UTFORSK

UTFORSK skal styrke høgare utdanning for ei berekraftig framtid. Programmet støttar etablering av varige samarbeidsrelasjonar mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.

Søknadsfrist: 20. april 2022 innen kl 12:00

  Russlands invasjon i Ukraina – konsekvensar for prosjekt med russiske partnere i UTFORSK

  Det er gjort endringar i utlysinga publisert i 2021. Det vil ikkje vere mogleg å inkludere russiske partnarar i denne utlysinga.
  (Se også: Fryser utdanningssamarbeid med Russland)

  HK-dir har med basis i føringar frå regjeringa utforma følgjande retningslinjer for pågåande prosjekt:

  • Norsk institusjon må ikkje overføre prosjektmidlar til institusjonar i Russland.
  • HK-dir avsluttar ikkje prosjekta, men leiinga ved den norske institusjonen må vurdere i kva grad det er mogeleg å halde fram planlagde prosjektaktivitetar.
  • Russiske forskarar og studentar som oppheld seg i Noreg som del av prosjektet kan halde fram opphaldet som planlagt. Prosjektmidlar kan brukast til å dekkje kostnadane med opphaldet.
  • Endringar i prosjektplanar og -budsjett skal godkjennast av HK-dir på vanleg måte. 
  • Studentutveksling kan gjennomførast så lenge det er basert på eksisterande avtalar og kan handterast på eit lågt administrativt nivå.

  Kven kan søke?

  Norske akkrediterte høgare utdanningsinstitusjonar saman med minst ein tilsvarande institusjon i partnarlanda kan søkje.  

  Andre partnarar kan vere universitet, forskingsinstitutt, private eller offentlege bedrifter, sjukehus, skular, frivillige organisasjonar, eller andre organisasjonar, i Norge eller i partnarlanda.

  Kva kan du søke støtte til?

  Det kan søkast støtte til prosjekt som:  

  • Utviklar og gjennomfører felles utdanningsaktivitetar  
  • Øker mobilitet av studentar, inkludert praksismobilitet  
  • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forsking 
  • Styrker samarbeid med arbeidsliv 

  Utlysing 2021 (oppdatert 2. mars 2022)

  Merk at det er gjort endringar i utlysinga publisert i 2021. Det vil ikkje vere mogleg å inkludere russiske partnarar i denne utlysinga.

  Slik søkjer du

  Søknad skjer i  søknads- og rapporteringssystemet Espresso

  Logg inn ved hjelp av brukarnamn (e-postadresse) og passord. Du kan registrere ny brukar eller halde fram med å bruke same brukarnamn og passord dersom du allereie er registrert som brukar i Espresso. 

  Sjå søknadsskjema i Espresso og utlysinga for informasjon om kva søknaden skal innehalde og krav til vedlegg.

  Søkarrettleiing

  Tidlegare søkarwebinar er erstatta med rettleiing i korte, tematiske videoar, samt dialogbasert rettleiing i eit nettmøte torsdag 10. februar klokka 14.00 – 15.00. Her blir det dialog om utlysinga og tildelingsprosessen, og det er høve å gje tilbakemelding og stille spørsmål. Det er ei føresetnad at deltakarane har sett informasjonsvideoane (modul 1-6) før nettmøtet.

  Rettleiinga er på norsk. Det blir ikkje gjort opptak av nettmøtet.

  Gå til meir informasjon om søkarrettleiinga 10. februar, eller meld deg på direkte her.

  Rettleiingsvideoar

  Videoane er ikkje teksta. Last ned presentasjon med manus for videomodulane 1-6 her (pdf).

  Ofte stilte spørsmål

  Send spørsmål om utlysinga til utforsk@hkdir.no. Spørsmål som kan være relevante for fleire blir anonymisert og publisert med svar under «Ofte stilte spørsmål».

  Treng du rettleiing undervegs? Vi gjer individuell rettleiing heilt fram til søknadsfristen. Vi vil svare på spørsmål, men kan ikkje lese gjennom søknadsutkast. Ta kontakt for nærare avtale.

  Slik rapporterer du

  Rapportering skjer i  søknads- og rapporteringssystemet Espresso. Prosjekt som har fått støtte må levere årlege rapportar og ein sluttrapport etter gjennomføring av prosjektet.    

