av tiltaket.

   Nominasjon Fagskolen Kristiania.pdf

  • Tilrettelagte studieløp i samarbeid med arbeidslivet

   Fagskolen Rogaland, campus Kalhammaren
   Tiltaket har som mål å skape høyere gjennomføring og å organisere studier innen anleggsbransjen på en ny måte, som møter arbeidslivets behov. Anleggsbransjen er meget væravhengig og har perioder som er travlere enn andre. Derfor har tiltaket blant annet bestått i å tilby studier i de mindre travle periodene. Herunder er der tenkt fleksible undervisningsformer, gjennom videoforelesninger for studenter som ikke har mulighet for å fysisk møte opp. Tiltaket startet som et samarbeid mellom skolen og lokale partnere innenfor for bransjen, og det har vært merkbar økning rekrutteringen til studiene.

   Juryen mener at tiltaket er et godt eksempel på hvor viktig det er at fagskoler tilpasser studiene til bransjene. Det tette samarbeidet med relevante lokale partnere, kan også være til inspirasjon for andre fagskoler. Tiltaket er relativt nytt og det er derfor uklart i hvilken grad tiltaket vil få innflytelse på studentenes gjennomføring i tillegg til den økte rekrutteringen. Det er heller ikke tydelig dokumentert hvordan og i hvilket omfang studentene er blitt inkludert i utviklingen av tiltaket. I tillegg ønsker juryen bedre dokumentasjon av forbedring av studiekvalitet. Juryen mener at det er mer å hente i økt studiekvalitet for dette tiltaket.

   Nominasjon Fagskolen Rogaland Campus Kalhammaren.pdf

  • Pilotprosjekt nytt studie ved Fagskolen TLA

   Fagskolen TLA
   Nominasjonen beskriver et pilotprosjekt og er ikke et fagskolestudie. 
   Juryen mener likevel at nominasjonen svarer godt på mange av kriteriene og oppfordrer fagskolen å søke igjen når det foreligger en NOKUT godkjenning.

   Nominasjon Fagskolen TLA.pdf

  • Kvalitet i undervisning ved hjelp av digitalisering

   Fagskolen i Hordaland
   Formålet med tiltaket har vært å skape en infrastruktur for nettundervisning, kvalifisere lærerne gjennom systematisk kompetanseheving og sertifisere alle lærere som ’nettlærere’. Tiltaket er satt i gang på bakgrunn av tilbakemeldinger fra studenter, lærere og næringslivet, samt oppfordring fra NOKUT. Det har vært et tett samarbeide med Kværner Nord. Tiltaket har blant annet resultert i at læringstrykket og samarbeid mellom studenter er økt, noe som har ført til høyere tilfredshet blant studentene.

   Juryen mener at tiltaket er nyskapende gjennom fokus på å øke alle lærernes kompetanse og ikke bare til initiativtakere og ildsjeler. Tiltaket bygger på tidligere erfaringer fra nettbasert undervisning og forskning. På den måten bygger tiltaket på et solid fundament, som har vært med på å skape grunnleggende kompetanse og en felles referanseramme blant lærerne. Selv om juryen synes, at det er en meget god ide’ å øke lærernes kompetanse, så er det usikkert i hvilken grad dette har påvirket studentenes faglige læringsutbytte. Juryen mener, at det er et interessant utviklingspotensial i å invitere inn flere bedrifter i samarbeidet, og i å utvikle det planlagte opplæringsprogrammet i bruk av digitale verktøy for studentene. Da vil det også være bedre muligheter for å dokumentere hvordan tiltaket bidrar til økt kvalitet i studentenes læring.

   Nominasjon Fagskolen i Hordaland.pdf