Prosjekteksempel
Prosjekteksempel
08.06.2020

Ull under lupen i norsk-japansk samarbeidsprosjekt

 • Program: UTFORSK
 • Fagområde: Kunst og design
 • Tildelte midler: 1 895 400 kroner
 • Koordinator for prosjektet: Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)
 • Partnere i prosjektet: Tama Art University (TAU), Japan
 • Kontaktpersoner:

  Professor Kirsti Bræin

Prosjektbeskrivelse

Connecting Wool tar for seg ull fra nordiske saueraser. Målet er å finne nye og bærekraftige bruksmåter for ull innen tekstil, interiør og mote, og slik tilføre økt verdi for ressursen.

Utgangspunktet for prosjektet er et behov for å dele beste praksis på tvers av landegrenser, og utvikle kunnskap som bidrar til en bærekraftig produksjon.

Prosjektet har mål om å etablere en plattform, Material Lab, for å utvikle og utveksle innovative designmetoder og materialutnyttelser. 

I 2018 fikk Connecting Wool fireårig prosjektstøtte fra Utforsk.

Hva fikk prosjektet støtte til?

 • Utveksling for studenter og ansatte
 • Arbeidsplassutplassering
 • Workshops
 • Spredning av forskningsprosjektet gjennom publikasjoner, arrangementer og utstillinger

Fremgangsmåte

Norge har betydelig kunnskap og kompetanse på ull som råvare, og KHiO har helt siden 2010 deltatt i forskningsprosjekter om norsk ull. TAU, på sin side, har gjennomført ulike samarbeidsprosjekt med utforskning av materialer og ressursutnyttelse. Japan har en vesentlig posisjon med kompetanse innen design og teknologi for tekstilproduksjon, og er også største konsument av ull per innbygger globalt.

Fra tidligere var det etablert et faglig samarbeid mellom KHiO og TAU. På bakgrunn av samarbeidet hadde vi kontakt med den norske ambassaden i Japan. Kompetansen på høyere utdanning, kultur og næring i både Norge og Japan var svært betydningsfull. Ville Connecting Wool kunne bli et relevant prosjekt å satse på for videre utvikling?

Vi fant at et samarbeidsprosjekt kunne utvikles innenfor Dikus programportefølje. Norske myndigheters Panoramastrategi, Utforsk, kunne være en relevant ramme for å utvikle prosjektidéen. 

Samarbeid mellom flere fagfelt internt måtte koordineres på KHiO og TAU. Prosjektbeskrivelsen ble forankret og formet gjennom flere møter med TAU i løpet av månedene før søknadsfristen. Professor fra TAU ble invitert til Norge for å møte flere av prosjektets aktuelle samarbeidspartnere.

Administrativ koordinator ved KHiO var involvert gjennom hele prosessen med søknaden. Arbeidet med faglig innhold og logistikken i Connecting Wool fulgte hverandre. Samhandling også på administrativt plan, er en svært avgjørende del av prosjektet.

Vi har opplevd dialogen med Diku som viktig og god. I alle faser fra første sondering for utvikling av Connecting Wool frem til nå halvveis i prosjektet.

Vi fikk innvilget prosjektmidler fra Utforsk ved andre forsøk. Sakkyndig vurdering av den første søknaden var svært verdifull for utviklingen av søknad nummer to. Vi deltok også på et webinar om Utforsk-søknader i regi av Diku, som var svært nyttig. Der kunne vi også stille spørsmål i etterkant. Etter prosjektstart har seminarer i regi av Diku gitt innspill fra andre prosjekt.

Resultater

I tillegg til at Connecting Wool styrker samarbeidet mellom KHiO og TAU, skal prosjektet utvikle nye metoder for materialutforskning. Designfeltet kan komme med alternative perspektiver på forvaltning av ressurser.

Prosjektet fungerer som et verktøy for innganger til utforskning av materialer, materialitet og ressurser. I vår prosjektsøknad beskriver vi dette som etablering av en interdisiplinær Material Lab.

Connecting Wool sine samarbeidspartnere innen fagområdene design og kunst samarbeider internasjonalt. Vi ønsker å kunne etablere samarbeid mellom akademia og næringsliv.

Situasjonen med koronapandemi og restriksjoner og hvordan dette påvirker internasjonalt samarbeid, vil påvirke prosjektet. Erfaring med løsninger for materialutforskning i samarbeidsprosjekt under forutsetninger tilsvarende denne, kan bli et viktig resultat.