  Rapporteringsfristar kjem fram i kontrakten med Diku. Prosjektleiar får beskjed på e-post når rapporteringsfristen nærmar seg.   

    

  Juridisk informasjon

  • Klageadgang

   Klageadgang

   Dersom du mener at Dikus vedtak om avvisning eller avslag på en søknad skyldes saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangler ved skjønnsutøvingen, så kan du klage på vedtaket. Nedenfor finner du nærmere informasjon om hvilke vedtak og typer feil som kan påklages, hvordan man kan gå frem for å fremme en klage, og hvordan denne vil bli behandlet av Diku.

   Hvilke vedtak kan påklages?

   Dikus vedtak om avvisning av eller avslag på en søknad om tildeling av midler kan påklages. I tillegg kan avvisnings- og avslagsvedtak knyttet til innsynsbegjæringer påklages.

   Med avvisning av en søknad menes at søknaden ikke tas under realitetsbehandling fordi den er funnet å ha formelle feil eller mangler, f.eks. at den er innlevert etter søknadsfristen, eller at den bryter andre formelle krav som gjelder for den aktuelle søknadstypen. Med avslag på en søknad menes at søknaden etter realitetsbehandling ikke er blitt innvilget eller ikke innvilget fullt ut, f.eks. fordi søknaden som følge av mangler/svakheter ikke nådde opp i konkurransen om midler.

   Hvilke grunnlag kan en klage støttes på?

   En klage over vedtak knyttet til en søknad om tildeling av midler kan kun begrunnes med at avvisningen eller avslaget skyldes en formell saksbehandlingsfeil eller vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av det faglige skjønn som ligger til grunn for vedtaket.

   Med formelle saksbehandlingsfeil menes brudd på forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling i forvaltningen, eller Dikus egne bestemmelser om behandlingsmåten for søknader slik disse fremgår i informasjon gitt i tilknytning til den aktuelle søknadsprosess.

   Med faglig skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet som Diku foretar, basert på de faglige, strategiske, geografiske og politiske prioriteringer som reflekteres ved vurderingskriteriene i utlysningen, og på søknadens relative styrke sett opp mot de øvrige søknader som konkurrerer om de samme midler/goder.

   Med vesentlig svikt eller mangel ved utøvelsen av faglig skjønn menes feil i form av at det er tatt utenforliggende hensyn, eller at avgjørelsen er vilkårlig, sterkt urimelig eller innebærer en usaklig forskjellsbehandling.

   Det presiseres for øvrig at det ikke er adgang til å supplere den opprinnelige søknaden med nye eller utdypende opplysninger ved fremsettelsen av en klage (f.eks. supplering av beskrivelser av prosjekt, tiltak, kvalifikasjoner, målsettinger, etc.). Eventuelle slike supplerende opplysninger vil bli sett bort fra i omgjørings- og klagevurderingen.

   Hvordan går man frem for å påklage et vedtak?

   En klage må fremsettes for Diku innen klagefristen, og være signert av en person som har myndighet til å representere den person/institusjon som er part i saken vedtaket gjelder. Klagen må angi hvilket vedtak det klages over, og nevne den endring som ønskes i vedtaket. Klager bør også så langt som mulig søke å klargjøre hvilket grunnlag klagen støtter seg på.

   Fristen for å påklage et avvisnings- eller avslagsvedtak er 3 uker, regnet fra den virkedag da søkeren mottok vedtaket. Fristen utløper på samme virkedag i den tredje påfølgende uke. Dersom utløpsdagen er en helgedag, forlenges fristen til første påfølgende virkedag.

   Hvordan vil klagen behandles av Diku?

   Etter at Diku har bekreftet mottak av en klage, så vil Diku så snart som mulig foreta en vurdering av om klagegrunnene gir grunnlag for en omgjøring av vedtaket. Hvis klagen anses begrunnet, vil Diku kunne fatte vedtak om hel eller delvis omgjøring i søkers favør.

   Hvis Diku ikke finner klagen begrunnet, vil Diku sende klager en begrunnet avgjørelse for hvorfor klagen ikke ledet til omgjøring. Dersom klager ønsker å opprettholde klagen etter å ha mottatt denne begrunnelsen, så vil Diku på søkers oppfordring og uten unødig opphold oversende saken til rett klageinstans. Klager vil da også kunne supplere sine klagegrunner i lys av begrunnelsen fra Diku.

   Hvem som er rett klageinstans beror på hvem som er administrativt ansvarlig for det aktuelle programmet. For de fleste programmer vil det være enten Kunnskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. 

   Klagesaker søkes behandlet så snart som mulig, og Diku har som mål å besvare alle klagehenvendelser innen 3 uker fra mottak.

   Se videre:

  • Offentlighet og innsyn

   Offentlighet og innsyn

   Diku forvalter betydelige offentlige midler til tiltak som skal bidra til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Å forvalte offentlige midler fører med seg et stort ansvar, både med hensyn til korrekt og etterrettelig bruk av midlene, og å arbeide effektivt og målrettet for å sikre at midlene gir best mulig resultat for fellesskapet. Dette er et ansvar vi tar på høyeste alvor, og vi ønsker offentligheten velkommen for å kontrollere oss på at vi håndterer dette ansvaret på en god måte.

   Offentlighet i Dikus forvaltning

   Utover å arbeide aktivt for å selv løpende offentliggjøre viktig informasjon om de ulike deler av vår virksomhet, legger vi stor vekt på å gi enhver slikt innsyn som man har krav på under norsk rett. Reglene om innsyn for allmennheten fremgår i første rekke av lov om rett til innsyn i offentlig verksemd (offentleglova, offl.), mens de som er part i en konkret sak også kan ha rett til såkalt partsinnsyn under lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, fvl.).

   Utgangspunktet under disse lovene er åpenhet og tilgang. Likevel kan andre hensyn i enkelte tilfeller begrunne at innsyn i visse dokument og opplysninger begrenses, midlertidig (utsatt innsyn) eller permanent (innsynsnekt). Slike unntak kan bl.a. være forankret i taushetsplikt, personvernhensyn, konfidensialitetsregler, og administrative behov for å sikre en god og effektiv saksbehandling. 

   Vi vurderer om slike hensyn gjør seg gjeldende når vi mottar en begjæring om innsyn. Dikus mål er å praktisere så mye offentlighet rundt vår forvaltning som mulig, og at unntak fra innsynsretten kun skal hvor det har hjemmel i lov eller forskrift, og anses strengt nødvendig.  
    

   Innsyn for parter (partsinnsyn)

   Som part i en forvaltningssak har man normalt rett til å gjøre seg kjent med de dokumenter som hører til saken, jf. fvl. § 18. Det gjelder likevel visse unntak fra dette, jf. fvl. §§ 18a-c, 19 og 20.

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om partsinnsyn, anbefaler vi deg å sende kravet til post@diku.no. I begjæringen må du oppgi saksreferanse eller annen informasjon som angir hvilken sak det er tale om, hvilken rolle du har i saken (part/partsrepresentant), samt hvilke saksdokumenter du ønsker innsyn i. Dersom du har spørsmål knyttet til slike forhold, kan du ta kontakt med den saksbehandleren som har håndtert saken hos oss.

   Begjæringer om partsinnsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet. 

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. fvl. § 21 og Kapittel IV. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se våre informasjon om klageadgang. 

   Innsyn for allmennheten (alminnelig innsynsrett)

   I kraft av offentleglova har alle fysiske og juridiske personer som hovedregel rett til å få innsyn i dokument som inngår i Dikus forvaltningsvirksomhet, jf. offentleglova (offl.) § 3. Nektelse av innsyn kan likevel skje hvor det foreligger særskilt hjemmel for å unnta dokument eller opplysninger fra slikt innsyn, jf. offentleglova Kapittel 3. Slike unntak kan gjelde for et eller flere dokument i sin helhet, eller for enkeltopplysninger i enkelte dokument som man har bedt om innsyn i. 

   For å sikre en rask og sikker behandling av begjæringer om alminnelig innsyn, anbefaler vi at slike begjæringer enten sendes via vår postliste på eInnsyn, eller per e-post. Ved innsendelse per e-post, er det viktig at man tydelig angir hvilke dokumenter/saker e.l. det er man ønsker innsyn i, jf. offl. § 28. Dersom du har spørsmål når du ønsker slikt innsyn, ber vi om at du tar kontakt med våre arkivmedarbeidere. 

   Begjæringer om alminnelig innsyn vil bli behandlet så raskt som mulig. I enkelte tilfeller vil vi likevel kunne ha behov for mer tid til å behandle innsynsbegjæringer. Da vil vi gi deg et foreløpig svar der vi angir hvorfor behandlingen vil kreve mer tid, samt når du kan forvente å få svar.  

   Det vil fremgå av Dikus vedtak i innsynssaken din om visse dokument eller opplysninger omfattet av innsynsbegjæringen er utsatt/unntatt, og hvilket grunnlag dette i tilfelle har. Dersom enkeltstående opplysninger er unntatt fra innsyn, vil disse være sladdet.

   Vedtak om helt eller delvis avslag kan påklages, jf. offl. § 32. For mer informasjon om hvordan gå frem for å påklage et vedtak og hvordan klagesaken vil bli behandlet av Diku, vennligst se vår informasjon om klageadgang. 

   Se videre:

  • Habilitet

   Habilitet

   Reglene om habilitet skal bidra til at forvaltningsvedtak treffes på et objektivt grunnlag, uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Habilitetskravene skal sikre at personer som har tilknytningspunkt til en aktuell sak, som det i alminnelighet ville kunne stilles spørsmål ved, fratrer fra behandlingen av denne saken. At noen erklærer seg, eller blir erklært inhabile til å delta i en sak, betyr derfor ikke at vedkommende er å klandre for noe. Habilitetsreglene er slik sett preventivt innrettede ordensregler, som skal hindre at objektiviteten i saksbehandlingen kan trekkes i tvil. Reglene om habilitet fremgår av forvaltningsloven kapittel II

   Rutiner for å sikre habilitet i Diku

   Som en statlig tilskuddsforvalter med ansvar for fordeling av betydelige offentlige midler, er Diku svært opptatt av at saksbehandlingen vår, og avgjørelsene vi treffer, utelukkende baserer seg på relevante og korrekte fakta, og at de reflekterer et godt faglig skjønn. Som et ledd i dette, er det fast praksis i Diku at personer som skal delta i forvaltningsmessige vurderinger og avgjørelser vurderer sin egen habilitet før deltagelsen påbegynnes, jf. forvaltningsloven § 8.

   Dette gjelder uavhengig av om personen er en ansatt saksbehandler i Diku eller en ekstern fagperson som deltar i Dikus saksbehandling eller i avgjørelse av slike saker, og om avgjørelsene fattes individuelt eller gjennom kollegiale organ (komitéer, programstyrer, ekspertgrupper, e.l.). Alle eksternt engasjerte fagpersoner plikter å følge de samme rutiner som våre interne ansatte med hensyn til habilitet.  

   I tvilstilfeller avgjøres spørsmål om habilitet av seksjonsledere, eventuelt med bistand fra våre jurister.

   Forhold som fører til inhabilitet

   Den sentrale regel for å vurdere habilitet er forvaltningsloven § 6. Bestemmelsen skiller mellom tilknytningsforhold som leder til automatisk inhabilitet (§ 6, første avsnitt), og forhold som ut fra en nærmere vurdering kan lede til at inhabilitet konstateres (§ 6, annet avsnitt).

   De forholdene som fører til automatisk habilitet er alle knyttet til relasjonen mellom personen som skal delta i saksbehandlingen og én eller flere parter i saken (om begrepet «part», se forvaltningsloven § 2, bokstav e). Dette er normalt enkelt å fastslå, da tilknytningspunktene angår forhold som slektskap o.l.  

   Dersom ingen slike automatisk inhabiliserende forhold foreligger, kan saksbehandleren likevel være inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Diku praktiserer en streng norm ved vurderingen av om det foreligger slike særegne forhold.

   En saksbehandler vil også bli konstatert inhabil dersom hans eller hennes nærmeste leder er inhabil (såkalt «avledet inhabilitet», se § 6, tredje avsnitt).

   Konsekvenser av inhabilitet

   Bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 gjør det klart at all deltagelse i forvaltningssaker er forbudt for den som er inhabil («ugild til å …»).

   I tilfeller hvor arbeidet allerede er påbegynt når det blir klart at vedkommende er inhabil, så må personen straks avslutte sin befatning med saken og overgi den til en ny saksbehandler som er habil. Den nye saksbehandleren må da foreta en ny og selvstendig vurdering av saken, slik at eventuelle skjevheter ved den inhabile personens vurdering blir nøytralisert.

   Dersom noen som er inhabile har deltatt i saksbehandlingen frem mot et enkeltvedtak, f.eks. et vedtak om tilskudd, så vil det kunne danne grunnlag for en klage over vedtaket. Inhabilitet vil kunne medføre at vedtaket er ugyldig, og at det må undergis en fornyet vurdering, jf. forvaltningsloven § 41.

   Se videre:

   Forvaltningsloven (via Lovdata.no)

  Meir om UTFORSK

  UTFORSK er eit sentralt verkemiddel i Panorama-strategien, strategi for høgare utdannings- og forskingssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA (2021-2027).  

  Sjå programdokumentet for endringsteori, resultatrammeverk og tentativ utlysingsplan for UTFORSK. 

  Overordna mål for UTFORSK er å styrke høgare utdanning for ei berekraftig framtid gjennom å: 

  • Styrke internasjonale partnarskap innan område av felles interesse mellom høgare utdanningsinstitusjonar i Norge og partnarlanda
  • Øke kvalitet og relevans i studieprogramma ved dei deltakande institusjonane 

  Viktige element i programmet er Panoramastrategien sine prioriteringar: godt samspel mellom utdanningssamarbeid og forskingssamarbeid, god kopling til arbeids- og næringsliv, god og gjensidig studentmobilitet og godt samspel mellom bilateralt og multilateralt samarbeid med særleg vekt på EU sine rammeprogram for utdanning og forsking. 

  UTFORSK skal også legge til rette for utvikling av kunnskap og kompetanse som er relevant for implementering av Agenda 2030. 

  Partnarskapsprogrammet UTFORSK er finansiert av Kunnskapsdepartementet og administrert av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse.  

  Gå til Forskningsrådet sine vegkart for internasjonalt samarbeid med landa under Panoramastrategien.

  Ressursar

  UTFORSK 2021 - tildelte prosjekt

  Det vart i UTFORSK 2021 lyst ut minimum 100 millionar. På grunn av foreslåtte endringar i statsbudsjettet er det tildelt 90 millionar.

  Her finn du ein oversikt over prosjekt som fekk tildeling i november 2022.

  Les meir om tildelinga i Kunnskapsdepartementet si pressemelding 1. november 2022.

  UTFORSK 2020 - tildelte prosjekt

  Her finn du ein oversikt over prosjekt som fekk tildeling i mai 2021.

  Les meir om tildelinga her (Kunnskapsdepartementet si pressemelding 25. mai 2021).

  Kontakt

  Har du spørsmål om UTFORSK? 

  E-post: utforsk@hkdir.no 

  Telefon: 

  Unni Mjelde Birkeland: (+47) 90 59 57 53  

  Synne Lysberg: (+47) 92 22 42 38

  Laila Linde Lossius: (+47) 45 29 48 40 

   

   

  Andre prosjekter som får støtte

  Nærbilde av ubehandlet ull.
  Prosjekteksempel
  08.06.2020

  Ull under lupen i norsk-japansk samarbeidsprosjekt

  Les om prosjektet
  Montasje som viser en sirkel med radius markert oppå et bilde av brostein lagt i sirkelmønster, samt et målebånd og en formel for utregning av areal.
  Prosjekteksempel
  22.05.2020

  Matematikk på gateplan

  Les om prosjektet
  Sør-Afrikanske studenter på studiebesøk i Norge
  Prosjekteksempel
  20.05.2020

  Digital møteplass gir fysioterapistudenter et internasjonalt perspektiv

  Les om prosjektet
  Vis alle prosjekteksempel

  Arrangementer

  Ingen planlagte arrangementer for øyeblikket

  Tidlegare arrangement